Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021

Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021

W zeszłym tygodniu Centrum Legislacyjne Rządu opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, określającego treść wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń w ZUS, w których znalazł się druk zgłoszenia umowy o dzieło w związku z nowym obowiązkiem zgłoszeniowym dla płatników składek od 1 stycznia 2021.

Zgłoszenie umowy o dzieło będzie od stycznia odbywało się za pomocą nowego druku określonego symbolem ZUS RUD, stanowiącego załącznik nr 24 do rozporządzenia. W opublikowanym projekcie druk zgłoszenia zawiera następujące informacje:

  1. Dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło – w punkcie tym znajdują się szczegółowe dane odnośnie podmiotu zamawiającego dzieło. Jeżeli jest to firma należy podać nazwę skróconą, numer NIP oraz REGON, a także adres siedziby podmiotu gospodarczego. W przypadku gdy zamawiającym jest osoba fizyczna, dane muszą zawierać imię i nazwisko tej osoby, nr PESEL oraz adres;
  2. Dane wykonawcy umowy o dzieło –  w przypadku wykonawcy, ZUS poprosi o podstawowe dane osobowe czyli imię i nazwisko, nr PESEL a także adres zamieszkania i adres do korespondencji;
  3. Informacje o zawartych umowach o dzieło – w ostatnim punkcie formularza będzie trzeba podać szczegółowe dane dotyczące zawartej umowy:
  4. datę zawarcia umowy
  5. datę rozpoczęcia wykonywania umowy
  6. datę zakończenia wykonywania umowy
  7. przedmiot umowy

Obowiązek zgłoszeniowy dotyczyć będzie umowy o dzieło z osobami, które nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonują pracy na rzecz pracodawcy z którym pozostają w stosunku pracy. Pracodawca będzie musiał przekazać zgłoszenie RUD do ZUS w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o dzieło.

W uzasadnieniu do projektu możemy znaleźć informacje, iż wprowadzone zmiany służą „zwiększeniu w przyszłości skuteczności pomocy osobom, które obecnie pozostają poza systemem ubezpieczeń społecznych” ale także umożliwieniu ZUS „weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło”. Ostatnie zdanie wskazuje na charakter kontrolny wprowadzanych zmian. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie najprawdopodobniej weryfikował czy przedmiot każdej z zawartych umów o dzieło, został w prawidłowy sposób jako dzieło zakwalifikowany i czy nie nosi on znamion umowy zlecenia, która powinna być w tym przypadku oskładkowana.