Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Opłata cyfrowa obowiązuje już od 1 lipca 2020 r.

Opłata cyfrowa obowiązuje już od 1 lipca 2020 r.

W ramach tarczy antykryzysowej 3.0 zostały wprowadzone znaczące zmiany w ustawie o kinematografii. Nowo dodane ustępy mówią o obowiązku uiszczania opłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przez podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie (VOD) już od 1 lipca 2020 r.

Opłata będzie pobierana kwartalnie, należy uiścić ją w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału. Jej wysokość wynosi 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy.

Dla podmiotów posiadających siedzibę w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, podstawą do uiszczenia opłaty będzie wysokość przychodu osiąganego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłata jest rozumiana jako koszt uzyskania przychodu i podlega odliczeniu w dacie jej poniesienia.

Znowelizowane brzmienie ustawy o kinematografii. zawiera istotne wyłączenia do obowiązku ponoszenia tej opłaty. Opłatą cyfrową nie są objęci mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców oraz podmioty, u których liczba użytkowników wszystkich udostępnianych publicznie przez dany podmiot audiowizualnych usług medialnych na żądanie w roku poprzedzającym rok, w którym jest ustalany obowiązek wpłaty na rzecz Instytutu, nie przekroczyła 1% abonentów usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Uchylenie art. 19 ust. 6 ustawy o kinematografii oznacza, iż w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2020 r., każdy podmiot z grupy prowadzącej VOD, telewizję czy kino będzie musiał uiszczać opłatę oddzielnie. Dotychczas istniała możliwość jednorazowego uiszczenia opłaty przez grupę kapitałową (podmiot kontrolujący) oraz odliczenie od jej wysokości opłat wniesionych przez podmiot kontrolowany w danym okresie rozliczeniowym. Obecnie brak jest podobnego mechanizmu. Stwarza to niebezpieczeństwo, iż będzie pobierana podwójna danina od tej samej czynności, na poziomie grupy kapitałowej oraz pojedynczego podmiotu.

W przypadku tzw. opłaty cyfrowej, ma zastosowanie Dział III Ordynacji podatkowej, regulujący kwestię zobowiązań podatkowych. Organem podatkowym na potrzeby niniejszej opłaty jest Dyrektor izby administracji skarbowej, a organem odwoławczym jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Można się spodziewać, iż opisana powyżej opłata nie jest ostatnim słowem polskiego ustawodawcy, jeśli chodzi o obciążanie usług cyfrowych. Należy zwrócić uwagę, że samo wprowadzenie opłaty cyfrowej nastąpiło jeszcze przed osiągnięciem konsensusu w tym temacie na poziomie europejskim, mimo pierwotnych zapowiedzi, iż kroki legislacyjne na szczeblu krajowym zostaną wprowadzone dopiero po jednomyślnych ustaleniach państw członkowskich Unii Europejskiej.

W uzasadnieniu zmiany czytamy, iż jest to forma wsparcia polskiej kinematografii w obliczu pandemii i zmniejszonych przychodów z tego powodu. Uwagę zwraca jednak fakt, iż opłata została nałożona na czas nieograniczony, a nie np. jedynie na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

Należy spodziewać się rozszerzenia obecnych regulacji dotyczących opłaty cyfrowej, a także modyfikacji prawodawstwa krajowego w celu dostosowania go do unijnych wytycznych, na które nadal oczekujemy. Advicero Nexia oferuje podmiotom objętym nowo wprowadzoną opłatą szeroki zakres usług polegający na weryfikacji powstania obowiązku zapłaty, ustalenia jej wysokości oraz reprezentację przed organami podatkowymi w zakresie nowych regulacji. Zapraszamy do kontaktu office@advicero.eu.