Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Projekt ustawy o kryptoaktywach

Projekt ustawy o kryptoaktywach

Nowe regulacje w sektorze kryptowalut są coraz bliżej. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o kryptoaktywach z dnia 22 lutego 2024 roku. Celem proponowanej ustawy jest m.in. implementacja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r.) (dalej: Rozporządzenie MiCA), które częściowo wejdzie w życie od 30 czerwca 2024 roku, natomiast pełne wdrożenie planowane jest na 30 grudnia 2024 roku.

Rozporządzenie MiCA

Implementowane przez projekt ustawy o kryptowaktywach rozporządzenie, wprowadza zharmonizowane ramy dla rynków kryptoaktywów w UE, mające na celu wspieranie innowacji, uczciwej konkurencji i ochrony posiadaczy detalicznych. Rozporządzenie MiCA ma umożliwić dostawcom usług kryptoaktywów m.in. zwiększenie skali działalności oraz łatwiejszy dostęp do usług bankowych. Regulacje mają również na celu utrzymanie konkurencyjności UE na światowych rynkach finansowych. Uregulowane będzie emitowanie, oferowanie publiczne i obieg tokenów kryptoaktywów, w tym tokenów powiązanych z aktywami oraz pieniądzem elektronicznym. Wprowadzone zostanie także m.in. zezwolenie na prowadzenie działalności jako dostawca usług w zakresie kryptoaktywów.

Państwa członkowskie, na mocy tego rozporządzenia, mają za zadanie wyznaczyć organ nadzoru, który będzie monitorował podmioty objęte Rozporządzeniem MiCA, wydawał zezwolenia i nakładał sankcje za nieprzestrzeganie przepisów.

Rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy

Jedną z głównych propozycji projektu ustawy jest wyznaczenie Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) jako organu odpowiedzialnego za funkcje i obowiązki wynikające z Rozporządzenia MiCA. Z racji pełnionej funkcji, KNF będzie uprawniona do nakładania sankcji na podmioty objęte ustawą oraz kar pieniężnych na osoby zajmujące się zawodowo pośrednictwem w transakcjach na rynku kryptoaktyw lub ich realizacją. Dodatkowo, KNF będzie miała możliwość wstrzymania oferowania publicznego kryptowalut, przerwania przebiegu na czas określony lub zakazu dopuszczenia kryptowalut przez określone podmioty, we wskazanych w ustawie przypadkach.

Oprócz powyższego, projekt ustawy określa obowiązki jakie mają ciążyć m.in. na emitentach oraz dostawcach kryptowalut. Przykładowo, emitenci będą zobowiązani do przedkładania do KNF informacji dotyczących ich działalności, które następnie będą podlegać ocenie nadzorcy.

Kolejnym rozwiązaniem proponowanym przez projekt ustawy jest wprowadzenie odpowiedzialności karnej podmiotów, które będą podlegać nadzorowi. Na przykład, jeżeli podmiot będzie ubiegać się
o wprowadzenie do obrotu kryptowalut bez wymaganego zezwolenia, będzie mógł dostać grzywnę
w wysokości 10.000.000 PLN oraz będzie podlegać karze pozbawienia wolności na 2 lata.

Oprócz powyższego, zostanie dodana m.in. definicja waluty wirtualnej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Cel ustawy oraz wejście w życie

W uzasadnieniu do ustawy Ministerstwo Finansów wskazało, że celem proponowanych przepisów jest rozwój rynku w ujęciu długoterminowym oraz zapewnienie bezpieczeństwa obrotu kryptoaktywami poprzez zwiększenie kompetencji nadzorczych. Przepisy ustawy mają wejść w życie, tak jak w przypadku Rozporządzenia MiCA, w pełnym zakresie z dniem 30 grudnia 2024 roku (z pewnymi wyjątkami).

W przypadku pojawienia się pytań do powyższego zapraszamy do kontaktu, nasi eksperci chętnie wyjaśnią wszelkie wątpliwości.