Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Pakiet VIDA jako rozwój ery cyfrowej w VAT

Pakiet VIDA jako rozwój ery cyfrowej w VAT

Pakiet ViDA (ang. VAT in Digital Age) to zestaw regulacji i propozycji zmian w systemie podatkowym Unii Europejskiej (dalej: „UE”). Został on opublikowany przez Komisję Europejską (dalej: „KE”) dnia 8 grudnia 2022 r. i jego celem jest m.in. dostosowanie rozliczeń VAT do wyzwań ery cyfrowej w UE oraz budowy efektywniejszego systemu podatkowego, w tym zmniejszenie luk podatkowych

Proponowane postanowienia mają stanowić kluczowy element działania na rzecz prostszego systemu podatkowego w UE, a także ma pobudzająco wpłynąć na gospodarkę krajów członkowskich. Konieczność zmian jest spowodowana m.in. postępującym rozwojem technologicznym, czy zmianą modeli prowadzenia działalności gospodarczej. Głównym założeniem pakietu ma być zapewnienie efektywności podatkowej poprzez wprowadzenie nowych zasad opodatkowania oraz środków mających na celu ograniczenie unikania opodatkowania i oszustw na tym tle. Co ważne, nacisk kładzie się również na promowanie innowacji i rozwoju cyfrowego poprzez dostosowanie systemu podatkowego do potrzeb gospodarki cyfrowej.

Z kolei najważniejsze 3 obszary w ramach pakietu ViDA mają dotyczyć:

  • wprowadzenia elektronicznej sprawozdawczości VAT,
  • wprowadzenia nowych obowiązków dla platform cyfrowych,
  • koncepcji pojedynczej rejestracji na potrzeby rozliczeń VAT w całej UE (Single VAT Registration – SVR).

Sprawozdawczość cyfrowa VAT

Propozycja przejścia na sprawozdawczość cyfrową (DRR – ang. Digital Reporting Requirements) w czasie rzeczywistym opartą na fakturowaniu elektronicznym ma pomóc w szczególności przedsiębiorcom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), którzy prowadzą działalność transgraniczną na terenie UE. Proponowany system elektroniczny może wprowadzić cyfrowe raportowanie w czasie rzeczywistym dla celów podatku VAT za pośrednictwem dedykowanych platform. Celem zautomatyzowania systemu ma być dostarczenie państwom członkowskim cennych informacji potrzebnych do kontrolowania transakcji transgranicznych i zintensyfikowania walki z transgranicznymi oszustwami związanymi z podatkiem VAT, w tym m.in. karuzelami VAT-owskimi oraz przestępczością związaną z wprowadzaniem do obrotu gospodarczego, tzw. pustych faktur. Ma to tym samym, wspomóc system w uszczelnieniu luki VAT w krajach UE.

Dzięki sprawozdawczości cyfrowej organy podatkowe będą uprawnione do monitorowania transakcji online, wykorzystując nowoczesne narzędzia i technologie w celu wykrywania potencjalnych nadużyć podatkowych. W celu usprawnienia dostosowania nowych wymogów, oferuje się wsparcie techniczne dla przedsiębiorców, takie jak szkolenia w zakresie stosowania elektronicznych systemów raportowania podatkowego. Jaka ma być główna korzyść? Przewiduje się, że rozwiązanie to zmniejszy w szczególności liczbę oszustw podatkowych związanych z VAT.

Platformy cyfrowe – obowiązki

Pakiet zmian wprowadza jednolitość względem platform rejestracyjnych podatku. Ma to zapewnić jednolite podejście do platform cyfrowych we wszystkich państwach członkowskich i przyczynić się do bardziej wyrównanych warunków prowadzenia działalności gospodarczej między internetowymi i tradycyjnymi przedsiębiorcami, świadczącymi usługi zakwaterowania i transportu. W założeniu ma to również ułatwić prowadzenie działalności MŚP korzystającym z tych platform cyfrowych z uwagi na to, że przedsiębiorcy nie będą musieli zapewniać zgodności z przepisami dotyczącymi VAT – obowiązek ten będzie spoczywał na samych platformach cyfrowych. W wyniku tego rozszerzono zakres transakcji, które wymagały rozliczenia przez platformy cyfrowe.

Jednolita rejestracja VAT

Wprowadzenie jednolitej rejestracji VAT w całej UE jest rozwinięciem idei harmonizacji prawa w krajach członkowskich. Opierając się na już istniejących rozwiązaniach, dla przedsiębiorców handlu elektronicznego proponowany pakiet zmian ma ułatwić rejestrację przedsiębiorcom, którzy chcą sprzedawać swoje produkty konsumentom w więcej niż jednym państwie członkowskim UE. Dzięki temu usprawnieniu, szczególnie przedsiębiorcy sektora MŚP prowadzący działalność transgraniczną będą mogli zdecydować się na rejestrację tylko w jednym państwie członkowskim, w celu sprzedaży usług i towarów konsumentom w całej UE. Taka sytuacja może okazać się szczególnie korzystna dla przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe dokonujących sprzedaży do wielu państw UE czy posiadających magazyny, których lokalizacja znajduje się w kilku państwach. Bowiem, ujednolicona rejestracja pozwoli na wyłączenie konieczności rejestrowania ich VAT w każdym z tych krajów.

Podsumowanie zmian i korzyści proponowanych w pakiecie ViDA

Zmiany proponowane w pakiecie ViDA w obszarze sprawozdawczości cyfrowej mają na celu przede wszystkim uszczelnienie podatku VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz zmniejszenie skali jego wyłudzeń w UE. Elektronizacja ma zapewnić większą przejrzystość w transakcjach z naciskiem na obszar B2B oraz efektywniejszy nadzór nad nimi ze strony organów podatkowych. Ponadto, ułatwiona i jednolita procedura rejestracji VAT umożliwi przedsiębiorcom wypełnianie obowiązków w zakresie podatku VAT za pośrednictwem jednego portalu internetowego.

Zmiany mają być wprowadzane sukcesywnie w UE wraz z uchwalaniem kolejnych dyrektyw, przede wszystkim w okresie 2024-2028. Jest to bez wątpienia dobry kierunek zmian podejmowanych przez UE. Działania mające na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców oraz uszczelnienie i uproszczenie kluczowego podatku w  UE – VAT, mogą być przyjęte przez państwa członkowskie jako nowy impuls rozwoju gospodarczego we Wspólnocie. Nie można jednak nie wspomnieć, że w związku z licznymi korzyściami jak i wyzwaniami, przedsiębiorców czeka również szereg obowiązków związanych z wdrożeniem pakietu.