Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Nowelizacja ustawy akcyzowej – podsumowanie zmian część 3

Nowelizacja ustawy akcyzowej – podsumowanie zmian część 3

Poniżej znajduje się trzecia część podsumowująca zmiany w zakresie ustawy o podatku akcyzowym, które zostały uchwalone 1 grudnia 2022 roku Zapraszamy także do zapoznania się z pierwszą oraz drugą częścią artykułu.

Zbiorczy e-DD

Zgodnie z projektem ustawy, planowano i aktualnie już wprowadzono regulację, zgodnie z którą w przypadku przemieszczania objętych zwolnieniem od akcyzy wyrobów energetycznych jednym środkiem transportu – do więcej niż jednego podmiotu zużywającego lub miejsca odbioru tego samego podmiotu zużywającego – możliwe jest sporządzenie jednego projektu e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD dla wszystkich podmiotów zużywających lub miejsc odbioru tego samego podmiotu zużywającego.

Dotychczas w ustawie akcyzowej brak było przepisu wprost określającego zasady stosowania e-DD. Wątpliwości podatników pojawiały się m.in. w przypadku którym podmiot odbierający, do/od którego przemieszczane są wyroby akcyzowe posiadał kilka miejsc odbioru. Co więcej ustawodawca idąc dalej za uproszczeniem, wprowadził następującą możliwość: rodzaje potwierdzeń odbioru określone w art. 46j ust. 3 ustawy akcyzowej mogą być stosowane w przypadku zbiorczego e-DD niezależnie od tego czy podmiot odbierający jest użytkownikiem Systemu EMCS PL2.

Uprawniony odbiorca i wysyłający – zmiany

Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2427) z dniem 13 lutego 2023 r. miała wprowadzić do ustawy akcyzowej art. 2 ust. 16c, ust. 16d. Przepisy te odnoszą się do nowych definicji w zakresie:

  • uprawniony wysyłającego – jest to podmiot posiadający numer akcyzowy, który wysyła w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-SAD albo dokumentu zastępującego e-SAD, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego wysyłającego;
  • uprawnionego odbiorcy – czyli podmiotu posiadającego numer akcyzowy, który odbiera w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-SAD albo dokumentu zastępującego e-SAD, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego odbiorcę;

Powyższa nowelizacja z dnia 9 grudnia, w tożsamej dacie miała wprowadzić także rozdział 3b, dotyczący numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy i uprawnionego wysyłającego na terytorium kraju. Rozdział ten precyzuje procedurę nadawania numeru akcyzowego oraz kto ma obowiązek jego uzyskania. Wyjaśnia on także kwestie związane z jednorazowymi transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, obowiązkiem poinformowania o zmianie danych objętych wnioskiem
o nadanie takiego numeru oraz określa moment utraty ważności numeru akcyzowego, a także wskazuje organ właściwy w sprawach numerów akcyzowych.

Definicje te zostały wprowadzone, ale zgodnie z ostatnim projektem nowelizacji – z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przesunięcie terminu nastąpiło również dla przepisów:

  • nakładających na uprawnionego odbiorcę, wysyłający podmiot zagraniczny oraz podatnika, o którym mowa w art. 78 ust. 3 ustawy, obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego
  • umożliwiających na wniosek ww. podmiotów złożenie takiego zabezpieczenia przez przewoźnika i spedytora, odbiorcę wyrobów akcyzowych oraz osobę fizyczną lub prawną zarejestrowaną przez właściwe władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która wysyła na terytorium kraju z terytorium państwa członkowskiego wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
  • umożliwiających złożenie wspólnego zabezpieczenia
  • wprowadzających zasady ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego składanego przez uprawnionego odbiorcę, wysyłający podmiot zagraniczny oraz przedstawiciela podatkowego i przewoźnika lub spedytora.

Nowy termin wejścia w życie to 16 stycznia 2023, a nie jak pierwotnie zakładano 13 lutego 2023 r.

Obecne brzmienie ustawy zakłada także zmiany w zakresie ustalania właściwości miejscowej naczelnika Urzędu Skarbowego. Zgodnie z nim, w przypadku gdy uprawniony wysyłający podlega obowiązkowi rejestracyjnemu, tzn. jest podmiotem wykonującym czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą lub czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego podatkowego ustala się ze względu na odpowiednio miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą, albo miejsce wykonywania czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Wprowadzenie takiej zmiany można potraktować jako szczególną w kontekście uprawnionego wysyłającego z uwagi na umożliwienie utrzymania właściwości organu w przypadku posiadania statusu akcyzowego.

Co więcej, wprowadzony zostanie również od dnia 13 lutego 2023 r. przepis uzupełniający odnoszący się do dokumentacji składanej łącznie z wnioskiem o zwrot akcyzy przez uprawnionego wysyłającego po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych (z załącznika nr 2 ustawy akcyzowej). Dotyczy to wyrobów przemieszczanych za pomocą systemu przewidującego możliwość dodania opcjonalnego dowodu dostawy wyrobów akcyzowych przemieszczanych na podstawie e-SAD.


Jak łatwo zauważyć, ostatni projekt nowelizacji ustawy akcyzowej to nie tylko zupełnie nowe przepisy, ale także modyfikacja poprzedniej nowelizacji – w większości jednak jedynie w zakresie dat dotyczących wejścia w życie.