Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Uprawnienia kontrolowanego

Uprawnienia kontrolowanego

W poprzednim artykule w ramach cyklu związanego z kontrolą podatników opisaliśmy dla Państwa etapy (przebieg) kontroli podatkowej. W niniejszym artykule zajmiemy się problematyką uprawnień podatników, ale też obowiązkami jakie muszą oni spełnić podczas kontroli podatkowej.

Uczestnictwo w czynnościach kontrolnych

Do najważniejszego i fundamentalnego prawa przedsiębiorcy, który jest kontrolowany należy uczestnictwo w czynnościach kontrolnych. Warto dodać, że zdarza się, że urzędnicy podczas prowadzenia kontroli przedkładają szereg dokumentów, wśród których może pojawić się również ,,oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych”. Należy pamiętać, że kontrolowany podatnik nie ma obowiązku podpisywać takiego dokumentu. Co więcej, warto skorzystać z przysługującego prawa, jeśli nie możemy lub nie chcemy uczestniczyć w kontroli lepszym rozwiązaniem jest wyznaczenie pełnomocnika. Pełnomocnictwo w tej sprawie winno być udzielone na piśmie, ale może być też zgłoszone ustnie do protokołu.

Prawo wglądu do akt

Zgodnie z art. 178 § 1 Ordynacji podatkowej strona ma prawo wglądu do akt sprawy. Ponadto strona może sporządzać z akt sprawy notatki, odpisy oraz kopie przy wykorzystaniu urządzeń. Prawo takie przysługuje podatnikowi również po zakończeniu postępowania. W praktyce zdarza się, że takie czynności odbywają się w urzędzie skarbowym w obecności pracownika urzędu. Podatnik nie musi osobiście wykonywać i sporządzać notatek z akt sprawy, może żądać również wydania kopii akt, choć to jest bardziej długotrwałe i wiąże się z koniecznością poniesienia opłat na rzecz urzędy (odmiennych jeżeli akta są potwierdzane za zgodność).

Udział w przeprowadzaniu dowodu

Na gruncie art. 190 ordynacji podatkowej strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych lub oględzin przynajmniej na 7 dni przed terminem. Ponadto strona ma prawo do udziału w przeprowadzeniu dowodów. Taki udział może polegać m.in. na zadawaniu pytań świadkom oraz biegłym, a także na składaniu wyjaśnień. Sens owej regulacji sprowadza się do tego, że podatnik nie tylko asystuje przy dokonywaniu, ale działa w sposób czynny.

Sprzeciw od czynności kontrolnych

Na gruncie prawa przedsiębiorców kontrolowany podatnik może również wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności w pewnych przypadkach. Wniesienie sprzeciwu następuje na podstawie art. 59 prawa przedsiębiorców i musi być wniesione na piśmie w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli lub wystąpienia przesłanki wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych przez organ kontroli oraz wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli. W terminie 3 dni roboczych organ jest zobowiązany do rozpatrzenia sprzeciwu oraz wydania postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych, bądź o ich kontynuowaniu.

Wymienione powyżej uprawnienia to tylko najważniejsze z uprawnień przyznane podatnikom w trakcie kontroli podatkowej. Warto mieć na uwadze, że korzystanie z owych uprawnień może różnić się w zależności od sprawy jaka ma miejsce, dlatego warto skonsultować się z potencjalnym specjalistą w tej sprawie.