Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Wsparcie dla pracodawców w czasie epidemii

Wsparcie dla pracodawców w czasie epidemii

W dniu 31 marca 2020 r. Prezydent podpisał tzn. tarczę antykryzysową, w której zaproponowano m.in. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. W celu ochrony miejsc pracy oszacowano, że wartość pomocy wyniesie ok. 30 mld złotych. Przewidziane wsparcie jest kierowane do pracodawców, którzy zostali dotknięci spadkiem obrotów gospodarczych w związku z panującą epidemią COVID-19.

W ustawie wskazano, że przedsiębiorcy mogą wystąpić z wnioskiem:

o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy,

o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy,

w następstwie wystąpienia COVID-19 według określonych zasad (art. 15g). Świadczenia oraz środki są wypłacane w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Spadek obrotów gospodarczych oznacza, że po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku odnotowano spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowych lub wartościowym:

nie mniej niż 15% (obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 miesięcy kalendarzowych z roku poprzedniego),

nie mniej niż 25% (obliczony jako stosunek obrotów z dowolnego wskazanego miesiące kalendarzowego, w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca).

Ponadto przedsiębiorcy przysługują środki z FŚGP na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne swoich pracowników od przyznanych świadczeń.

Aby móc starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników pracodawca powinien nie zalegać w regulowaniu zobowiązań publicznych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników w związku z postojem ekonomicznym:

– pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż 50% i nie niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 2.600,00 zł), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,

– dofinansowanie ze środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia na z pracę (czyli 1.533,09 zł – w tym składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy:

– przedsiębiorca może obniżyć o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, ale wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,

– wynagrodzenie dofinansowane ze środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (czyli 2.452,00 zł w tym składki na w tym składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy) z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez GUS.

Dofinasowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, było wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez GUS (dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń powyżej kwoty 15.681,00 zł).

Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem za pośrednictwem strony internetowej: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię porozumienia z pracownikami, wykaz pracowników uprawnionych do świadczenia oraz kopię pełnomocnictwa, jeśli jest taka konieczność. Ponadto wniosek powinien zawierać uzasadnieniem, w którym określono datę od kiedy wnioskuje się o pomoc z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie, z jakiego tytułu pracodawca występuje o wypłatę świadczenia: z powodu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, liczbę pracowników, za ile miesięcy, jakie jest przeznaczenie tego świadczenia, w jakiej kwocie oraz numer rachunku dla prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo przedsiębiorca powinien m.in. złożyć oświadczenia o posiadaniu statusu przedsiębiorcy, wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych,  składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP lub FP do końca III kwartału 2019 r. Wniosek należy złożyć do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. W przypadku zawarcia porozumienia pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od momentu zawarcia tego porozumienia.

Świadczenia te przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku.

W projektowanej Tarczy antykryzysowej 2.0 wprowadza się w tym zakresie: brak zobowiązania pracodawcy do utrzymania miejsca pracy po zakończeniu okresu dofinansowania; rozszerzono katalog przedsiębiorców uprawnionych do korzystania z dofinansowania o organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz państwową osobę prawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.