Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Tarcza antykryzysowa w pytaniach i odpowiedziach cz.2

Tarcza antykryzysowa w pytaniach i odpowiedziach cz.2

Zagadnienia podatkowe

1. Czy w związku z zawieszeniem biegu terminów procesowych istnieją trudności z uzyskaniem decyzji ulgowej w sprawie płatności zobowiązania podatkowego?

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową istnieje możliwość wydawania decyzji w sprawie przyznania ulgi w spłacie zobowiązań na wniosek złożony przez podatnika.

2. Otrzymałem rozstrzygnięcie, do którego mam zastrzeżenia. Czy w związku z zawieszeniem biegu terminów procesowych, zawieszony jest także termin na złożenie odwołania lub skargi?

Jeżeli decyzja została doręczona w czasie, gdy został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego bądź stan epidemii, to termin na złożenie odwołania/ skargi nie biegnie. Termin ten rozpocznie się po uchyleniu tego stanu, jednak istnieje możliwość złożenia odwołania/ skargi w czasie trwania stanu epidemii i wtedy ta czynność będzie uważana za skuteczną.

3. Jeśli zawieszono bieg terminów procesowych, to znaczy że strona bądź kontrolowany nie może dokonywać żadnych czynności procesowych?

Zawieszenie biegu terminów procesowych nie oznacza, że strona lub kontrolowany jest pozbawiony prawa do dokonywania czynności procesowych.

4. Jak należy rozliczyć umorzone składki ZUS?

Składki ZUS nie stanowią kosztów pracodawcy w części, w której jest on zwolniony z zapłaty. Kosztem pracodawcy będzie wartość netto wynagrodzenia. W przypadku zwolnienia z ZUS należy wyksięgować z kosztów składki finansowane przez płatnika oraz składki pracownika. 

5. Na czym polega odliczenie straty wstecz?

Szybsze rozliczenie straty w związku z wprowadzeniem tzw. tarczy kryzysowej pozwala na odliczenie straty z 2020 r. od dochodu/ przychodu z 2019 r., poprzez złożenie korekty zeznania za 2019 r. Więcej informacji można znaleźć tutaj:

6. Czy odnośnie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na konto spoza białej listy zostały dokonane jakieś zmiany w przepisach?

Tak, termin na zawiadomienie został wydłużony do 14 dni, a dotyczy to podatników, którzy dokonują płatności powyżej 15.000,00 zł.

7. Czy istnieje możliwość składania czynnego żalu elektronicznie?

W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa została wprowadzona możliwość składania elektronicznie czynnego żalu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (skrzynki ePUAP dla właściwego urzędu skarbowego). Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 16 § 4 ustawy Kodeks karny skarbowy: „zawiadomienie wnosi się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa”. Dlatego wysłanie skanu czynnego żalu bądź e-maila nie będzie uznane za skuteczne złożenie czynnego żalu.

8. W związku z obecną sytuacją nie jestem w stanie zapłacić podatku VAT. Do urzędu złożyłem wniosek o odroczenie tego podatku. Czy w przypadku pozytywnej decyzji zostanie mi doliczona opłata prolongacyjna?

Zgodnie z tzw. tarczą antykryzysową w przypadku decyzji o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu zapłaty podatku (bądź zaległości podatkowej) na raty nie jest naliczana opłata prolongacyjna. Jeśli jednak urząd wyda negatywną decyzję, podatnik będzie musiał zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

9. Wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością toczy się postępowanie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W obecnym czasie spółka otrzymała wezwanie do przedłożenia dokumentów w związku z toczącym się postępowaniem w terminie 7 dni od odebrania tego wezwania. Czy w związku z panującą sytuacją spółka musi odpowiadać na to wezwanie?

Na podstawie nowelizacji specustawy o koronawirusie terminy procesowe uległy zawieszeniu do momentu odwołania stanu epidemii. Należy jednak zauważyć, że w przypadku powołania się w wezwaniu przez organ podatkowy na interes publiczny bądź ważny interes strony należy udzielić odpowiedzi na to wezwanie i przedstawić wymagane dokumenty. Z uwagi jednak na obecną sytuację można także wystąpić o przedłużenie tego terminu.

10. Chcę złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Czy w związku z wprowadzonym stanem epidemii, interpretacja nie zostanie wydana?

Termin na wydanie interpretacji indywidualnej został przedłużony z trzech miesięcy do sześciu. Jak twierdzą niektórzy, dotyczy to nie tylko wniosków, które zostały złożone przed dniem 31 marca 2020 r. i interpretacja nie została jeszcze wydana, ale także wniosków złożonych po 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Choć ta interpretacja jest wprost sprzeczna z treścią przepisu, w sposób wykluczający przeciwną wykładnię. Jednak wydłużenie terminu do sześciu miesięcy nie oznacza, że nie możemy otrzymać interpretacji wcześniej, jest to termin maksymalny.