Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Planowane ważne zmiany w ustawie zasiłkowej

Planowane ważne zmiany w ustawie zasiłkowej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało 27 stycznia 2021 projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany zawarte w projekcie dotyczą przede wszystkim kwestii wypłaty zasiłków chorobowych za czas niezdolności do pracy. Projektowane przepisy budzą wiele kontrowersji a sam projekt jest obecnie na etapie konsultacji społecznych.

Modyfikacje przepisów zasiłkowych w ramach wyżej wymienionego projektu dotyczą przede wszystkim:

  1. Okresu pobierania zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego w trakcie zatrudnienia

Obecnie okres zasiłkowy wynosi 182 dni czyli przez taki maksymalny okres pracownik może pobierać zasiłek chorobowy w przypadku niezdolności do pracy. Nie jest tajemnicą, iż w aktualnym brzmieniu przepisów znajduje się furtka otwierająca pracownikom pole do nadużyć. Możliwa jest bowiem sytuacja, w której pracownik korzysta ze zwolnienia lekarskiego i pobiera wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy przez okres 182 dni a następnie wraca do pracy na 1 dzień i ponownie rozpoczyna korzystanie ze 182 dniowego okresu zasiłkowego. Projektowana zmiana zakłada, iż ponowne korzystanie ze 182 dniowego okresu zasiłkowego możliwe będzie tylko w przypadku przerwy pomiędzy okresami zasiłkowymi wynoszącej nie mniej niż 60 dni. Do okresu zasiłkowego zaliczane będą nawet krótkie przerwy, o ile nie są one poprzedzone 60 dniowym okresem pracy. Powód niezdolności do pracy nie będzie miał znaczenia. Okresy zwolnienia lekarskiego wystawione nawet na różne jednostki chorobowe będą zaliczane do tego samego okresu zasiłkowego. Osobom, którym w danym roku niefortunnie będą zdarzały się częste choroby, a które nadal wymagać będzie leczenia bądź rehabilitacji, po wykorzystaniu okresu zasiłkowego, przysługiwała będzie możliwość ubiegania się o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego. Długość okresu zasiłkowego kobiet w okresie ciąży nie ulegnie zmianie i nadal wynosić będzie 270 dni.

  • Okresu pobierania zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego po ustaniu zatrudnienia

Skróceniu ulegnie długość okresu zasiłkowego po ustaniu tytułu do ubezpieczeń, który wynosił będzie maksymalnie 91 dni. Zmiana ta, uderza w osoby, które faktycznie znajdują się w trudnej sytuacji życiowej a korzystanie przez nich ze zwolnienia lekarskiego jest uzasadnione medycznie. Należałoby zastanowić się, czy w tym przypadku modyfikacji nie powinny również ulec przepisy w zakresie świadczeń dla osób bezrobotnych.

  • Ustalenia podstawy wymiaru zasiłków

Zgodnie z projektem, do ustalania wysokości podstawy chorobowej ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem oraz podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego nie będzie stosować się obecnie obowiązującej zasady wyrażonej w art. 43 ustawy zasiłkowej (Ustawa dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636) dzięki której podstawa wymiaru zasiłku nie ulegała ponownemu ustaleniu jeżeli przerwa pomiędzy niezdolnością do pracy wynosiła mniej niż pełne 3 miesiące kalendarzowe.

  • Przyznania zasiłku macierzyńskiego osobom, które utraciły do niego prawo z przyczyn losowych

Przepis przewiduje przyznanie zasiłku macierzyńskiego kobietom, którym ustał tytuł do ubezpieczeń z przyczyn losowych np. likwidacji pracodawcy, śmierci pracodawcy jeszcze przed porodem.

Wprowadzane zmiany jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu, spowodowane są przede wszystkim koniecznością zmniejszenia wydatków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na świadczenia wypłacane z ubezpieczenia chorobowego. Jak podaje serwis prawo.pl w rozmowie z Pawłem Żebrowskim, rzecznikiem ZUS-u, w minionym 2020 roku deficyt funduszu chorobowego wyniósł prawie 14 mld złotych, natomiast wydatki wyniosły ok. 28 mld zł i były o 24 proc. od wydatków poniesionych w roku 2019.