Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Specjalne strefy ekonomiczne – nowe zasady

Specjalne strefy ekonomiczne – nowe zasady

W celu wsparcia i przyciągnięcia do Polski inwestorów oraz aby promować rozwój lokalny polski Ustawodawca zdecydował się na zmianę przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji  weszła w życie w maju br., pod koniec sierpnia wydano zaś rozporządzenie dotyczące szczegółowych kryteriów udzielania pomocy przedsiębiorcom. Ustawodawca wprowadzoił preferencje podatkowe uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru oraz jakości tworzonych miejsc pracy. Zasadnicza zmiana polega na tym, iż inwestorzy będą mogli skorzystać z ulg podatkowych nie tylko w strefie, ale na terenie całej Polski. Przypomnijmy, że dotychczas o pomoc mogły ubiegać się inwestycje posadowione na terenie 14 specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Teren wszystkich SEE zgodnie z danymi  Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wynosił zaledwie 25 tys. ha, (co stanowi 0,08% obszaru Polski). Ograniczenia terytorialne wymuszały na przedsiębiorcach i administracji wielomiesięczne procedury i zniechęcały potencjalnych inwestorów.

Przepisy wykonawcze

W życie weszły już przepisy wykonawcze: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia w sprawie udzielania pomocy publicznej niektórym przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje, rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym wyznaczające granice działania Zarządzających Obszarami – spółek strefowych. Ponadto obowiązują również rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii upoważniające Zarządzających Obszarami do wydawania decyzji o wsparciu i dokonywania kontroli. Rozporządzenia te określają szczegółowe kryteria (jakościowe i ilościowe) przyznawania ulg dla przedsiębiorców oraz przypisanie poszczególnych województw i powiatów poszczególnym zarządzającym obszarów, czyli dotąd funkcjonującym SSE.

Kryterium jakościowe i ilościowe

W ramach kryteriów jakościowych przyznawane są punkty za inwestycje w branże strategiczne, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, osiągniecie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza Polską. Premiowani będą również przedsiębiorcy prowadzący działalności badawczo-rozwojowa oraz tworzący centra nowoczesnych usług dla biznesu, których zasięg wykracza poza terytorium Polski. Dodatkowe punkty będą przyznawane firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (dotychczas ze względu wymogi, głownie wysokie koszty kwalifikowane nowej inwestycji nie mieli oni szansy skorzystać z wsparcia SSE).

Premiowane będą inwestycje zlokalizowane w powiatach o wysokiej stopie bezrobocia lub miastach średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze. Wspierani będą również ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko.

W ramach wspierania rozwoju społecznego punkty uzyskają również przedsiębiorcy działający w tworzący wysokopłatne miejsca pracy i oferujący stabilne zatrudnienie (80% pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę). Punkty przyznawane są również tym przedsiębiorcom, którzy zainwestują w pracownika: poprzez wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, współpracę ze szkołami branżowymi i uczelniami oraz tym przedsiębiorcom, którzy podejmują działania w zakresie opieki nad pracownikiem (dodatkowe programy opieki zdrowotnej, inne dodatkowe świadczenia pracownicze).

W przypadku inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym dodatkowe punkty mogą być przyznane za przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego (ustawodawcy zależy na rozwijaniu współpracy w ramach pokrewnych sektorów) oraz za utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia.

Kryterium ilościowe odnosi się natomiast do minimalnej wartości nakładów inwestycyjnych, która jest uzależniona od lokalizacji  (poziomu bezrobocia na danym obszarze) oraz od rozmiaru przedsiębiorstwa.

Zarządzanie i Decyzje o wsparciu

W miejsce dotychczasowych Zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE wprowadzono Decyzje o wsparciu. Decyzje będą wydawane na czas oznaczony (10, 12 lub 15 lat). Okres na jaki wydana jest decyzja, uzależniono od intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru. Jeśli nowa inwestycja mieści się na terenie byłych SSE, to decyzja jest wydawana na lat 15.

Głównym punktem kontaktu w regionie do obsługi inwestora będą Spółki zarządzające SSE. Przejma one rolę regionalnego koordynatora udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowych. Ma to zapewnić zapewni kompleksową usługę inwestorów, a także pomóc w eliminacji barier inwestycyjnych, przede wszystkim poprzez skrócenie czas wydawania decyzji o wsparciu. Dotychczasowy proces uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE był czasochłonny (od pół roku do dwóch lat).

Co z dotychczasowymi SSE?

Mimo rozszerzenia SSE na teren całej Polski, dotychczasowe strefy dalej będą istnieć (do 2026 r.), a przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie na działalność gospodarczą na mocy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 1994 r., będą zwolnieni z podatku do roku 2026.

Nowe możliwości

Nowe przepisy otwierają drzwi dla polskich inwestorów, którzy nie będą oni zmuszeni do zmiany lokalizacji swojej działalności – wsparcie będzie można uzyskać na terenie całej kraju. Wymagane nakłady będą dostosowane do możliwości finansowych przedsiębiorców. Możliwość swobodnego wyboru lokalizacji podniesie również atrakcyjność nowych SSE dla inwestorów zagranicznych. Przedsiębiorcy, którzy przymierzają się do nowych inwestycji, powinni zatem rozważyć możliwość skorzystania ze wsparcia oferowanego przez nowa ustawę. Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowymi wymaganiami, które należy spełnić by uzyskać wsparcie, pozostajemy do Państwa dyspozycji.