Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Sprawozdanie o podatku dochodowym – nowy obowiązek dla przedsiębiorców

Sprawozdanie o podatku dochodowym – nowy obowiązek dla przedsiębiorców

Sejm uchwalił przepisy wprowadzające zmiany do ustawy o rachunkowości mocą Ustawy z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”). Zmiany skutkują wprowadzeniem do ustawy o rachunkowości Rozdziału 6b dotyczącego Sprawozdania o podatku dochodowym.

Jaki był cel wprowadzonych zmian?

Celem nowelizacji Ustawy była implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 z dnia 24 listopada 2021 r. (dalej: „Dyrektywa”) zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały. Dyrektywa ma uniemożliwić dużym przedsiębiorstwom wielonarodowym unikanie opodatkowania i płacenie nieproporcjonalnie niskich podatków.

Założenia

Jak wynika z treści Ustawy, sprawozdanie o podatku dochodowym za rok obrotowy ma obowiązek sporządzić, opublikować i udostępnić:

 • jednostka dominująca najwyższego szczebla, w sytuacji gdy przychody ujęte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają dla każdego z 2 ostatnich lat obrotowych kwotę 3 500 000 000 zł,
 • jednostka samodzielna, jeżeli przychody ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają dla każdego z 2 ostatnich lat obrotowych kwotę 3 500 000 000 zł.

Należy podkreślić, że powyższy obowiązek spoczywa na jednostce dominującej najwyższego szczebla oraz jednostce samodzielnej, która stanowi:

 • spółkę kapitałową,
 • spółkę komandytowo-akcyjną,
 • spółkę jawną lub komandytową, która spełniła warunki określone w Ustawie.

Warto też podkreślić, że sprawozdanie o podatku dochodowym należy sporządzić w języku polskim i walucie polskiej.

Wyłączenia

Powyższe przepisy nie znajdą zastosowania, jeżeli:

 • jednostka dominująca najwyższego szczebla i jej wszystkie jednostki zależne oraz ich oddziały albo jednostka samodzielna i jej oddziały posiadają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności wyłącznie w Polsce, lub
 • jednostka dominująca najwyższego szczebla albo jednostka samodzielna ujawnia w sprawozdaniu z działalności informacje zgodne z ustawą Prawo bankowe (np. informacje o działalności banku w podziale na kraje członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej za dany rok obrotowy; zysk lub stratę przed opodatkowaniem; podatek dochodowy), jeżeli te informacje dotyczą odpowiednio całej działalności prowadzonej przez jednostki powiązane ujęte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej najwyższego szczebla albo całej działalności jednostki samodzielnej.

Jakie informacje należy ujawnić w sprawozdaniu o podatku dochodowym?

W sprawozdaniu o podatku dochodowym powinny zostać wskazane następujące informacje:

 • nazwa jednostki dominującej najwyższego szczebla albo jednostki samodzielnej, a także wykaz jednostek zależnych, które zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej najwyższego szczebla,
 • rok obrotowy,
 • waluta prezentacji sprawozdania o podatku dochodowym,
 • krótki opis charakteru działalności nazwanych jednostek,
 • liczba pracowników,
 • przychody, w tym z transakcji ze stronami powiązanymi,
 • kwota zysku lub straty przed opodatkowaniem,
 • kwota podatku dochodowego należnego w danym roku obrotowym,
 • kwota podatku dochodowego zapłaconego w danym roku obrotowym przez jednostki i oddziały,
 • kwota niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec danego roku obrotowego, obejmująca kwotę zysku z ubiegłych lat obrotowych i kwotę zysku z danego roku obrotowego, co do którego nie podjęto decyzji o podziale,
 • informacja, że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z powyższymi punktami lub w inny sposób, określony zgodnie z przepisami prawa.

Przepisy, które nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania o podatku dochodowym za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 21 czerwca 2024 r. W związku z tym, w przypadku pojawienia się pytań do powyższego artykułu zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci chętnie wyjaśnią Państwu wszelkie wątpliwości.