Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Oznaczenie „TP” – rozwianie wątpliwości w kwestii transakcji wewnątrz grupy – interpretacja podatkowa

Oznaczenie „TP” – rozwianie wątpliwości w kwestii transakcji wewnątrz grupy – interpretacja podatkowa

Spółka powzięła wątpliwość, czy powinna stosować oznaczenie „TP” przy transakcjach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług i w związku z tym złożyła wniosek o wiążącą interpretację.

Krótkie przybliżenie stanu faktycznego: wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym opodatkowanym od całości swoich dochodów w Polsce oraz czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej Wnioskodawca systematycznie nabywa od zagranicznych podmiotów powiązanych towary i usługi. Kontrahent Wnioskodawcy jest podatnikiem, mającym siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego UE, który systematycznie dokonuje wewnątrzwspólnotowych transakcji.

Wnioskodawca stał na stanowisku, które wskazywało na to że nie powinien stosować takiego oznaczenia w nowej deklaracji JPK_V7. Odnosił się głównie do Rozporządzenie o nowym JPK z którego literalnie nie wynika taki obowiązek w stosunku do transakcji WNT z podmiotem powiązanym. W rozporządzeniu w/s JPK z 15 października 2019 r. § 10 ust. 4 pkt 3 oznaczenie „TP” odsyła nas do ustawy o VAT art. 32 ust. 2 pkt. 1, a ta artykuł z kolei do ustaw o podatkach dochodowych o CIT i PIT. Czyli będąc szczegółowym do art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tutaj warto pokusić się o wtrącenie i wyjaśnienie powiązań. Dla osób prawnych podmiotach powiązanych – oznacza to:

  1. podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
  2. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

– ten sam inny podmiot lub

– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

  • półkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
  • podatnika i jego zagraniczny zakład;

Najbardziej więc enigmatycznym stwierdzeniem jest wywieranie znacznego wpływu. Oznacza to:

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

  1. udziałów w kapitale lub
  2. praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  3. udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Czyli de facto posiadanie określonych udziałów w innej spółce czy praw głosu skutkuje tym, że osoba fizyczna posiada takie powiazania.

Dla osób fizycznych zaś, oprócz warunku posiadania znacznego wpływu w postaci posiadania udziałów itd. rozważa się również pokrewieństwo i powinowactwo. Niestety często zdarza się tak, że każdy przypadek należy rozpatrywać oddzielnie ze względu na częste nieoczywistości przy pierwszej analizie.

Wracając do tematu omawianej interpretacji, podstawą takiej tezy była również broszura Ministerstwa Finansów, która wskazywała na te oznaczenie tylko w zakresie podatku należnego do transakcji dokonywanych przez samego siebie.

Nie zgodził się z takimi argumentami Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśniał,  że oznaczenie TP dotyczy powiązań między nabywcą a dostawcą towarów lub usług. Podkreślał, iż Oznaczenie „TP” należy stosować dla każdej transakcji ujmowanej w ewidencji sprzedaży (zawierającej dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego), jeżeli pomiędzy podmiotami tej transakcji występują powiązania. W związku z tym oznaczenie to powinno być stosowane również przy nabyciu towarów/usług, dla których nabywca zobowiązany jest rozliczyć podatek należny z tego tytułu).

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 grudnia 2020 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.427.2020.1.PM

Kolejnym zapytaniem w kwestii oznaczenia „TP” to wątpliwość w kwestii wartości transakcji. Pytała o to spółka, która zajmuje się wynajmem lokali mieszkaniowych. Zainteresowaniem tym kodem sprawił fakt, iż kilka lokali było wynajmowanych przez osoby ewidentnie powiązane ze spółką o czym też napisała w swoim wniosku. Mianowicie jeden lokal był wynajmowany przez męża prezes spółki oraz kolejny przez córkę a jeszcze jeden przez dwójkę małżonków. Są to bezsprzeczne powiązania, o których pisaliśmy wyżej.

Wnioskodawca argumentował, że nie ma obowiązku raportowania tego kodu szczególnie, że transakcje są prowadzone na relatywnie niskie kwoty. Dyrektor KIS wyjaśnił, że oznaczenia należy stosować w zasadzie zerojedynkowo. Każda więc kwota transakcji obliguje do zastosowania oznaczenia o podmiotach powiązań.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 3 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.876.2020.2.KO

Coraz częściej wydawane są interpretacje indywidulne w sprawie oznaczeń w JPK_V7. Podatnicy chcą mieć pewność, że w sposób prawidłowy rozliczają transakcję chcąc uniknąć mandatów oraz zapytań urzędów skarbowych. Stąd też zauważalny i słuszny (z uwagi na ochronę) trend do występowania o interpretacje w zakresie stosowania różnych kodów (nie tylko GTU) w nowym JPK. Dobrą wiadomością jest to, że KIS nie stawia w tym zakresie przeszkód formalnych przeciwko wydawaniu interpretacji w tym zakresie. Mimo wszystko więc rekomenduje się do występowania o formalne potwierdzenie w postaci interpretacji indywidualnej.

Wszystkich zainteresowanych, chcących pozyskać praktyczne informacje lub uzyskać pomoc w zakresie sporządzenia wniosku o interpretacje indywidualną zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Mirosławem Siwińskim pod adresem msiwinski@advicero.eu lub numerem +48 533 339 592 bądź kontakt z naszym biurem pod adresem office@advicero.eu.