Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Wzrost płacy minimalnej w 2024 roku

Wzrost płacy minimalnej w 2024 roku

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Komisji Trójstronnej, w której skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, strony pracowników oraz strony pracodawców. W tym roku Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska odnośnie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku, dlatego Rada Ministrów w drodze rozporządzenia samodzielnie ustali wysokość omawianego wynagrodzenia. Zgodnie z przepisami Rząd ma na to czas do dnia 15 września.  

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące poziomu wysokości przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2023 roku, które mają decydujący wpływ na kształtowanie się wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku w Polsce. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło 7124,26 zł.


Na podstawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (RD740) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku wyniesie 4.242 zł, natomiast stawka godzinowa zostanie ustalona na poziomie 27,70 zł. Zgodnie z przepisami, jeżeli średnioroczna inflacja przekracza 5 proc., to powinny występować dwie waloryzacje płacy minimalnej w trakcie roku. Dlatego kolejna zmiana minimalnego wynagrodzenia czeka nas ponownie w lipcu 2024 roku i będzie to podwyżka do kwoty 4.300 zł brutto oraz 28,10 zł w przypadku stawki godzinowej. 
Średni koszt zatrudnienia pracownika w porównaniu do roku bieżącego wzrośnie zatem o około 800 zł.

Podwyższenie płacy minimalnej ma również wpływ na inne składniki wynagrodzenia za pracę. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia spowoduje przede wszystkim zmianę wysokości takich składników uposażenia jak:

  • dodatek za pracę w nocy – wysokość dodatku ustalana jest poprzez podzielenie wysokości wynagrodzenia minimalnego przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu,
  • odprawa z tytułu zwolnień grupowych – wysokość odprawy dla pracownika zależy od stażu pracy w danej organizacji ale także ograniczona jest kwotowo do wysokości 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • wynagrodzenie w trakcie przestoju na podstawie art. 81 Kodeksu Pracy – za okres przestoju wprowadzonego z winy pracodawcy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 60% jednak nie niższe niż wynagrodzenie minimalne.

Oprócz powyższych składników wynagrodzenia, wzrost płacy minimalnej będzie miał również wpływ na zmianę:

  • wysokości kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia zatrudnionych pracowników,
  • minimalnej kwoty przychodu stanowiącego podstawę do naliczania składki na Fundusz Pracy,
  • minimalnej wysokości podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych.