Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Wypłata wspólnikom zysków ze spółki opodatkowanej ryczałtem – czy płacimy podatek?

Wypłata wspólnikom zysków ze spółki opodatkowanej ryczałtem – czy płacimy podatek?

Spółka opodatkowana na zasadach estońskiego CIT-u jest, co do zasady, zobowiązana do zapłaty ryczałtu z tytułu wypłaty wspólnikom dywidendy. Powstaje jednak pytanie czy każda taka wypłata będzie generować obowiązek odprowadzenia podatku? Jak należy potraktować wypłatę zysków wypracowanych przed wyborem tej alternatywnej formy opodatkowania spółek? Kiedy należy zapłacić ewentualny podatek?

Wypłata bieżącego zysku

Podatnik, który jest opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek będzie zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu podzielonego zysku, jeżeli zdecyduje się wypłacić swoim wspólnikom wypracowany
w okresie opodatkowania ryczałtem zysk. Obowiązek taki powstanie również w przypadku wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Powyższe wynika wprost z art. 28m ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o CIT oraz znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych (m.in. interpretacja indywidualna z dnia 19 stycznia 2024 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.635.2023.2.MW).

Podstawę opodatkowania będzie stanowić suma dochodu przeznaczonego na powyższe wypłaty. Podatek należy zapłacić w terminie do końca 3 miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym została podjęta uchwała o podziale tego zysku.

Co w przypadku wypłaty zysków „zatrzymanych”?

W praktyce może często dojść do sytuacji, w której spółka decydująca się zmienić formę opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt będzie miała niewypłacone zyski. W momencie przejścia na estoński CIT należy wyodrębnić tę kwotę – potocznie zwaną zyskami zatrzymanymi – w kapitale własnym spółki. Jak w takim razie będzie wyglądać kwestia wypłaty zysków wypracowanych w okresie przed przejściem na ryczałt?

Zgodnie ze wskazanym powyżej art. 28m ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT podlega opodatkowaniu jedynie dochód odpowiadający wysokości zysku wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem, który został przeznaczony na wypłatę dywidendy. Nie sposób również uznać takiej wypłaty środków za ukryte zyski, o których mowa w pkt 2 powołanego artykułu, ponieważ ukryte zyski to inaczej świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk. Wypłata dywidendy wspólnikom spółki jest natomiast formą podziału zysku. Reasumując, wypłata zysków zatrzymanych w trakcie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek nie będzie generować obowiązku zapłaty podatku. Warto wspomnieć, że podatnik musi mieć możliwość udowodnienia, że wypłacony zysk rzeczywiście pochodzi z zysków wypracowanych przed przejściem na ryczałt.

Dodatkowe potwierdzenie można znaleźć w treści wydawanych przez Dyrektora KIS interpretacji podatkowych (m.in. interpretacja indywidualna z dnia 21 grudnia 2023 r. nr 0114-KDIP2-2.4010.545.2023.3.IN) oraz w Przewodniku do Ryczałtu od dochodów spółek z 23 grudnia 2021 r.

W przypadku pojawienia się pytań do powyższego lub w zakresie ryczałtu od dochodów spółek – zapraszamy do kontaktu. Eksperci Nexia Advicero chętnie udzielą na nie odpowiedzi.