Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Zwolnienie lekarskie wystawione za granicą jako dokument do wypłaty świadczeń chorobowych

Zwolnienie lekarskie wystawione za granicą jako dokument do wypłaty świadczeń chorobowych

Aby można było otrzymać wypłatę świadczeń chorobowych (wynagrodzenie za czas choroby, czy też zasiłek chorobowy) to fakt niedyspozycji zdrowotnej musi być odpowiednio udokumentowany. Takim dowodem może być orzeczenie otrzymane za granicą, czyli zaświadczenie lekarskie wystawione przez zagraniczną placówkę leczniczą lub przez zagranicznego lekarza. Powyższe zaświadczenie musi zawierać nazwę zakładu, przez które jest wystawione, lub imię i nazwisko lekarza, ponadto musi być przetłumaczone na język polski. Zaświadczenie powinno też zawierać datę wystawienia oraz podpis, a także określać początkową i końcową datę niezdolności do pracy. Takie warunki wynikają z § 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego… (Dz. U. z 2017 r. poz. 87; dalej: Rozporządzenie).

Warto zaznaczyć, że konieczność tłumaczenia nie dotyczy zaświadczeń lekarskich wystawionych na terytorium:

  • państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
  • państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

przy założeniu jednak, że zostały one sporządzone w językach urzędowych tych państw.

Jeżeli pracodawca ma wątpliwości, czy zaświadczenie to spełnia wymogi dokumentu służącego do ustalenia i wypłaty zasiłku, wówczas może je przetłumaczyć we własnym zakresie lub ewentualnie zwrócić się do ZUS w sprawie ustalenia prawa do zasiłku.

W przypadku, kiedy zaświadczenie lekarskie wystawiono na terytorium innego kraju niż wyżej wymienione, to pracownik ma wówczas obowiązek dostarczenia zaświadczenia przetłumaczonego na język polski swojemu pracodawcy.

[Medical exemption issued abroad as a document for the payment of sickness benefits. In order to receive sick pay (sick pay or sickness allowance) you have to properly documented it. Such proof may be medical certificate issued by a foreign medical institution or by a foreign doctor.]