Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Ulga B+R: jaka część kosztów kwalifikowanych podlega odliczeniu?

Ulga B+R: jaka część kosztów kwalifikowanych podlega odliczeniu?

Ulga B+R pozwala podatnikom podatku PIT i CIT odliczyć kwotę kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, która nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty dochodu uzyskanej przez podatnika z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. Ulga B+R uprawnia do odliczenia kwoty, która nie może przekroczyć 100% lub 150% kosztów kwalifikowanych – w zależności od statusu podatnika.

W przypadku, gdy podatnik posiada status centrum badawczo-rozwojowego, a jednocześnie jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą (w rozumieniu przepisów art. 7 Prawa przedsiębiorców), ulga B+R uprawnia do odliczenia takiej kwoty, która nie przekracza 150% kosztów kwalifikowanych.

Przez mikroprzedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro.

Małym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca (inny niż mikroprzedsiębiorca), który w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 10 milionów euro.

Zaś średnim przedsiębiorcą jest przedsiębiorca (niewymieniony w żadnej z powyższych kategorii), który zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów euro.

W przypadku pozostałych podatników, którzy posiadają status centrum badawczo-rozwojowego, wysokość odliczenia zależy od rodzaju kosztu kwalifikowanego: (i) jest to 150% dla kosztów związanych z wynagrodzeniem personelu, kosztami materiałów i surowców, nabyciem sprzętu specjalistycznego, ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych (od jednostek naukowych oraz od innych podmiotów), odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, nabycia usług wykorzystania aparatury naukowo-badawczej, a także odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, w tym od budynków i budowli, bądź też (ii) 100% dla kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione w określonych w ustawie przypadkach.

Dla innych przedsiębiorców, którzy nie posiadają statusu centrum badawczo rozwojowego, kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 100% tychże kosztów (art. 26e ust. 7 stawy o PIT, art. 18d ust. 7 ustawy o CIT).

Odliczeń dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono dane koszty kwalifikowane. Oznacza to, że w danym roku podatkowym istnieje uprawnienie do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej w odniesieniu do tych kosztów kwalifikowanych, które zostały przez przedsiębiorcę rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów w tym roku podatkowym (por. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 maja 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.156.2018.1.IZ).