Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Nowelizacja Kodeku pracy – Praca zdalna na stałe?

Nowelizacja Kodeku pracy – Praca zdalna na stałe?

Nowelizacja Kodeksu pracy wreszcie wprowadzi prace zdalną na stałe, Regulacja jest dość szeroka, co nie oznacza, że nie pozbawiona niedoskonałości. Nowe założenia zakładają, że praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i w porozumieniu z pracodawcą, m.in. w miejscu zamieszkania pracownika. Porozumienie dotyczące pracy zdalnej może być zawarte podczas zawierania umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia poprzez podpisanie dodatkowego aneksu do umowy o prace.

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana na polecenie pracodawcy w okresie:

  • obowiązywania stanu nadzwyczajnego,
  • stanu zagrożenia epidemicznego
  • stanu epidemii
  • 3 miesięcy po ich odwołaniu
  • lub w okresie w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej – jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Co istotne praca zdalna będzie mogła być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Powyższe warunki pokazują, że praca zdalna mimo wszystko nie będzie dodatkowym, regularnym trybem pracy. Pracodawca będzie mógł w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej, z co najmniej jednodniowym uprzedzeniem.

Pracodawca będzie zobowiązany do uwzględnienia wniosku o wykonywanie pracy zdalnej złożonego przez:

  • pracownicę w ciąży;
  • pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia;
  • pracownika opiekującego się innym członkiem najbliższej rodziny, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności;
  • pracownika – rodzica dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności dziecka;
  • pracownika – rodzica dziecka posiadającego opinię o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Zasady wykonywania pracy zdalnej powinny być określone w porozumieniu zawartym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a jeśli takiej nie ma to w porozumieniu z pracownikiem.

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną m.in. materiały i narzędzia pracy, zapewnić instalację i serwis narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne z tym koszty, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Z drugiej strony pracodawca będzie miał prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, którą przeprowadzać się będzie w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika.