Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Tarcza antykryzysowa – z czego warto jeszcze skorzystać?

Tarcza antykryzysowa – z czego warto jeszcze skorzystać?

Od marca 2020 r. sukcesywnie zostały wdrażane kolejne tarcze antykryzysowe w celu zniwelowania w polskiej gospodarcze skutków spowodowanych wieloma ograniczenia oraz innymi działaniami wywołanymi przez epidemię COVID-19. Mimo tego, że na razie nie pojawiają się kolejne wersje tarczy nadal można skorzystać z zaproponowanej pomocy.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Rozwoju, Tarcza antykryzysowa działa dalej i dzięki niej do przedsiębiorców trafiło już ponad 135 mld zł. Otrzymana pomoc to m. in.: zwolnienie z opłacenia składek ZUS za miesiące od marca do maja 2020 r., odroczenie lub rozłożenie na raty czy świadczenia postojowe (ok. 22,31 mld zł), dofinansowanie z FGŚP na ochronę miejsc pracy lub do wynagrodzeń pracowników z EFS oraz mikropożyczki dla przedsiębiorców (kwota około 25,12 mld zł), subwencje z Tarczy Finansowej PFR (około 60,49 mld zł), zabezpieczenie kredytów BGK (kwota ok. 27,02 mld zł), a także wsparcie z ARP (w kwocie 62,8 mld zł). Ponadto jak informuje Szef KAS do urzędów wpłynęło około 94 tys. wniosków o ulgę w związku z pandemią COVID-19, z czego 90 tys. zostało już rozstrzygniętych, a około 55 tys. wniosków uzyskało pozytywne decyzje na łączną kwotę ponad 4 mld zł. Przedstawione dane pokazują jak duże jest zainteresowanie pomocą oferowaną przez rząd, dlatego warto skorzystać z proponowanej pomocy, która jest jeszcze możliwa do wykorzystania. Dodatkowo należy zauważyć, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że wersje kolejnych tarcz antykryzysowych nie pojawią się, dlatego warto zapoznać się z możliwościami wprowadzonych już tarcz.

Jakiś czas temu na stronie Ministerstwa Finansów pojawiły się objaśnienie podatkowe w sprawie nowych preferencji w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Sporządzone wyjaśnienia mają na celu ochronę podatników przed negatywnymi konsekwencjami ewentualnych błędów. Ochrona obowiązuje w przypadku gdy podatnik zastosuje się do objaśnień, a jego stan faktyczny jest zbieżny ze stanem przedstawionym w objaśnieniach. Ministerstwo wydało objaśnienia, gdyż pojawiło się wiele wątpliwości w związku z wprowadzeniem rozwiązań tarczowych.

Oto przykładowe kwestie, które zostały poruszone w objaśnieniach wydanych przez Ministerstwo Finansów:

 • Poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa COVID-19”, – brak definicji tego pojęcia w żadnej z wcześniej wprowadzonych ustaw. W objaśnieniach wyjaśniono, że jest to celowy zabieg, gdyż każdy przedsiębiorca może w innych sposób odczuć skutki COVID-19 w swoim przedsiębiorstwie. Może to być utrata płynności, spadek obrotów lub konieczność ograniczenia prowadzonej działalności. Oznacza to, że katalog negatywnych skutków wywołanych przez koronawirusa jest otwarty i każdy przedsiębiorca może mieć inne skutki wywołane pandemią. Jednak należy również zauważyć, że ocena przez organ podatkowy negatywnych skutków w przypadku dwóch różnych firm może również być odmienna, w szczególności, biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę fiskusa, może to być ocena negatywna.
 • Nie można przy obliczaniu podatku dochodowego uwzględnić składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, z których zwolniono, ani ująć ich bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu.
 • Wydatki około epidemiczne to nie tylko wydatki, które przedsiębiorca poniósł w skutek pojawienia się COVID-19 (np. zakup rękawiczek, maseczek, termometrów), ale także wydatki, które zostały poniesione przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego (np. zaplanowane podróże służbowe, spotkania, konferencje, targi), które zostały odwołane z powodu COVID-19 lub w przypadku gdy przedsiębiorca nie mógł w nich uczestniczyć. Taki wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeśli spełnia wszystkie wymagane warunki, aby uwzględnić go jako koszt.

Rozwiązania tarczowe, z których można skorzystać w obecnym czasie:

 • Ulga z tytułu darowizn (termin przekazania darowizny do 30 września 2020 r.) – istnieje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19. Dotyczy to darczyńców, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (według skali podatkowej lub 19%), zryczałtowanego podatku dochodowego obliczanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Aby móc skorzystać w ulgi darowiznę należy przekazać podmiotów wymienionych w ustawie (m.in. do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych lub domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych). Istotą jest, aby darowizna była przekazana na walkę z pandemią COVID-19 oraz, aby podmiot, który jest obdarowany był podmiotem wymienionym w ustawie. Darowizna może być w formie pieniężnej lub innej i powinna być przekazana w terminie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. Od terminu w jakim zostanie przekazana zależy wartość jaka może podlegać odliczeniu:
 • 1 stycznia 2020 r. – 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega 200% wartości darowizny,
 • maj 2020 r. – 150% wartości darowizny,
 • 1 czerwca 2020 r. – 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Jeśli darowizna zostałaby zwrócona, to należy doliczyć kwotę, która poprzednio była odliczona.

