Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Program Współdziałania dostępny już od 1 lipca 2020 r.

Program Współdziałania dostępny już od 1 lipca 2020 r.

Pod koniec 2019 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. 2019 poz. 2200), która w art. 111 zawiera istotną nowelizację Ordynacji podatkowej (m.in. dodaje cały nowy Dział IIB).

Wprowadzony tą ustawą Program Współdziałania to nowa forma współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z dużymi podmiotami gospodarczymi, która jest dostępna od 1 lipca 2020 r. oraz ma charakter dobrowolny dla podatników, u których wartość przychodu wykazana w zeznaniu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro.

Ministerstwo Finansów określa to rozwiązanie jako inspirowane wytycznymi OECD w zakresie organizacji systemu podatkowego – tzw. Horizontal Monitoring Compliance.

Celem Programu Współdziałania jest stworzenie bardziej partnerskiej relacji podatników z administracją skarbową, a współpraca ma być oparta na transparentności, wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu.

Wdrożenie Programu ma oznaczać zmianę podejścia KAS do weryfikacji poprawności realizowania obowiązków podatkowych: z kontroli ex-post na podejście ukierunkowane na bieżący monitoring firm, obejmujące etap przed złożeniem zeznania (ex-ante).

Ministerstwo Finansów opublikowało projekty dokumentów, które regulują zakres tego Programu, m.in. wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (dalej: RWNP). Jest to forma wewnętrznego nadzoru nad przedsiębiorstwem, obejmująca audyt i kontrolę wewnętrzną, zarządzanie ryzykiem podatkowym i zgodność działań podatnika z przepisami prawa podatkowego. Celem tej instytucji jest sprawowanie całkowitej kontroli nad sprawami podatkowymi przedsiębiorstwa oraz zgodność jego działań z obowiązującymi regulacjami.

RWNP muszą być udokumentowane i poddawane regularnemu sprawdzeniu. Ta instytucja zakłada powstanie systemu kontroli, który umożliwi ograniczenie ryzyka, systematyczną ocenę działań mających wpływ na obciążenie podatkowe. Dotyczy nawet takich obszarów jak zarządzanie kadrami i informacjami.

W przypadku przystąpienia do Programu Współdziałania organ zarządzający podmiotu jest zobowiązany do przygotowywania rocznego sprawozdania z realizacji przyjętej strategii podatkowej. Oznacza to konieczność systematycznej oceny adekwatności i skuteczności RWNP oraz raportowanie wniosków organowi nadzorczemu.

Podatnik powinien regularnie przedstawiać Szefowi KAS raport w zakresie tytułów podatkowych i zapłaconych podatków w poprzednim roku podatkowym w innej jurysdykcji podatkowej – w takim zakresie, w jakim informacje te nie zostały przekazane do KAS na podstawie raportowania CFC lub CbCR.

Z uczestnictwa w Programie podatnik może wynieść dużo korzyści. Współpraca z KAS ma charakter ścisły i bieżący – ma prowadzić do przestrzegania prawa podatkowego oraz obniżenia ryzyka podatkowego po stronie podmiotu. Te cele mają realizować się poprzez mechanizmy kontrolne, obowiązki raportowe i informacyjne oraz otrzymywanie na bieżąco wiążących opinii administracji podatkowej.

Co więcej, warunkiem współpracy jest również transparentność ze strony KAS, która objawia się poprzez otwartość w zakresie informowania o okolicznościach, z jakimi są związane pytania kierowane do podatnika oraz w zakresie wdrażania czynności nadzorczych wobec podatnika. Działania KAS wobec podatników mają być racjonalne, uzasadnione i adekwatne do potrzeb. KAS nie podejmuje działań wobec podatników objętych Programem Współdziałania bez ich udziału (co do zasady).

Proponowane rozwiązanie pomoże podmiotowi uzyskać transparentność w kontaktach z organami podatkowymi, rozliczać się zgodnie z obowiązującym prawem oraz uniknąć wątpliwości związanych z jego interpretacją. Z założenia Program Współdziałania ma być wsparciem dla przedsiębiorstw, których intencją jest zgodne z przepisami rozliczanie obciążeń podatkowych i eliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie.

Z drugiej strony, podpisanie umowy o współdziałaniu wymaga wielu dodatkowych obowiązków raportowych, wykraczających poza te wskazane w ustawach podatkowych. Będzie zatem stanowić dla podatnika dodatkowe obciążenie.

Co należy zrobić, aby skorzystać z Programu? Po pierwsze, należy złożyć wniosek o zawarcie umowy, który jest dostępny na rządowej stronie podatki.gov.pl. Po złożeniu wniosku o zawarcie umowy zostanie sporządzony tzw. Profil Podatnika, który ma obowiązek być uaktualniany w toku współpracy. Profil będzie zawierał szerokie spektrum informacji o podmiocie, pobieranych z różnych źródeł.

W wyniku dokonania wstępnej pozytywnej oceny podatnika, organizowane jest spotkanie stron, którego celem jest omówienie wzajemnych oczekiwań oraz warunków umowy. Podatnik może na tym etapie zrezygnować z podejmowania dalszych kroków. Natomiast jeżeli podatnik zaakceptuje oczekiwania KAS i wstępny zakres audytu, rozpoczyna się kolejny etap, tj. właśnie audyt wstępny. Pozytywna opinia z audytu wstępnego jest warunkiem możliwości zawarcia umowy o współdziałanie.

Umowa o współdziałanie ma być zawierana w formie pisemnej na czas nieokreślony i podatnik będzie ją mógł w każdym czasie wypowiedzieć. Umowa zakłada realizację szeregu obowiązków informacyjnych, raportowanie o zagadnieniach spornych, korzyściach podatkowych czy plikach JPK. Część informacji wszystkie współpracujące podmioty powinny raportować z tą samą częstotliwością, a część w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika i poziomu ryzyka.