Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Obowiązek przesyłania JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.

Obowiązek przesyłania JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy dołączą do grona podatników obowiązkowo składających miesięczną informację o sprzedaży i zakupach w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) na potrzeby VAT. Przypomnijmy, że duże podmioty wypełniają ten obowiązek od 1 lipca 2016 r., zaś przedsiębiorstwa małe i średnie od 1 stycznia 2017 r. JPK_VAT nie będą dostarczać jedynie ci podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku i usług. Dotyczy to jednostek korzystających ze zwolnienia przedmiotowego lub ze zwolnienia podmiotowego. Obowiązku składania JPK_VAT nie będą miały również organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne.

Z koniecznością wysyłki JPK_VAT wiąże się przymus prowadzenia ewidencji dla celów VAT w formie elektronicznej przy użyciu systemów komputerowych. Wymóg ten wejdzie w praktyce życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

JPK_VAT składany za okresy począwszy od stycznia 2018 r. przybierze nową, uproszczoną formę. Będzie to już trzecia wersja struktury. Udogodnienia polegać będą na zmniejszeniu liczby obowiązkowych do wypełnienia pól, m.in. w części odnoszącej się do danych adresowych podmiotu dostarczającego informację. Dodatkowo zostanie uporządkowany sposób numeracji plików dotyczących tego samego okresu. Plik przesyłany za dany okres po raz pierwszy zostanie oznaczony cyfrą „0”, zaś jego korekty przybiorą numerację od 1 wzwyż. W nowej strukturze JPK_VAT pojawi się także nieobowiązkowe pole na adres e-mail.

Informację podatkową JPK_VAT należy wysłać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który podatnik składa plik. Niedostarczenie jej w terminie może być potraktowane jako wykroczenie lub przestępstwo, w zależności od kwoty uszczuplenia należności podatkowej, pobudek działania sprawcy, stopnia szkodliwości społecznej oraz sposobu dokonania czynu. Miesięczne okresy udostępniania JPK na potrzeby VAT są wymagane również w przypadku podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7K.

Należy wspomnieć, że od 1 lipca 2018 r. organy podatkowe będą mogły wezwać także mikroprzedsiębiorców oraz małe i średnie podmioty prowadzące księgowość w formie elektronicznej do dostarczenia w terminie nie krótszym niż 3 dni także innych struktur JPK:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR
  • wyciąg bankowy – JPK_WB
  • magazyn – JPK_MAG
  • faktury VAT – JPK_FA
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Planowane jest także wprowadzenie dodatkowej struktury JPK, dotyczącej informacji na temat sprzedaży detalicznej dokumentowanej paragonami.

Dane otrzymywane w formie JPK_VAT oprócz wprowadzenia usprawnień dla organów podatkowych w zakresie kontroli mają posłużyć do utworzenia Centralnego Rejestru Faktur. CRF ma być bazą informacji o wszystkich wystawionych fakturach, udostępnianą również samym podatnikom. W związku z tym projektem planuje się skrócenie okresów przesyłania JPK_VAT w przyszłości.

[As of January 1, 2018, micro-enterprises will join the group of taxpayers who are obliged to submit monthly information on sales and purchases in the form of a JPK_VAT.]