Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Odpowiedź na interpelację w sprawie spółek jawnych

Odpowiedź na interpelację w sprawie spółek jawnych

Dnia 15 lutego 2021 r. została opublikowana odpowiedz na interpelacje posła Grzegorza Gaży w sprawie podatkowego statusu spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającego ze znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W interpelacji z 22 stycznia pojawiły się 3 pytania na które odpowiedzi udzielił Jan Sarnowski :

1. W jaki sposób może złożyć informację unormowaną w art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółka jawna powstała wskutek przekształcenia innej spółki? Czy zawiadomienie takie winna złożyć niebędąca spółką jawną spółka przekształcana jeszcze przed przekształceniem?

2. Czy w przypadku spółki jawnej, która została włączona do grona podatników podatku dochodowego, w razie zmiany składu osobowego wspólników na obejmujący wyłącznie osoby fizyczne spółka taka traci status podatnika?

3. W razie udzielenia twierdzącej odpowiedzi na zadane pytanie pojawia się wątpliwość, czy utrata statusu podatnika następuje już w momencie zmiany składu osobowego, czy też dopiero z końcem roku obrotowego, w którym komentowana zmiana nastąpiła?

„Celem uszczelnienia systemu podatkowego i eliminacji nieuczciwej konkurencji” (powód oficjalny, wątpliwy dla ekspertów) ustawą z dnia 28 listopada  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123) wprowadzono istotne zmiany do podatków dochodowych. Tak kluczowe zmiany budzą wiele wątpliwości i wymagają wyjaśnień.

Jan Sarnowski z ramienia Ministerstwa Finansów odpowiedział na interpelacje poselską wyjaśniając: Zgodnie z ustawą zmieniająca spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, zobowiązane są złożyć przed rozpoczęciem roku obrotowego informację o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego prawa do udziału w zysku tej spółki. Jeśli dojdzie do zmian struktury należy w ciągu 14 dni zaktualizować informację na wzorze zaprezentowanym we właściwym rozporządzeniu czyli już funkcjonującym CIT-15J. Przepisy dotyczą również nowopowstałych spółek jawnych jak i tych powstałych z przekształcenia, a na tym  

Jeśli dochodzi do wyżej wspomnianego przekształcenie to warto dodać, że zamknięcie ksiąg następuje na dzień przed zmianą formy organizacyjnoprawnej, a zamykać ksiąg nie trzeba jeśli przekształcamy spółkę osobową w inną spółkę osobową.

Jeśli chodzi o terminy informowania:

  • 14 dni od dnia rejestracji przekształcenia – jeśli doszło do zmiany wspólników
  • Przed dniem rejestracji przekształcenia – jeśli nie doszło do zmiany wspólników lub praw do udziału w zyskach

W konsekwencji tylko przy zachowaniu tych powyższych terminów i wytycznych to na pozostanie podmiotem transparentnym podatkowo czyli pozwoli uniknąć pozyskania statusu podatnika CIT. W odpowiedzi na kolejne pytania Sarnowski wyjaśnił, że spółka jawna która raz uzyska status podatnika CIT zachowuje go, aż do likwidacji lub wykreślenia z rejestru KRS, co jest informacją negatywną dla podatników. Zmiany w strukturze spółki nie będą miały potem w tej sprawie znaczenia.

Trzeba przyznać, że jest to dość rygorystyczne podejście, a spółkom pozostaje coraz mniej furtek na uniknięcie statusu podatnika CIT, co jednak nie oznacza, że tych możliwości nie ma.