Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Propozycje dla niemieckich przedsiębiorstw w obliczu epidemii koronawirusa

Propozycje dla niemieckich przedsiębiorstw w obliczu epidemii koronawirusa

W Polsce wciąż trwają narady co do zakresu i rodzaju pomocy dla przedsiębiorców. Warto sprawdzić co się dzieje u naszych sąsiadów – niemiecki rząd federalny podejmuje działania mające wesprzeć przedsiębiorców w złagodzeniu negatywnych konsekwencji gospodarczych epidemii koronawirusa w tym kraju. Jest to tzw. „pakiet środków” mający na celu ochronę miejsc pracy oraz stymulowanie płynności finansowej przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie podejmowanych w Niemczech działań. Niniejszy artykuł powstał w oparciu o publikacje Ebner Stolz, firmy członkowskiej Nexia International, dotyczące działań niemieckiego rządu w zakresie wsparcia przedsiębiorców w obliczu nowych wyzwań spowodowanych epidemią koronawirusa.

Propozycja niemieckiego rządu, przedstawiona 13 marca 2020 r., ma na celu przede wszystkim ochronę miejsc pracy i wsparcie dla przedsiębiorców, którzy te miejsca pracy oferują. Wsparcie opiera się na trzech filarach:

  • Modyfikacje zasad w zakresie zmniejszania wymiaru czasu pracy i przyznawania w tym zakresie wsparcia finansowego dla przedsiębiorców i pracowników
  • Wsparcie w zakresie obowiązków podatkowych przedsiębiorców
  • Wsparcie z zakresie płynności finansowej

1. Zmniejszanie wymiaru czasy pracy i przyznawanie zwrotów pieniężnych

Rozporządzenie w sprawie zmniejszania wymiaru pracy pracowników ma zostać znowelizowane na początku kwietnia i obowiązywać od początku marca 2020 r. W dniu 8 marca 2020 r. w Komisji Koalicyjnej zostały ogłoszone nowe warunki dostępu do świadczeń za zmniejszenie wymiaru pracy:

  • Może trwać do 12 miesięcy;
  • Może zostać wprowadzona z przyczyn ekonomicznych i niemożliwych do uniknięcia;
  • Powinna mieć charakter ostateczny – nie może np. być efektem odebrania niewykorzystanych dni urlopowych z poprzedniego roku;
  • Obniżenie kworum pracowników dotkniętych utratą pracy (zmniejszeniem wymiaru) do 10% (poprzednio jedna trzecia);
  • Częściowe lub całkowite zrzeczenie się ujemnych sald czasu pracy;
  • Dodatek w związku z pracą w zmniejszonym wymiarze ma być dostępny również dla pracowników tymczasowych;
  • Pełny zwrot składek na ubezpieczenie społeczne przez Federalną Agencję Zatrudnienia.

Pracodawca będzie mógł ubiegać się o świadczenia w związku ze zmniejszeniem wymiaru pracy z mocą wsteczną od 1 marca 2020 r. Będzie mógł również otrzymać zwrot kosztów, które poniósł, aby wynagrodzić swoich pracowników w związku ze zmniejszeniem wymiaru pracy. Zwrot odbywa się najwcześniej w miesiącu następującym po wprowadzeniu zmniejszonego wymiaru.

Co ważne, złożenie wniosku o ten zasiłek nie wyklucza roszczeń o odszkodowanie w kontekście ustawy o ochronie przed infekcjami.

Przykład:

Wynagrodzenie brutto miesięczne wynosi 4 tys. EUR, netto wynosi ok. 2.470 EUR. W związku z przestojem / zmniejszeniem wymiaru pracy o 50% pracownik powinien otrzymać 2.000 EUR brutto, co odpowiada ok. 1.410 EUR netto. Różnica w kwocie netto wynosi zatem ok. 1.060 EUR. Świadczenie dla pracownika związane ze zmniejszeniem wymiaru pracy wyniesie 60% różnicy pomiędzy oczekiwaną a otrzymaną kwotą netto (tj. 636 EUR; przy czym może to być 67% różnicy dla pracowników mających dzieci). W związku z tym, pracownik otrzyma ok. 20% mniej kwoty netto, a pracodawca zaoszczędzi ok. 50% kosztów związanych z zatrudnieniem.

