Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Obowiązek podatkowy na kilka miesięcy przed dostawą

Obowiązek podatkowy na kilka miesięcy przed dostawą

Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 listopada, sygn. 0111-KDIB3-3.4012.487.2020.2.PK organ uznał za prawidłowe stanowisko dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w sytuacji otrzymania od kontrahenta zagranicznego faktury (nie zaliczkowej) wystawioną na kilka miesięcy przed faktycznym dostarczeniem towarów.

W opisanej interpretacji, Wnioskodawca zawiera umowy z dostawcami, w wyniku których realizowane są transakcje kwalifikowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Umowy obejmują czynności oddalone od siebie w czasie i które są realizowane na przestrzeni miesięcy. Sposób fakturowania transakcji przez kontrahenta wynika z umownych zapisów dotyczących harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogramy często przewidują płatności (fakturowanie przez kontrahenta) w oderwaniu od faktycznie realizowanych dostaw (przemieszczenia towarów z innego kraju UE do Polski). Mogą to być faktury zaliczkowe, dla których kontrahent wystawia fakturę zaliczkową, ale występują także etapy, które kontrahent traktuje jako częściowe wykonanie przedmiotu umowy, dla których wystawia fakturę sprzedaży (nie zaliczkową).

Wnioskodawca we wniosku o wydanie interpretacji postawił pytanie, czy otrzymując od kontrahenta zagranicznego (podatnika podatku od wartości dodanej) fakturę dotyczącą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (nie zaliczkową) wystawioną na kilka miesięcy przed faktycznym dostarczeniem towarów, powinien on rozpoznać obowiązek podatkowy w dacie wystawienia tej faktury, która nie jest fakturą zaliczkową, wystawioną na kilka miesięcy przed faktycznym dokonaniem dostawy towarów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w tej sytuacji obowiązek podatkowy powinien powstać w dacie wystawienia faktury. Ustawodawstwa poszczególnych państw członkowskich UE mogą bowiem dopuszczać możliwość wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy i przemieszczeniem towarów. Według wnioskodawcy, potwierdzeniem tego prawa są regulacje ustawy o VAT.

Organ potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, powołując się na regulacje ustawy o VAT, że przepisy te zobowiązują podatnika dokonującego rozliczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia do rozpoznania obowiązku podatkowego najpóźniej 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia – chyba, że przed tym dniem podatnik podatku od wartości dodanej będący dostawcą nabywanych w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej towarów wystawił fakturę, gdyż wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tej faktury.

Nawiązując do prawa do odliczenia WNT, zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji gdy:

a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,

b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT przysługuje podatnikom, którzy otrzymają fakturę dokumentującą dokonany zakup. Ustawodawca dopuszcza warunkowo możliwość odliczania podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym. Jednak, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w określonych terminach, może on obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych (w przypadku małych podatników, którzy nie wybrali metody kasowej w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).