Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Umowy zlecenia i umowy agencyjne artystów zwolnione ze składek ZUS – Tarcza 6.0

Umowy zlecenia i umowy agencyjne artystów zwolnione ze składek ZUS – Tarcza 6.0

Zgodnie z tzw. Tarczą antykryzysową 6.0 (ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw), wprowadzone zostały liczne narzędzia wsparcia dla wybranych grup społecznych. Jedną z grup, które objęte zostaną pomocą są artyści.

W Tarczy Antykryzysowej 6.0 zawarto zapisy, które pozwolą na zwolnienie z obowiązku naliczania, pobierania i opłacania składek ZUS od umów zlecenia i umów agencyjnych, należnych z tytułu wykonywania tych umów za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. Zwolnienie obejmuje zarówno składki na ubezpieczenia społeczne jak i zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Warunkami otrzymania zwolnienia ze składek ZUS są:

  • Zawarcie umowy w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.,
  • Przychód z tytułu wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek nie może być wyższy od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
  • Zleceniobiorca nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Zwolnienie przysługuje z tytułu każdej umowy zlecenia, która spełnia wszystkie powyższe warunki. Maksymalna kwota zwolnienia przysługuje na poziomie 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w każdym miesiącu w okresie styczeń-kwiecień 2020 r., w którym umowa zlecenia była wykonywana co najmniej 1 dzień.

Wniosek o udzielenie zwolnienia składa do ZUS zleceniobiorca. Złożenie wniosku możliwe jest tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą portalu ZUS PUE w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Obowiązkiem zleceniobiorcy jest niezwłoczne poinformowanie zleceniodawcy o wystąpieniu z wnioskiem do ZUS o zwolnienie z opłacania składek. Po rozpatrzeniu wniosku ZUS poinformuje zarówno zleceniobiorcę jak i zleceniodawcę za pomocą portalu ZUS PUE o zwolnieniu z obowiązku naliczania składek a także o wysokości podstawy wymiaru, od której składki na ubezpieczenia nie powinny być naliczane.

Udzielenie przez ZUS zwolnienia z naliczania i pobierania składek ZUS od umowy zlecenia nie zwalnia zleceniodawcy z obowiązku przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych raportu imiennego za zleceniobiorcę. W przypadku gdy zwolnienie obejmuje całą kwotę wynagrodzenia w danym miesiącu, zleceniodawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać do ZUS raport zerowy. W przypadku gdy kwota zwolnienia stanowi tylko część wypłaconego zleceniobiorcy wynagrodzenia, w raporcie imiennym należy jako podstawę składek na ubezpieczenia wykazać pozostałą kwotę, co do której zwolnienie nie miało zastosowania.