Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Nowe obowiązki w zakresie podatku u źródła (WHT)

Nowe obowiązki w zakresie podatku u źródła (WHT)

Już od 1 lipca 2019 roku zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy nakładające dodatkowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie podatku u źródła. Dotychczasowe regulacje dotyczące tego podatku obligują polskie spółki dokonujące wypłat należności na rzecz zagranicznych podmiotów do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wypłacanych kwot. Stawka zależy od rodzaju dokonywanej płatności (co do zasady 19% lub 20%).

Gama wypłat objętych WHT jest szeroka, gdyż obejmuje nie tylko przychody z odsetek, praw autorskich, świadczeń doradczych, ale również np. wynagrodzenia za świadczone usługi działalności rozrywkowej. Co istotne, podatkiem zostały objęte również wypłacane dywidendy (w przypadku dywidend stopa podatkowa wynosi 19%). Ustawa o podatku dochodowym przewiduje możliwość zastosowania niższej stopy procentowej lub zwolnienia z obowiązku pobrania podatku w przypadku posiadania przez płatnika certyfikatu rezydencji poświadczającego państwo rejestracji zagranicznego odbiorcy wypłat. Dodatkowo, do zastosowania niższej stawki lub zwolnienia mogą być niezbędne również dodatkowe dokumenty. Co do zasady, certyfikat upoważnia do zastosowania przepisów wynikających z konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Istotną zmianą, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2019 r., jest wprowadzenie dodatkowego obowiązku dokumentacyjnego dla wypłat należności do jednego podmiotu zrealizowanych w trakcie jednego roku podatkowego, których łączna wartość będzie wyższa niż 2 miliony PLN. Niezastosowanie się do wprowadzanych przepisów będzie automatycznie skutkować koniecznością odprowadzenia zobowiązania podatkowego wyliczonego przy pomocy stawki 20%.

Do obecnego stanu prawnego zostaje wprowadzony obowiązek składania przez płatnika oświadczenia o posiadaniu niezbędnej dokumentacji potwierdzającej możliwość skorzystania ze zwolnienia lub uprawniającej do zastosowania regulacji wynikających z umów o unikaniu opodatkowania. Warto zaznaczyć, iż przedmiotowe oświadczenie nie może zostać złożone później niż w dniu dokonania wypłaty należności. Oświadczenia będą obowiązywały jedynie czasowo, a więc kolejne wypłaty będą mogły powodować ponowne powstanie obowiązku informacyjnego.

W składanym oświadczeniu podatnik powinien dodatkowo zapewnić organ podatkowy, iż nie posiada informacji uniemożliwiających skorzystanie z bardziej preferencyjnych zasad opodatkowania. Co również istotne, został wprowadzony (już od początku 2019 roku) obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji możliwości zastosowania zwolnienia lub obniżenia stawki podatku. Warto zaznaczyć, iż wspomniana należyta staranność nie została dokładnie zdefiniowana w przepisach. Legislator zaznaczył jedynie, iż konieczne jest ujęcie przy weryfikacji charakteru oraz skali działalności podmiotu.

Dodatkowym czynnikiem silnie komplikującym rozliczenia WHT jest zmiana definicji rzeczywistego właściciela otrzymywanych wypłat. W szczególności, koniecznym będzie również złożenie oświadczenia o byciu rzeczywistym właścicielem przychodów (beneficial owner), który będzie mógł w konsekwencji zastosować zwolnienie.

Początkowo, przepisy nakładające nowe obowiązki dokumentacyjne miały zostać wprowadzone wraz z rozpoczęciem obecnego roku kalendarzowego. Termin od którego zaczną one obowiązywać został jednak zmodyfikowany przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z rozporządzeniem, obowiązek posiadania dodatkowych oświadczeń zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2019r. Pomimo znacznie wydłużonego terminu, nadal wiele firm nie jest przygotowana na posiadanie szerszej dokumentacji.

Specjaliści Advicero Tax Nexia mogą wesprzeć Państwa przy przygotowaniu odpowiednich i dostosowanych do indywidualnych potrzeb oświadczeń. W razie chęci nawiązania współpracy w tej dziedzinie serdecznie zapraszamy do kontaktu.