Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Ponowna (wsteczna) weryfikacja transgranicznych MDR – możliwość przedłużenia lipcowego terminu

Ponowna (wsteczna) weryfikacja transgranicznych MDR – możliwość przedłużenia lipcowego terminu

Jednym z trzech filarów tej regulacji są przepisy doprecyzowujące regulacje w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR). Uchwalona nowelizacja jest drugim etapem implementacji dyrektywy MDR. Ma na celu dopełnienie transpozycji dyrektywy MDR, poprzez nałożenie na Szefa KAS obowiązku przekazania państwom członkowskim UE informacji o schematach transgranicznych.

Ustawa przewiduje nałożenie na promotorów, korzystających oraz wspomagających obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych transgranicznych, jeżeli pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. (obowiązek retrospektywnego raportowania).

 Analogicznie, jak to miało miejsce dotychczas kolejność raportowania byłaby następująca:

  • Jako pierwszy informację o schemacie transgranicznym przekaże promotor (np. doradca podatkowy, radca prawny, adwokat) w terminie do dnia 31 lipca 2020;
  • Jeżeli korzystający nie zostanie poinformowany przez promotora o NSP schematu transgranicznego przekaże on Szefowi KAS informację o schemacie podatkowym transgranicznym w terminie do dnia 16 sierpnia 2020 r. Termin ten dotyczy również informacji o korzystaniu ze schematu (MDR-3);
  • W ostatniej kolejności obowiązek spocznie na wspomagających. Jeżeli wspomagający nie zostanie poinformowany o NSP schematu podatkowego przez promotora bądź korzystającego to będzie obowiązany do przekazania informacji o schemacie podatkowym transgranicznym do Szefa KAS w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  • Dodatkowo, promotor oraz wspomagający mają obowiązek w terminie do 31 sierpnia 2020 r. ponownego złożenia MDR-4 (tj. informacji o korzystających, którym w okresie od 26 czerwca 2018 do 30 czerwca 2020 udostępnili standaryzowany transgraniczny schemat podatkowy).

Pewnym novum jest nałożenie retrospektywnego obowiązku raportowania schematów na wspomagającego (m.in. notariusza, księgowego, bank lub inną instytucję finansową, a także ich pracownika). Jest to nowe rozwiązanie, które nie występowało na gruncie poprzedniej ustawy. W związku z zaproponowanymi zmianami wspomagający będą zobowiązani do wstecznej weryfikacji zdarzeń, które miały miejsce od 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. pod kątem stwierdzenia, czy nie stanowiły one schematów podatkowych transgranicznych, w stosunku w których pełnili oni rolę wspomagających.

Co istotne, w przypadku gdy w myśl nowych regulacji więcej niż jeden podmiot będzie obowiązany do przekazania informacji o schemacie podatkowym transgranicznym, a pierwotna informacja o tym schemacie została przekazana Szefowi KAS do dnia 30 czerwca 2020 r., obowiązek ponownego zaraportowania schematu transgranicznego wykona podmiot, który uprzednio przekazał tę informację.

Co istotne, terminy wskazane w ustawie zmieniającej mogą jednak ulec wydłużeniu. Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia Ministra Finansów z 26 czerwca 2020 r. w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego i stanem epidemii proponuje się przedłużenie terminów związanych z wymianą informacji podatkowych oraz przepisów przesuwających obowiązek raportowania schematów podatkowych transgranicznych. Minister Finansów korzysta tym samym z możliwości przewidzianej w  przepisach Dyrektywy.

Projekt rozporządzenia przedłuża następujące terminy określone w ustawie zmieniającej (dla schematów transgranicznych raportowanych retrospektywnie):

  1. do dnia 31 stycznia 2021 r. termin przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez promotora informacji o schemacie podatkowym transgranicznym;
  2. do dnia 14 lutego 2021 r. termin przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez korzystającego informacji o schemacie podatkowym transgranicznym;
  3. do dnia 28 lutego 2021 r. termin przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez wspomagającego informacji o schemacie podatkowym; w tym samym terminie wspomagający zobowiązany będzie do poinformowania promotora lub korzystającego, zlecających mu czynności, że w jego opinii uzgodnienie stanowi schemat podatkowy transgraniczny,
  4. do dnia 30 kwietnia 2021 r. termin przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez promotora lub wspomagającego danych dotyczących korzystających;
  5. do dnia 30 kwietnia 2021 r. termin przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3).

Z kolei dla schematów transgranicznych udostępnianych lub wdrażanych od 1 lipca 2020 do końca roku terminy wskazane w ordynacji podatkowej mają rozpoczynać swój bieg od 1 stycznia 2021 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami znajduje się obecnie w konsultacjach publicznych.