Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Zmiany w podatku dochodowym – opodatkowanie spółek komandytowych i inne propozycje

Zmiany w podatku dochodowym – opodatkowanie spółek komandytowych i inne propozycje

W ostatnim czasie (a dokładnie w zeszły piątek) pojawiła się informacja o planowanym projekcie zmian w takich ustawach jak CIT, PIT oraz ryczałt. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów określono na III kwartał 2020 r. Jako przyczyny planowanych zmian wskazano między innymi uszczelnienie systemu podatku dochodowego oraz dostosowanie przepisów do specyfiki polskiej gospodarki. Istnieją szanse, że planowane zmiany mogą już zacząć obowiązywać w 2021 r., dlatego warto zapoznać się z przedstawionym projektem. Zaproponowane zmiany mają dotyczyć następujących obszarów:

1.Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT):

 • Status podatnika podatku dochodowego dla spółek komandytowych – odpowiedź rządu na tworzenie struktur optymalizacyjnych z wykorzystaniem spółek komandytowych. Przepisy te mają dotyczyć spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Już w 2014 r. były podejmowane próby opodatkowania podatkiem CIT tych spółek, jednak ostatecznie zmiany dotyczyły tylko spółek komandytowo-akcyjnych.
 • Ograniczenie możliwości rozliczenia straty – w przypadku przejęcia innego podmiotu lub do podatnika zostanie wniesiony wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wkład pieniężny, za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
 • Możliwość weryfikacji prawidłowości rozliczeń przez będących podatnikami tego podatku wspólników spółek jawnych;
 • Dostosowanie przepisów krajowych do standardów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zmienianych w drodze MLI w kwestii źródeł dochodów osiąganych przez nierezydentów;
 • Przeniesienie przez likwidowaną spółkę (spółdzielnię) majątku rzeczowego na rzecz wspólników  (akcjonariuszy, członków spółdzielni) tytułem podziału majątku likwidowanej osoby prawnej – doprecyzowanie art. 14a w zakresie przychodów w przypadku uregulowania w całości lub w części zobowiązania przez wykonanie świadczenia niepieniężnego;
 • Eliminacja wątpliwości interpretacyjnych dotyczących limitowania nadwyżki kosztów finansowania dłużnego;
 • Możliwość skorzystania z niższej stawki 9% dla większego grona podatników poprzez podwyższenie limitu przychodów z 1,2 mln € do 2 mln € – zmiana była już wcześniej zapowiadana na expose Premiera Mateusza Morawieckiego;
 • Zbliżenie zasady ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych określonych w ustawie o CIT do zasad określonych w ustawie o rachunkowości – proponowana zmiana na celu ograniczenia nierzeczywistego spadku wartości amortyzowanych środków zmniejszenia różnić pomiędzy wartością wykazywanego dochodu przez podatnika w roku podatkowych przez jego opodatkowaniem, a wartością wykazywanego zysku brutto;
 • Ograniczenie możliwości manipulowania wysokością stawki amortyzacyjnej – w przypadku gdy podatnik korzysta ze zwolnienia;
 • Zbycie udziałów w tzw. spółce nieruchomościowej – przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową;
 • Rozszerzenie zakresu transakcji weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej oraz zwiększenie obowiązków dokumentacyjnych – w szczególności gdy rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma siedzibę w tzw. „raju podatkowym”;
 • Polityka podatkowa za rok podatkowy dla podatników podatku CIT – wprowadzenie obowiązku sporządzania i podanie do publicznej informacji;
 • Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków po 31 grudnia 2020 r. – planowane jest wprowadzenie rozwiązania, które przedłuży okres zwolnienia z tego podatku z uwagi iż nadal panuje stan epidemii.

2.Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT):

 • Likwidacja ulgi abolicyjnej (art. 27g);
 • Wprowadzenie analogicznych rozwiązań jak zaproponowane w ustawie o CIT – ograniczenie możliwości manipulowania wysokością stawki amortyzacyjnej, możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków, ograniczenie nierzeczywistego spadku wartości amortyzacyjnej;

3.Zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaproponowane zmiany mają na celu uatrakcyjnienie

 • Podniesienie limitu przychodów warunkujących wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz limitu przychodów uprawniających do kwartalnych wpłat ryczałtowych;
 • Zmniejszenie liczby przypadków działalności wyłączonej z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • Jednolita stawka ryczałtu dla najmu i usług świadczonych w związku z zakwaterowaniem;
 • Likwidacja ulgi abolicyjnej (art. 13a).

Przedstawiony komunikat prezentuje jedynie hasłowo zmiany, które ma zawierać projekt nowelizacji tych ustaw. Jednak niektóre z proponowanych zmian mogą już teraz powodować obawę w związku z nowymi obowiązkami – spółka komandytowa jako podatnik podatku CIT, czy obowiązek sporządzania polityki podatkowej. Warto więc zapoznać się zarówno z całym projektem, jak i poszczególnymi, interesującymi danego podatnika zmianami. Warto też poddać przeglądowi własną działalności, celem zidentyfikowania ryzyk, jakie ta  nowelizacja niesie. Jest ona bowiem jednoznacznie na wyeliminowanie korzystnych dla podatników rozwiązań, których wykorzystywania nie udało się fiskusowi zakwestionować w postępowaniach wymiarowych lub interpretacyjnych.