Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Tarcza antykryzysowa 2.0 oraz 3.0 – nowe propozycje pomocy dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa 2.0 oraz 3.0 – nowe propozycje pomocy dla przedsiębiorców

Drodzy Państwo,

W związku z licznymi głosami, w tym przedsiębiorców, dotyczącymi uznania początkowo uchwalonej pomocy publicznej związanej z COVID-19 za niewystarczającą, Sejm przyjął (w dniu 9 kwietnia 2020 r.) projekt nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej, tzw. wersję 2.0.

Poniżej przestawiamy listę najważniejszych rozwiązań mających na celu wsparcie finansowe przedsiębiorstwa, z podziałem na te, które wynikają z tarczy antykryzysowej oraz te, które można zastosować poza tarczą, jeżeli ogólnie obowiązujące regulacje dają większe możliwości.

Propozycje pomocy dla przedsiębiorców przewidziane w ramach tarczy antykryzysowej 2.0:

 • Rozszerzenie tzw. świadczenia postojowego do 3 miesięcy (z obecnej jednorazowej kwoty płatności). Świadczenie postojowe wynosi maksymalnie 2080 zł i dotyczy przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej, spowodowanego wirusem. Dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz osób wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (umowy cywilnoprawne – warunek, że osoba nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu innej umowy).
 • Rozszerzenie grupy przedsiębiorców uprawnionych do zwolnienia z płacenia składek ZUS o tzw. małych przedsiębiorców, tj. zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Jeśli przedsiębiorstwu uda się utrzymać poziom zatrudnienia, to 50% należności z tytułu składek będzie pokryte z pieniędzy publicznych.
 • Poszerzono katalog podmiotów korzystających z dopłat do wynagrodzeń pracowników.
 • Dopłaty do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – brak zobowiązania pracodawcy do utrzymania miejsca pracy po zakończeniu okresu dofinansowania.
 • Wsparcie głównie sektora transportowego przez Agencję Rozwoju Przemysłu.
 • Możliwość określania zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości czy przedłużenia terminu płatności rat na podatek od nieruchomości przez radę gminy określonym organizacjom pozarządowym.
 • Zmiany w cenach transferowych – przedłużenie do 30 września 2020 r. terminów sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych dla podmiotów, którym rok podatkowy zakończył się przed 31 grudnia 2019 r.

Oprócz rozwiązań stricte podatkowych przedstawionych w tarczy antykryzysowej 2.0, pojawiło się kilka rozwiązań mogących wzbudzić Państwa zainteresowanie:

 • Ulgi w spłacie zaciągniętych kredytów – dla nowo startujących biznesów.
 • Renegocjacja warunków kredytowych dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości.
 • Środki finansowe kierowane na powstrzymanie COVID-19 będą zabezpieczone przed przymusem egzekucyjnym (w ramach postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych oraz egzekucji administracyjnej).

Dodatkowo, rząd pracuje nad kolejną wersją pakietu pomocowego, tzw. Tarczą Antykryzysową 3.0. Poniżej najważniejsze rozwiązania, które mają być zawarte w tymże pakiecie:

 • Odroczenie terminu wprowadzenia kas fiskalnych on-line
 • Dalsze odroczenie obowiązków w zakresie WHT zarówno dla podatników PIT jak i CIT, plus możliwość przedłużenia ważności certyfikatów rezydencji lub stosowania kopii (przygotowywany jest ponoć projekt rozporządzenia w tym zakresie)
 • Zwolnienie z odsetek z PIT, jeżeli złożymy deklarację po 30 kwietnia (przygotowywany jest ponoć projekt rozporządzenia w tym zakresie)
 • Ewentualne odroczenie bieżących zaliczek na CIT
 • Rozważana jest zmiana, bardzo wstępnie, rezygnacji z podziału źródeł przychodów w CIT aby kompensować przychody i strat pomiędzy finansowymi a pozostałymi przychodami

W przypadku zainteresowania powyższymi punktami prosimy o kontakt, ustalimy wówczas z Państwem, które z powyższych rozwiązań można zastosować w Państwa firmie.

Zakres przeprowadzanych prac:

 • Analiza sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem wyboru formy pomocy.

Jest to pierwszy etap naszych prac, na podstawie którego uzyskają Państwo informację, z jakiej formy pomocy i w jakim wymiarze można skorzystać.

Po przeprowadzeniu analizy, w zależności od jej wyniku, zaproponujemy kolejne działania:

 • Przygotowanie wniosków, dokumentów i oświadczeń w zakresie wybranej formy pomocy.
 • Ewentualne złożenie wniosków do właściwych instytucji na podstawie pełnomocnictwa w przypadku trudności po stronie przedsiębiorcy w samodzielnym wysłaniu dokumentów.
 • Obsługa procesu udzielania ulgi (kontakty z organami, przygotowywanie uzupełnień na żądanie organów).
 • Ewentualne przygotowanie środków odwoławczych w przypadku nieuzasadnionej odmowy udzielenia pomocy.
 • Współpraca oraz bieżący kontakt z organami podatkowymi i ZUS w procesie zwolnienia.

Na podstawie powyższych informacji zweryfikujemy obowiązek przygotowania dokumentacji do właściwego urzędu lub instytucji, a następnie poinformujemy Państwa o dalszych krokach.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt