Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Więcej interpretacji ogólnych od 2018 r.?

Więcej interpretacji ogólnych od 2018 r.?

Trwają prace nad projektem ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, o którym pisaliśmy na blogu 17 października 2017 r. – Uproszczenia dla przedsiębiorców – nowy projekt ustawy (https://www.nexiaadvicero.eu/blog/uproszczenia-dla-przedsiebiorcow-nowy-projekt-ustawy/).

Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania. Dotyczy on zmian m. in. w Ordynacji podatkowej, które mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Jedno z nowych rozwiązań przewidzianych w projekcie w zakresie Ordynacji podatkowej zakłada nałożenie na ministra właściwego do spraw finansów publicznych, obowiązku wydania interpretacji ogólnej, jeśli w wyniku wykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wydana zostanie interpretacja indywidualna rozbieżna z uprzednio wydanymi interpretacjami indywidualnymi w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji wskazano, że celem zaproponowanej zmiany jest usprawnienie procedury wydawania z urzędu interpretacji ogólnych, a także wyeliminowanie sytuacji, gdy w obrocie prawnym funkcjonują rozbieżne interpretacje indywidualne. Z punktu widzenia podatników sytuacja taka narusza bowiem zasady pewności i bezpieczeństwa prawnego.

Zdaniem projektodawców nowe rozwiązanie nie wyeliminuje całkowicie rozbieżności w orzecznictwie sądowym i w interpretacjach, których wydanie wynika z wykonania wyroków sądowych. Niemniej istnienie rozbieżności uzasadnia konieczność zajęcia stanowiska przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w interpretacji ogólnej, gwarantującej ochronę podatnikom, którzy się do niej zastosują.

Proponowana zmiana jest jak najbardziej słuszna. Niemniej w obecnym kształcie pozostawia dowolność ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie treści interpretacji. Aby zmiana ta miała rzeczywiście takie znaczenie, na jakie w uzasadnieniu do projektu nowelizacji wskazali jej autorzy, powinna obligować ministra do wydania interpretacji ogólnej zgodnej ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego zawartym w wyroku. W przeciwnym razie może stanowić dla organów podatkowych zachętę do nadużyć.

[Tax Law amendments: It is planned that the Ministry of Finance will issue general tax ruling, if – as a consequence of a judgement of the Supreme Administrative Court – individual tax ruling that is issued, is discrepant with individual tax rulings passed previously. For full version of this article please contact office@advicero.eu]