Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Polski Ład – repatriacja kapitału

Polski Ład – repatriacja kapitału

W celu zwiększenia potencjału i  atrakcyjności Polski jako miejsca do rozwoju firm w ramach przepisów Polskiego Ładu przygotowano Program Repatriacji Kapitału. Jest on kierowany do doświadczonych pracowników i przedsiębiorców  zdobywających doświadczenie poza granicami Polski i stanowić ma zachętę do powrotu do kraju.

Program Repatriacji Kapitału kierowany jest do trzech grup:

 • Pracowników i przedsiębiorców od lat wykonujących pracę za granicą;
 • Właścicieli firm, którzy założyli je i prowadzili za granicą;
 • Sportowców i artystów.

Przedmiotowy program składa się z pięciu elementów:

Ulga na powrót

Ulga PIT-0 jest skierowana do podatników, którzy przez minimum trzy lata mieszkali i pracowali za granicą oraz zamieszkali w Polsce po 31 grudnia 2021 roku. Ulgą objęte są niektóre przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.

Ulga obejmuje przychody:

 • Otrzymywane na podstawie umów o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej czy spółdzielczego stosunku pracy;
 • Otrzymywane na podstawie umów zlecenia zawartych z przedsiębiorcą;
 • Uzyskane w związku z prowadzeniem działalności opodatkowanej według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przychody te muszą być osiągnięte w czterech następujących po sobie latach.

Należy zwrócić uwagę, że ulga na powrót będzie miała zastosowanie również w stosunku do ubezpieczeń społecznych. Podatnik powracający do Polski, który mieszkał co najmniej 3 lata za granicą, będzie miał możliwość skorzystania z preferencji w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli przez co najmniej pół roku będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym w Polsce i złoży stosowny wniosek do ZUS.

Ryczałt dla nowych inwestorów

Stanowi zachętę dla inwestorów aby przenieśli do polski swoją rezydencję podatkową. Rozwiązanie to stwarza możliwość niezapłacenia w Polsce wyższego niż 200 tys. zł podatku od dochodów, które powracający osiągnął poza Polską. W calu skorzystania z ryczałtu dla nowych inwestorów, podatnik musi inwestować w Polsce 100 tys. zł rocznie w przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu społecznym, np. w innowacje, naukę, kulturę czy sport.

Z ryczałtu dla nowych inwestorów mogą skorzystać osoby, które:

 • przeniosą miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową) do Polski,
 • nie były polskimi rezydentami podatkowymi przez co najmniej 5 z 6 poprzedzających lat podatkowych,
 • będą realizować inwestycje na cele określone w odrębnym rozporządzeniu w wysokości min. 100 tys. zł rocznie.

Rozwiązanie to gwarantuje stałą wysokość rocznych obciążeń ponieważ podatek nie będzie wyższy niż 200 tys. zł rocznie i będzie dotyczyć tylko przychodów zagranicznych. Dodatkowo, podatnik uzyskuje pewność zasad opodatkowania przez cały wybrany przez siebie okres, który maksymalnie wynosi aż 10 lat.

Program Voluntary Disclosure

Program zapewnia kolejne narzędzie służące repatriacji kapitału do Polski czyli tzw. ryczałt przejściowy. Podatnik ma możliwość niejako „odcięcia” się od stosowanych przez siebie dotychczas ryzykownych praktyk podatkowych poprzez ujawnienie ich urzędowi, oraz dokonanie zgłoszenia do opodatkowania tzw. przejściowym ryczałtem od dochodów, dochodów lub przychodów niezadeklarowanych dotąd do opodatkowania w całości lub w części na terytorium Polski na podstawie ustaw objętych nowelizacją. 

Należy pamiętać, że istnieje jedynie jednorazowa możliwość skorzystania z tego programu, oraz dotyczyć on będzie jedynie podatków dochodowych.

Warto mieć także na uwadze co nie zostanie objęte programem Voluntary Disclosure:

 • efekty przestępstw lub przestępstw skarbowych;
 • sprawy związane z podatkiem VAT;
 •  sprawy podatników i płatników objętych na dzień złożenia wniosku postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub kontrolą celno-skarbową, których przedmiotem są niezadeklarowane dochody.

Skorzystanie z opisanego opodatkowania ryczałtowego uzależnione jest od złożenia wniosku skierowanego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wniosek niespełniający wymogów wymagać będzie uzupełnienia, a jego niedokonanie w terminie 14 dni ma skutkować uznaniem, iż wniosek nie został złożony.

Podmiot zamierzający złożyć wniosek może także uzyskać opinię odrębnego organu – Rady do Spraw Repatriacji Kapitału. Uzyskanie opinii Rady jest w założeniu fakultatywne, nie rodzi w związku z tym żadnych konsekwencji dla procedury występowania z wnioskiem o zastosowanie ryczałtu. Istotne wszakże jest to, że czas oczekiwania na opinię ma wydłużać okres na złożenie wniosku o zastosowanie ryczałtu, który – przypomnijmy – ma trwać od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zapłata przejściowego ryczałtu od zgłoszonego we wniosku dochodu skutkować będzie oczywiście zwolnieniem tego dochodu z podatku dochodowego od osób fizycznych, zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz odpowiednio z podatku dochodowego od osób prawnych.  

Należy także mieć na uwadze, że podmiot lub sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego działający w imieniu podmiotu, który złożył wniosek oraz od zgłoszonego dochodu w całości zapłacił przejściowy ryczałt od dochodów:

 • nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe polegające na narażeniu Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podlega zwolnieniu z odpowiedzialności za podatek niepobrany, lub pobrany w niższej wysokości oraz nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe polegające na narażeniu Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli wniosek złożył płatnik.

Fundacje Rodzinne

Idąc za wzorem innych państw, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do Polskiego porządku prawnego instytucji Fundacji Rodzinnej. Rozwiązanie to umożliwia właścicielom przedsiębiorstw płynne przechodzenie przedsiębiorstwa na własność kolejnych pokoleń. Fundacja Rodzinna będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, a z jej założeniem nie będą się wiązać dla przedsiębiorcy żadne negatywne konsekwencje podatkowe. Wniesienie mienia do Fundacji Rodzinnej nie będzie podlegało opodatkowaniu. W przypadku wypłaty dywidendy ze spółki do zarządzającej nią fundacji, podatek będzie taki sam, jakby płatności dokonywano na korzyść jej założyciela. W przypadku wypłat z fundacji na rzecz jej beneficjentów one również będą traktowane tak, jakby osobiście dokonywał ich fundator, jeżeli będą dokonywane na rzecz osób najbliższych, w ogóle nie będą opodatkowane, a jeżeli środki otrzymane będą przez dalszych krewnych fundatora, to stawka podatku będzie identyczna, jak gdyby była to darowizna dokonywana przez fundatora.