Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Umowa o badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

Umowa o badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

Od 21 czerwca 2017 roku obowiązuje nowa ustawa z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), która zmieniła przepisy dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o badanie sprawozdania finansowego ujęte w ustawie o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047).

Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości jednostki zobowiązane do badania sprawozdań finansowych powinny podpisać pierwszą umowę z daną firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata obrotowe. Przy czym pierwszą umowę należy rozumieć jako podpisanie kontraktu z podmiotem, z którym dotychczas nie współpracowano. Podmioty, których sprawozdania finansowe muszą być badane przez biegłego rewidenta, to grupy kapitałowe, spółki akcyjne, banki, zakłady ubezpieczeń oraz inne podmioty wskazane w art. 64 ust. 1-4 ustawy o rachunkowości. Ograniczenia dotyczące czasu trwania umowy z audytorem nie mają zastosowania do dobrowolnego poddania raportu analizie, do czego upoważnione są pozostałe przedsiębiorstwa nie wymienione powyżej.

Ustawa o biegłych rewidentach doprecyzowuje omawianą regulację ustawy o rachunkowości, dotyczącą pierwszej umowy z audytorem. Art. 284 ust. 1 stanowi, że zakres obowiązywania art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości dotyczy wyłącznie sprawozdań za lata obrotowe rozpoczynające się po 16 czerwca 2016 roku. Wynika zatem z tego, że w przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, już w sprawozdaniu za 2017 rok będą musiały zastosować się do wskazanych wymogów.

Ponadto, dla ułatwienia Krajowa Rada Biegłych Rewidentów w swoim komunikacie nr 21/2017 w sprawie przykładowej umowy o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego opublikowała wykaz informacji, które powinna zawierać umowa o badanie sprawozdania finansowego. Należą do nich:

„(a) cel i zakres badania sprawozdań finansowych,

(b) odpowiedzialność biegłego rewidenta,

(c) odpowiedzialność kierownictwa,

(d) wskazanie mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej stosowanych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz

(e) wzmianka o oczekiwanej formie i treści wszelkich sprawozdań, które zostaną wydane przez biegłego rewidenta oraz stwierdzenie, że mogą wystąpić okoliczności sprawiające, że sprawozdanie będzie się różnić od oczekiwanej formy i treści (…)”.

Warto też podkreślić, że w przypadku gdy pierwsza umowa z audytorem dotyczyła lat obrotowych kończących się przed 16 czerwca 2016 roku, wówczas każde jej przedłużenie może zostać dokonane na okres jednego roku lub dłuższy. Natomiast od sprawozdania za 2018 rok i lata późniejsze, maksymalny czas nieprzerwanej obsługi jednej firmy audytorskiej lub z nią powiązanej nie będzie mógł przekroczyć 5 lat.

[The new Act of 11 May 2017 about statutory auditors, audit firms and public oversight has changed the rulesconcerning conclusion and termination of contracts for the audit of financial statements.]