Dodatkowo, możliwe jest zwolnienie pracodawcy z kosztów ubezpieczenia społecznego dotyczących pracowników objętych zmniejszonym wymiarem pracy.

2. Wsparcie z zakresie obowiązków podatkowych

W celu poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw planowane jest ułatwienie uzyskania odroczenia terminów płatności podatków, zmniejszenia zaliczek na podatek oraz w zakresie egzekucji podatkowych.

Odroczenie terminów płatności podatków pozostaje w gestii lokalnych organów podatkowych, natomiast uzyskanie odroczenia ma być ułatwione – można je przyznać, jeżeli ściąganie podatków oznaczałoby znaczące trudności dla przedsiębiorcy – czyli tak, jak w obecnej sytuacji. Dodatkowo, zapowiadana jest rezygnacja z odsetek/opłaty związanej z odroczeniem płatności (obecnie odsetki wynoszą 6% w skali roku).

Obniżenie należnych zaliczek na podatek powinno nastąpić bez zbędnych utrudnień, jak tylko są przesłanki ku oczekiwaniu, że odpowiednie przychody przedsiębiorcy będą niższe niż planowane w związku z ustaloną zaliczką podatkową.

Środki egzekucyjne (np. zajęcie rachunków) lub kary związane z brakiem płatności podatków powinny być uchylone z efektem do 31 grudnia 2020 r., dla wszystkich przedsiębiorców, którzy są w stanie wskazać na trudności finansowe związane z panującą sytuacją epidemiologiczną.

3. Wsparcie w zakresie płynności finansowej

Przewiduje się, że przerwy w łańcuchach dostaw oraz zmniejszenie popytu, wpływające na zmniejszenie obrotów, spowodują, iż nawet dobrze funkcjonujące firmy napotkają trudności z płynnością finansową, bez żadnej winy z ich strony. Rząd federalny chce chronić płynność przedsiębiorstw za pomocą nowo proponowanych środków.

W tym celu podjął działania mające na celu rozszerzenie istniejących programów wspierających utrzymanie płynności oraz ułatwienie dostępu do taniego kredytu. Ustanowione już instrumenty służące wspieraniu podaży kredytów banków prywatnych mają zostać rozbudowane i udostępnione większej liczbie firm.

Mają zostać złagodzone warunki otrzymania pożyczki dla przedsiębiorców i tak zwanej pożyczki na rozpoczęcie działalności (dla młodych firm, działających poniżej pięciu lat). Zmianie (złagodzeniu) mają też ulec wymogi co do pożyczek na kapitał obrotowy, a szczególnymi warunkami mają zostać objęte również duże przedsiębiorstwa (do tej pory obowiązywały dla przedsiębiorstw o ​​obrotach do 500 mln EUR, mają być rozszerzone na przedsiębiorstwa z obrotami do 2 miliardów EUR.

Rząd federalny wprowadzi zmiany również w zasadach funkcjonowania banków gwarancyjnych. Wreszcie, duży program gwarancji, który wcześniej był dostępny jedynie dla firm z regionów ocenianych jako słabsze strukturalnie, zostanie otwarty także dla firm spoza nich.

Dodatkowo, w ostatnich dniach, rząd niemiecki zajął się aspektem upadłości/niewypłacalności przedsiębiorstw. Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje obecnie rozporządzenie w celu zawieszenia obowiązku zgłoszenia niewypłacalności. Działania zostały podjęte w celu uniknięcia konieczności zgłaszania przez firmy bankructwa przed wejściem w życie decyzji podjętych przez rząd federalny. Ze względu na obowiązujący obecnie trzytygodniowy okres, który jest zbyt krótki w panujących warunkach, w przygotowaniu jest regulacja prawna, zgodnie z którą wniosek o upadłość/niewypłacalność będzie mógł zostać zawieszony na okres do 30 września 2020 r.

Warunkiem zawieszenia powinno być to, że przyczyną bankructwa są skutki epidemii oraz że istnieją uzasadnione perspektywy restrukturyzacji przedsiębiorstwa lub negocjacji finansowych/restrukturyzacyjnych. Dokładny katalog kryteriów jest w przygotowaniu.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Katarzyną Klimkiewicz-Deplano pod adresem kklimkiewicz@advicero.eu lub pod numerem telefonu +22 378 17 10.