Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Real Estate ‎News Luty 2018

Real Estate ‎News Luty 2018

Termin na zapłatę nowego podatku od nieruchomości komercyjnych już 20 lutego 

Nowelizacja CIT już nowelizowana (ze skutkiem wstecznym)

Zabudowane nieruchomości to nie ZCP

Inwestowanie przez fundusz inwestycyjny w spółki osobowe (brak zwolnienia z CIT)

Obowiązku i uprawnienia spółki przejmującej jako sukcesora (VAT)

Dostawa drzwi z montażem a odwrotne obciążenie

Kaucja gwarancyjna może być KUP jeżeli wydatek jest definitywny

Zmiany w przepisach

Termin na zapłatę nowego podatku od nieruchomości komercyjnych już 20 lutego 

Począwszy od 1 stycznia 2018 roku obowiązują zmiany wprowadzone do ustawy o CIT. Oznacza to, że podatnicy są obecnie obowiązani również do odprowadzania „minimalnego podatku” od posiadanych przez siebie nieruchomości komercyjnych.

Termin płatności pierwszej zaliczki upłynął 20 lutego.

Przypominamy w skrócie kluczowe elementy tego nowego podatku:

  • podatek należny jest od nieruchomości o wartości przekraczającej 10 mln PL
  • podstawą obliczenia jest wartość początkowa brutto (podatkowa), tj. bez umorzeń z tytułu amortyzacji, powiększona o ulepszenia
  • podatek wynosi 0,035% od wartości przekraczającej 10 mln zł
  • podatek minimalny można „kompensować” z zobowiązaniem z tytułu CIT – można go nie wpłacać, jeżeli jest niższy od zaliczki z tytułu CIT.

Co istotne, z nieoficjalnych informacji prasowych wynika, iż Komisja Europejska wszczęła postępowanie dotyczące minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych, który został wprowadzony w tym roku. Nie oznacza to, że minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych zostaje automatycznie wstrzymany w tym momencie. Na tym etapie weryfikowane będzie, czy nowy podatek jest zgodny z przepisami UE (w szczególności w odniesieniu do kwoty wolnej od tego podatku – 10 mln zł – co może ograniczać swobodę konkurencji w UE).

W związku z powyższym istnieją szanse, że podatek zostanie w przyszłości zakwestionowany przez Komisję Europejską lub będzie podlegał pewnym modyfikacjom. Poinformujemy Państwa w tym temacie, gdy tylko pojawi się więcej informacji.

Nowelizacja CIT już nowelizowana (ze skutkiem wstecznym)

W dniu 4 stycznia 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt, który ma wprowadzić zmiany do niedawno przyjętej ustawy o zmianach m.in. w ustawie o CIT (które weszły w życie począwszy od 2018 r.). Planowane jest, że zmiany wejdą w z retroaktywnym skutkiem (od 1 stycznia 2018).

Projekt przewiduje między innymi następujące zmiany:

  • wkłady pieniężne do spółek nie będą podlegały opodatkowaniu CIT, a jedynie niepieniężne (poprzednia nowelizacja wprowadzała opodatkowanie wszystkich wkładów do spółek);
  • możliwość szacowania przez organ dochodu/straty w przypadku gdy wartość zadłużenia przewyższa wartość finansowania, jaką podatnik mógłby uzyskać gdyby zostało ono udzielone przez podmiot niepowiązany (nowa regulacja).

Mimo iż projekt został przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów w listopadzie 2017, wciąż trwają uzgodnienia międzyresortowe. Treść zmian oraz status procesu legislacyjnego można śledzić pod poniższym linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12306805

Transakcyjne

Zabudowane nieruchomości to nie ZCP

Kwestia kwalifikowania samej zabudowanej nieruchomości jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa była ostatnio przedmiotem kilku orzeczeń sądów administracyjnych, prowadzących do sprzecznych wniosków. Kwalifikacja jako ZCP istotnie wpływa na konsekwencje z punktu widzenia VAT (a także PCC). Tym razem tematem tym zajął się Naczelny Sąd Administracyjny, wydając w dniu 26 stycznia 2018 r. wyrok w sprawie I FSK 1127/17.

NSA uznał, że nieruchomości, nawet zabudowane, nie tworzą całości zdolnej do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Oznacza to, że nie mogą stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nawet jeżeli były wykorzystywane przez zbywcę do działalności polegającej na ich wynajmowaniu. NSA zaznaczył, że prowadzenie takiego rodzaju działalności wiąże się z funkcjonowaniem konkretnego wyodrębnienia w strukturze firmy i dopiero sprzedaż tak wyodrębnione zakładu (działu, wydziału) mogłaby spełniać warunek wyodrębnienia i samodzielności wymagany przez art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT. Fakt natomiast, że nabywca nieruchomości będzie wykorzystywał ją w swojej strukturze do takich samych rodzajów działalności jak zbywca nie jest wystarczającym determinantem. NAS jeszcze raz podkreślił, że przepisy wymagają wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, aby masie majątkowej można było przypisać przymiot zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W podobnym tonie, tym razem na gruncie kwalifikacji dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych, wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w niedawno opublikowanym orzeczeniu z 21 września 2017 r. (III SA/Wa 2907/16).

