Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Polityka podatkowa największych pod lupą

Polityka podatkowa największych pod lupą

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw od 2021 r. planuje się wprowadzić do ustawy o CIT art. 27c. Po krótce to obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji o strategii podatkowej dla:

  • podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
  • podatników, których wartość przychodu, którego równowartość przekroczyła 50 mln Euro.

Jak czytamy w tekście ustawy uchwalonym przez Sejm (skierowany do Senatu) takie informowanie o polityce podatkowej miałoby się przejawiać na kilku płaszczyznach:

  • informacje o procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
  • informacje o raportowanych schematach podatkowych
  • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi,
  • informacje o planowanych lub podejmowanych restrukturyzacjach
  • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: rulingów, WIS, WIA
  • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Wszystkie powyższe informacje podatnik będzie musiał zamieścić na stronie internetowej w terminie do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu do złożenia zeznania.

Komentarze jakie się pojawiły wśród ekspertów są raczej negatywne, chociaż ministerstwo Finansów uspokaja. Wydawałoby się, że uwaga organów skarbowych na dużych podatnikach już jest wystarczająco zwrócona, a dane są powszechnie dostępne. Głównym takim źródłem danych są powszechnie dostępne sprawozdania finansowe i to tam znajdują się najważniejsze zapisy finansowych poczynań spółki. Ponad to duży podatnik jest znacznie częściej pod lupą niż mniejszy, a składane wyjaśnienia są znacznie szersze.

Zmianę należy rozpatrywać dwojako. Jeśli chodzi o pozytywy, to wydaje się, że zwiększenie transparentności największych podmiotów zdarza się być przydatne. Takie informacje mogłyby się poniekąd przydać inwestorom giełdowym, choć w obecnych czasach niepewności i to nie może być pewne. Jednak to chyba jedyna zaleta tej zmiany.

Niewątpliwą wadą tego rozwiązania jest niewątpliwie kolejny obowiązek wymagający dodatkowych nakładów pracy. Każda z wcześniej wymienionych informacji i procesów podatkowych będzie musiała być opisana najlepiej przez wewnętrzną komórkę i zamieszczona na stronie internetowej. Nakłady pracy to dodatkowe koszty wcześniej nie znane w firmach.

W praktyce okaże się czy urzędnicy będą odwiedzać strony internetowe podatników w celu szukania polityki podatkowej. Kara za niedopełnienie obowiązku wynosi nawet do 250 tysięcy złotych.

Zgodnie z ustawą ten obowiązek ma wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku. Już teraz można pomyśleć w jaki sposób najoptymalniej przygotować własne wewnętrzne struktury zanim wejdzie obowiązek prezentowania polityk podatkowych.

Na koniec warto dodać, że również tymi największymi podatnikami zajmie się jeden urząd skarbowy. Mianowicie wszystkie spółki z przychodami powyżej 50 mln przychodu zostaną objęte opieką Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Każdy taki podatnik będzie przyporządkowany do osoby prowadzącej jego sprawy. Jest to zmiana czysto techniczna, ale pozwoli bardziej uporządkować sprawy dla największych oraz może poprawić komunikację z podatnikami.