Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Nowelizacja kodeksu pracy – zmiany związane z obowiązkiem informowania pracowników o warunkach zatrudnienia oraz elementy umowy o pracę

Nowelizacja kodeksu pracy – zmiany związane z obowiązkiem informowania pracowników o warunkach zatrudnienia oraz elementy umowy o pracę

Zawierając umowę o pracę pracodawcy są zobowiązani dodatkowo do przekazania podatnikom, jako załącznika, istotnych informacji dotyczących warunków wykonywania pracy, systemu jej wykonywania i podstawowych informacji odnośnie funkcjonowania zakładu pracy. W wyniku sierpniowej (planowo) nowelizacji zakres tej informacji ma się znacząco rozszerzyć.

Zgodnie z nowymi zmianami główne informacje zawarte w umowie o pracę powinny zawierać:

 • rodzaj i wymiar czasu pracy;
 • miejsce (a) wykonywania pracy
 • dzień rozpoczęcia pracy
 • wynagrodzenie za pracę ze wskazaniem składników wynagrodzenia
 • w przypadku umowy o pracę na okres próbny – czas jej trwania lub dzień jej zakończenia oraz, jeśli strony tak postanowią, informacja o przedłużeniu umowy o czas urlopu lub innej nieobecności pracownika w pracy; ponadto okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony;
 • w przypadku umowy o pracę na czas określony – czas jej trwania lub dzień jej zakończenia.

Ponadto pracodawca będzie zobowiązany, jak dotychczas, do przekazania pracownikowi w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę, informacji pracowniczej. Będzie ona miała szerszy zakres informacji niż to miało miejsce przed zmianami i będzie zawierać:

 • obowiązujący dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy;
 • obowiązująca dobowa i tygodniowa norma czasu pracy;
 • przysługujący wymiar urlopu wypoczynkowego i procedury przyznawania;
 • zasady dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych i wysokość wynagrodzenia za nie;
 • przysługujące przerwy w pracy;
 • częstotliwość, termin i miejsce wypłat wynagrodzenia za pracę;
 • inne niż określone w umowie o prace składniki płacowe lub świadczenia pieniężne lub rzeczowe (np. dostępne u pracodawcy pakiety medyczne, sportowe);
 • w przypadku pracy zmianowej – zasady obowiązywania zmian;
 • zasady przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy (w sytuacji wykonywania pracy w wielu miejscach);
 • długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 • układ zbiorowy pracy, którym pracownik jest objęty;
 • zasada polityki szkoleniowej pracodawcy;
 • obowiązująca pora nocna
 • zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy

Istotną zmianą będzie obowiązek informowania przez pracodawcę pracownika o:

 • możliwości awansu
 • wolnych stanowiskach pracy
 • możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy

Pracodawca, który będzie delegował pracowników na okres dłuższy niż 4 tygodnie do innych krajów (zarówno w UE jak i poza nią) będzie zobowiązany do przekazania pracownikom dodatkowych informacji:

 • określenie państwa, w którym pracownik będzie wykonywał zadania służbowe;
 • czas trwania delegacji;
 • waluta, w której pracownik otrzyma wynagrodzenie;
 • inne świadczenia pieniężne, które zostaną wypłacone pracownikowi w związku z trwającą delegacją;
 • informacja o warunkach powrotu pracownika do kraju lub braku zapewnienia przez pracodawcę powrotu pracownika do kraju

Powyższe informacje powinny być przekazywane pracownikowi pisemnie. Będzie możliwe informowanie w postaci elektronicznej pod warunkiem umożliwienia pracownikowi wydrukowania oraz przechowywania udostępnionych informacji.