Inwestowanie przez fundusz inwestycyjny w spółki osobowe (brak zwolnienia z CIT)

W wyroku z dnia 20 grudnia 2017 r. (II FSK 2912/15) NSA uznał, że inwestowanie przez zagraniczne fundusze inwestycyjne w polskie spółki osobowe, takie jak spółka jawna czy komandytowa, poprzez nabywanie praw udziałowych wykracza poza zakres dozwolonej dla takich funduszy działalności w świetle art. 6 ust. 1 pkt 10a Ustawy o CIT.

NSA zaznaczył, że w takim wypadku fundusz zagraniczny będzie uzyskiwał przychody z działalności gospodarczej, co wykracza poza pasywne lokowanie środków finansowych. W konsekwencji, do pomiotu prowadzącego taką działalność nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Obowiązku i uprawnienia spółki przejmującej jako sukcesora (VAT)

W interpretacji indywidualnej z 9 stycznia 2018 r. (0114-KDIP1-2.4012.612.2017.1.RM) Dyrektor KIS szczegółowe omówił zasady rozliczania VAT oraz wystawiania faktur i faktur korygujących – w przypadku przejęcia podatnika VAT przez innego podatnika w ramach transakcji połączenia (poprzez przejęcie).

Organ zwrócił uwagę, że skoro spółka przejmowana utraciła swój byt prawny, z dniem połączenia sukcesorem w zakresie praw i obowiązków podatkowych stała się spółka przejmująca.

Jednym z obowiązków, które zostały odziedziczone w wyniku połączenia jest złożenie deklaracji za spółki przejmowane. Deklaracje VAT za okres, w którym nastąpiło połączenie, składane są już bowiem przez spółkę przejmującą, przy czym za każdy z przejętych podmiotów powinna zostać złożona odrębna deklaracja. Spółka przejmująca jest również jedynym podmiotem, który może dokonywać korekt deklaracji złożonych przez spółki przejęte przed transakcją.

Uprawnienia spółki przejmującej dotyczą także faktur korygujących. Spółka przejmująca przejmie prawo do wystawiania korekt do faktur, które zostały pierwotnie wystawione przez spółkę przejętą. Z drugiej strony, w przypadku gdy spółka przejmująca otrzyma fakturę korygującą(in plus oraz in minus), dotyczące nabycia usług lub towarów przez spółki przejmowane przed dniem nabycia, wówczas spółka przejmująca będzie obowiązana do rozliczenia VAT wynikającego z takiej korekty. Organ zaznaczył przy tym, że wskazanie na fakturze korygującej jako nabywcy spółki przejętej nie wyłącza prawa spółki przejmującej do skorygowania podatku naliczonego wynikającego z takiej faktury.

Pozostałe

Dostawa drzwi z montażem a odwrotne obciążenie

W wydanej w dniu 7 grudnia 2017 roku Dyrektor KIS rozpatrywał sprawę dotyczącą świadczenia polegającego na dostawie drzwi wraz z ich montażem oraz obsługą serwisową realizowaną w ramach udzielonej gwarancji (0114-KIDP1-2.4012.455.2017.2.JŻ).

Analizując sprawę przedstawioną przez podatnika, organ w pierwszej kolejności zwrócił uwagę, że dostawa drzwi wyprodukowanych według indywidualnego projektu stanowi integralną część montażu takiego urządzenia. W konsekwencji, całość realizowanego świadczenia należy uznać za usługę.

Z drugiej strony organ zwrócił uwagę, że podmiot nabywający usługę od podatnika nie nabywał jej w celu dalszego świadczenia wymienionego w poz. 2-48 załącznika nr 14 do Ustawy o VAT. Wobec tego, należy uznać że podatnik nie działał jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17 ust. 1h Ustawy o VAT.

W konsekwencji, mimo iż świadczenie podatnika miało charakter usługowy (budowlany), to mechanizm odwróconego obciążenia nie znajdzie zastosowania do relacji podatnika z zleceniodawcą ze względu na brak relacji podwykonawcy.

Kaucja gwarancyjna może być KUP jeżeli wydatek jest definitywny

Tematem uznawania za koszt uzyskania przychodów zapłaconych kaucji gwarancyjnych zajmował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z 8 września 2017 r. (III SA/Wa 2575/16).

Sąd przypomniał, że zasadniczo kaucje gwarancyjne mają charakter zwrotny i jako takie, w momencie ich zapłaty, nie mogą być uznane za koszt w rozumieniu podatkowym. Niemniej jednak, o zakwalifikowaniu jako koszt decyduje uznanie takiego wydatku za definitywny.

Taka sytuacja miała właśnie miejsce gdy podmiot, na rzecz którego uiszczono kaucję (inicjalnie zwrotną), był podmiotem postępowania upadłościowego. Wskutek zakończonego postępowania stało się jasne, że podatnik nie odzyska wpłaconej kaucji, w związku z czym wpłacone kwoty są dla niego stratą w majątku. W sytuacji gdy kaucja została udzielona jako warunek dotyczący źródła przychodów (np. warunek zawarcia umowy), wówczas stanowi ona koszt uzyskania przychodów.

Podobne wpisy