Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Tarcza Antykryzysowa: Odroczenie terminu płatności składek ZUS

Tarcza Antykryzysowa: Odroczenie terminu płatności składek ZUS

W dniu 18 marca 2020 r. Rząd zapowiedział wprowadzenie szeroko zakrojonych działań osłonowych dla polskiej gospodarki zwanych „tarczą antykryzysową”. Jednym z podstawowych założeń programu antykryzysowego jest pomoc w utrzymaniu miejsc pracy i zachowaniu płynności finansowej dla pracodawców, którzy na skutek wprowadzonych działań przeciw rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w najbliższym czasie zostaną bądź już zostali dotknięci kryzysem finansowym.

Trwają prace nad projektami odpowiednich ustaw i wraz z ich opublikowaniem znane będą szczegóły dostępnych rozwiązań. Sygnalizowane działania osłonowe celem zabezpieczenia miejsc pracy i dochodów pracowników dotyczą:

  • Przesunięcia terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.)
  • Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy ze środków FGŚP do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r.

Na temat powyższych propozycji przekażemy szczegóły w kolejnej publikacji, natomiast zwracamy uwagę na propozycję rządową, która obejmuje między innymi możliwość odroczenia terminu płatności składek ZUS. Z możliwości tej mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy mający w Polsce obowiązek opłacania składek.

Aby skorzystać z rządowej propozycji płatnik powinien zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek. Dokument można wysłać do ZUS poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS PUE (wniosek ZUS EOP) wraz z wymaganymi załącznikami.

W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę pełnej księgowości, do wniosku ZUS EOP w formie elektronicznej należy dołączyć również:

  • Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 rok, w formie skanów oraz
  • Specjalny wniosek dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

W przypadku nie prowadzenia przez podmiot pełnej księgowości, do wniosku ZUS EOP w formie elektronicznej należy dołączyć wyłącznie specjalny wniosek dla podmiotów, które nie są zobowiązane do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

We wnioskach będących załącznikami należy szczegółowo przedstawić sytuację, w której znalazł się podmiot oraz to w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na jego sytuację finansową, która uniemożliwiła opłacenie składek ZUS w wyznaczonym ustawowo terminie.

Odroczenie terminu płatności zobowiązań wobec ZUS odbywać będzie się w ramach pomocy de minimis, dlatego podmiot ubiegający się o skorzystanie z ulgi może zostać w trakcie rozpatrywania wniosku wezwany do dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Szeroko krytykowana jest skomplikowana procedura wystąpienia z wnioskiem o odroczenie, w ramach której wymagane jest zebranie dużej ilości danych finansowych oraz przedstawienie znacznej ilości dokumentów. Na ten moment nie została ogłoszona procedura uproszczona w tym zakresie.

Po rozpatrzeniu wniosku przez ZUS odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku płatnikowi składek dostarczona zostanie umowa i wraz z dokumentami do podpisu. Odpowiedź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostanie przekazana płatnikowi w sposób wskazany we wniosku (drogą e-mailową lub pocztą). Podpisane dokumenty należy dostarczyć do właściwego według siedziby podmiotu oddziału ZUS.

Niestety na chwilę obecną nie zostało potwierdzone, czy z ulgi będą mogli skorzystać również zagraniczni przedsiębiorcy nieposiadający oddziału ani siedziby w Polsce, którzy zatrudniają na terenie Polski pracowników i opłacają za nich składki na ubezpieczenia. Pewne jest, iż firmy te mogą skorzystać z odroczenia płatności składek na zasadach ogólnych, t. j. zobowiązań wobec ZUS, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Prezydent zaproponował poprawkę, na mocy której samozatrudnieni i mikro przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek przez 3 miesiące. Według doniesień medialnych ustawa ma zostać przeprocesowana dziś/jutro z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez poszczególne ministerstwa. Informacje na bieżąco można śledzić również –>tutaj<—

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z naszej pomocy przy złożeniu wniosku o odroczenie płatności składek ZUS bądź o otrzymanie wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej w ramach innych dostępnych działań, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Paulina Marcula, pmarcula@advicero.eu – prawo pracy, rozliczenia z pracownikami