Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Ulga mieszkaniowa od nowa

Ulga mieszkaniowa od nowa

Od nowego roku podatników czeka wiele zmian w zakresie podatków dochodowych. Zmienią się m. in. przepisy dotyczące ulgi mieszkaniowej i to na korzyść podatników, ponieważ wydłużony zostanie okres, w którym z ulgi będzie można skorzystać. Dodatkowo ustawodawca wyjaśni kwestie, które są przedmiotem sporów podatników z organami podatkowymi.

Obecnie dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym odpłatne zbycie nastąpiło, przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego został wydatkowany przez podatnika na własne cele mieszkaniowe.

Od 1 stycznia 2019 r. okres w którym będzie można skorzystać z ulgi mieszkaniowej zostanie wydłużony o rok i zamiast dwóch będzie wynosił trzy lata. Podatnicy zyskają zatem dodatkowy czas po sprzedaży nieruchomości na wydanie uzyskanych ze sprzedaży środków na własny cel mieszkaniowy. Dzięki tej zmianie podmioty planujące rozbudowy, remonty lub adaptacje będą miały możliwość ich przeprowadzenia w dłuższym okresie.

W nowych przepisach doprecyzowana zostanie również kwestia będąca obecnie przedmiotem sporów z organami podatkowymi, dotycząca wydatkowania środków pochodzących ze sprzedaży przed upływem okresu określonego przez ustawodawcę (obecnie dwóch lat) i kupna mieszkania już po tym czasie. Od 2019 r. kluczowym momentem dla skorzystania z ulgi będzie nabycie prawa własności nieruchomości, które powinno nastąpić przed upływem trzech lat. Szczególnie istotne jest to dla podatników, którzy związani są jedynie umową deweloperską, a nie nabyli jeszcze mieszkania.

W związku z powyższym pozytywne dla podatników wyroki wydawane w obecnym stanie prawnym, takie jak ten Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 19 grudnia 2017 r. (sygn. akt I SA/Kr 1097/17) przestaną mieć znaczenie. W powyższym orzeczeniu sąd przyznał prawo do skorzystania z ulgi w związku z wydatkowaniem środków na cele mieszkaniowe pomimo dokonania samego nabycia już po upływie dwóch lat.

Od nowego roku znikną również wątpliwości dotyczące określenia daty, od której podatnicy będą uprawnieni do dokonywania wydatków na cele mieszkaniowe. Obecnie organy podatkowe często uznają, że wydatki, które podatnik poniósł na przykład na remont mieszkania jeszcze przed jego nabyciem nie mogą skorzystać z preferencji, chociaż termin dwóch lat został dochowany. Nowelizacja przepisów doprecyzowuje tę kwestię i od nowego roku podatnicy będą uprawnieni do skorzystania z ulgi w związku z poniesionymi nakładami jeszcze przed nabyciem mieszkania, o ile nabycie to nastąpi w ciągu trzech lat przewidzianych przez ustawę.

Nowe przepisy dotyczące ulgi mieszkaniowej zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 ro i będą dotyczyły przychodów uzyskanych ze sprzedaży mieszkania po tym dniu. Natomiast przychód osiągnięty do 31 grudnia 2018 r. będzie rozliczany jeszcze na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.