Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Zmiana terminu złożenia CIT-8 – do 31 maja 2020 lub do 31 lipca 2020

Zmiana terminu złożenia CIT-8 – do 31 maja 2020 lub do 31 lipca 2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, ostateczny termin do złożenia zeznania oraz wpłaty podatku CIT za rok, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców został przesunięty z 31 marca na 31 maja 2020 r. W przypadku podmiotów osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT (np. szpitale, placówki naukowe) jak również organizacji pozarządowych, dla których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów termin do złożenia zeznania został przedłużony do dnia 31 lipca 2020 r., jeżeli ich rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. W związku z przesunięciem terminu na złożenie CIT-8  przesuwa się także termin na złożenie informacji MDR-3 w zakresie schematów podatkowych dotyczących podatku CIT za 2019 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określania innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji przesunięto terminy sporządzania sprawozdań finansowych.

Złożenie zeznania PIT

Zgodnie z art. 15 zzj. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie (czyli po dniu 30 kwietnia), nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 kodeksu karnego skarbowego. W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza. Nie jest to tożsame z pojęciem odroczenia terminu. Uregulowana została jedynie okoliczność braku karalności w sytuacji niezłożenia zeznania w przewidzianym ustawowo terminie. Jednak aktualną wątpliwością pozostaje naliczanie odsetek za czas od końca terminu na złożenie zeznania do jego przedstawienia.

Odroczenie zapłaty zaliczek

Zgodnie z art. 52o. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przewiduje on odroczenie terminu płatności zaliczki na PIT. Odroczenie dotyczy wydłużenia terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek dochodowy pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w marcu oraz kwietniu. Maksymalnym terminem odroczenia płatności podatku od wynagrodzeń jest 1 czerwca 2020 r. W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, obowiązek określony w art. 38 ust. 1, podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. 2. Przepis stosuje się odpowiednio do płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4, dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. Nie jest wymagane złożenia wniosku do Urzędu Skarbowego, powinno być to jednak uzasadnione konkretnymi przyczynami ekonomicznymi. O odroczenie terminu płatności zaliczek można ubiegać się także na okres dłuższy niż do dnia 1 czerwca lub rozłożenia płatności na raty na zasadach ogólnych.