Rozróżniono również możliwość odliczenia w podatku dochodowym darowizny na wsparcie oświaty. Darowizna powinna być przekazana m.in. organom prowadzącym placówki oświatowe (np. przedszkola, szkoły podstawowe, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz uczelnie). W przypadku darowizny na wsparcie oświaty przedmiotem mogą być komputery, laptopy lub tablety, sprawne, kompletne i, które były wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania. Termin, w którym można przekazać darowiznę na oświatę oraz wartość odliczenia darowizny są takie same jak w przypadku wsparcia na przeciwdziałanie COVID-19. Różnice stanowi przekazanie darowizny w formie pieniężnej – w przypadku oświaty nie przysługuje odliczenie.

 • Ulga w spłacie podatku – istnieje możliwość rozłożenia na raty, odroczenia terminu zapłaty lub umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej bądź zapłaty podatku (umorzenie dotyczy wyłącznie zaległości podatkowej). Należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku gdy wniosek składa przedsiębiorca należy także wskazać w ramach jakiej pomocy występuje się z wnioskiem o ulgę (art. 67b ustawy Ordynacja podatkowa). Dodatkowo, aby wniosek był kompletny należy uzasadnić swoją prośbę o ważny interes przedsiębiorcy bądź interes publiczny. Samo złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem takiej pomocy. Sam wniosek może wszcząć jedynie postępowanie podatkowego, natomiast przewidziana ulga jest ulgą uznaniową, więc warto skorzystać z pomocy profesjonalistów w tym zakresie. Dodatkowo w związku z wprowadzonymi rozwiązaniami tarczy opłata prolongacyjna (która stanowi 4%) nie jest naliczana w czasie epidemii lun stanu zagrożenia epidemicznego oraz 30 dni po ich odwołaniu, co stanowi że skorzystanie z tej możliwości staje się jeszcze bardziej atrakcyjne.
 • Stawka VAT 0% -zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów czasowe stosowanie stawki VAT 0% do dnia 31 sierpnia 2020 r. zostało przedłużone do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Przedmioty, które są objęte obniżoną stawką 0% to m.in.: wyroby medyczne, szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna, produkty lecznicze oraz substancje czynne, produkty biobójcze, ośrodki ochrony indywidualnej takie jak maski, osłony ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, itp. Obniżoną stawkę podatku można zastosować wyłącznie do dostaw towarów przeznaczonych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, na rzecz podmiotów wskazanych w ustawie o VAT.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawki podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych można znaleźć tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001487

 • Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków komercyjnych – zwolnienie dotyczy miesięcy od marca do grudnia 2020 r. Weszło w życie wraz z Tarczą 4.0. (ustawą zmieniającą z dnia 19 czerwca 2020 r.) co stanowi, że jeżeli podatek za te miesiące został już zapłacony można wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku. W związku z wprowadzonym rozwiązaniem podatek od nieruchomości komercyjnych za 2020 r. należy uiścić tylko za miesiące styczeń oraz luty 2020 r.
 • Ulga na złe długi – skrócenie czasu do 30 dni, aby móc skorzystać z ulgi na złe długi oraz jednoczesne zwolnienie z obowiązku zwiększenia  dochodu o niezapłacone faktur w odniesieniu do zaliczek dłużnika, jeśli w danym okresie rozliczeniowym poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne COVID-19.
 • Dofinansowanie do pensji pracowników – w ostatnim czasie pojawiło się rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w którym wskazano, że również oddziały przedsiębiorstw zagranicznych mają prawo do dofinansowania wynagrodzeń osób zatrudnionych w Polsce. Sprawa dotyczyła jednego z przedsiębiorców zagranicznych, który wprowadzi działalność w Polsce w formie oddziału i otrzymał negatywną decyzję w związku z wnioskiem o dofinansowanie. Jak wskazało SKO wprowadzone przepisy mają na celu ochronę miejsc pracy w Polsce. Jednak należy zauważyć, że to rozstrzygnięcie jeszcze nie jest prawomocne. Dodatkowo należy zauważyć, że został również przedłużony termin na złożenie wniosków o finansowanie wynagrodzeń pracowników do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (na podstawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 5 września 2020 r.).
 • Pożyczki płynnościowe – w ostatnim czasie pojawiła się informacja dotycząca zwiększenia się funduszy na pożyczki płynnościowe z 1,1 mld zł na 2,15 mld zł. Jest to forma pomocy przeznaczona dla firm, które zostały dotknięte skutkami COVID-19. Do tej pory, jak podaje BGK, zostało już zawartych około 1.000 umów na prawie 365 mln zł. Pozyskane pieniądze można przeznaczyć na bieżące potrzeby firmy, wynagrodzenia pracowników lub należności u kontrahentów.
 • Ulga B+R – możliwość skorzystania jeszcze przed końcem roku podatkowego z odliczenia kosztów kwalifikowanych od dochodu będącego podstawą do obliczenia zaliczek ponoszonych w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową zmierzającą do przeciwdziałania COVID-19.
 • Ulga IP Box – skorzystanie w trakcie 2020 r. (począwszy od 1 marca 2020 r.) z preferencyjnej 5% stawki podatkowej od kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które są wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19.

Przedstawione rozwiązania nie stanowią katalogu zamkniętego możliwości jakie dają przepisy tarczowe. Jednak mając na względzie, że każda branża odczuwa w inny sposób skutki pandemii oraz każda firma ma inne możliwości skorzystania z proponowanych ulg, nie można jednoznacznie przedstawić uniwersalnego katalogu. Jeśli pomimo przedstawionych informacji nadal masz wątpliwości czy możesz skorzystać z rozwiązań tarczowych, skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać wsparcie w tym zakresie.