Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Newsletter Podatkowy Marzec 2018 r.

Newsletter Podatkowy Marzec 2018 r.

ogólny marzec - Newsletter Podatkowy Marzec 2018 r.
 1. Rozporządzenie dotyczące dokumentacji cen transferowych już obowiązuje
 2. Wkłady pieniężne jednak bez podatku 
 3. Założenia nowelizacji VAT 
 4. Sprawozdania finansowe – nowy obowiązek składania przez Internet
 5. Skutki błędnej kwalifikacji transakcji – wyrok TSUE z 21 lutego 2018 r., C 628/16 Kreuzmayr GmbH
 6. Wyrok TSUE w sprawie C-159/17

Rozporządzenie dotyczące dokumentacji cen transferowych już obowiązuje

Rozporządzenie weszło w życie 15 marca 2018 r. Jest ono odpowiedzią Ministerstwa Finansów na sygnały o tym, że wielu podatników ma trudności ze sporządzeniem dokumentacji i sprawozdań w ustawowych terminach, tj. (co do zasady) do dnia złożenia zeznania podatkowego.

Dzięki rozporządzeniu termin na:

 • sporządzenie dokumentacji podatkowej,
 • złożenie urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
 • dołączenie do rocznego zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania (CIT/TP i PIT/TP)

został wydłużony do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (tj. podatnicy zyskali dodatkowe 6 miesięcy na przygotowanie ww. dokumentów).

Rozporządzenie dotyczy obowiązków powstałych w roku 2018 i 2019.

Wkłady pieniężne jednak bez podatku 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2017 r. czynność polegająca na wniesieniu wkładu pieniężnego do spółki kapitałowej była neutralna podatkowo, zarówno dla wspólnika wnoszącego wkład, jak i dla samej spółki.

Obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o CIT zawiera zmodyfikowany katalog przychodów podatkowych. Na tle nowego brzmienia tego przepisu pojawiły się wątpliwości, czy wniesienie do spółki wkładu pieniężnego powoduje powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Po licznych zastrzeżeniach ze strony opinii publicznej i przedstawicieli praktyki podatkowej 2 marca 2018 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr DD6.8201.1.2018) precyzującą kwestię opodatkowania wkładów pieniężnych. Odwołując się do treści uzasadnienia ustawy nowelizującej CIT – Minister Finansów wskazał, iż zmiana nie miała na celu poszerzenia katalogu przychodów o wnoszenie wkładów pieniężnych. W obecnym brzmieniu przepis ten nadal obejmuje swoim zakresem wyłącznie wkłady niepieniężne. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni w dalszym ciągu nie powoduje zatem powstania – po stronie podmiotu wnoszącego – przychodu.

Założenia nowelizacji VAT 

W ramach rządowego procesu legislacyjnego trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej, Prawa upadłościowego oraz tzw. pakietu paliwowego.

Jedną z kluczowych zmian proponowanych w ustawie o podatku od towarów i usług jest nowa definicja pierwszego zasiedlenia. Odstąpiono w niej od warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie budynków, budowli lub ich części następuje w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Projekt precyzuje również, że pierwsze zasiedlenie obejmuje rozpoczęcie użytkowania budynków, budowli lub ich części na własne potrzeby po ich wybudowaniu lub ulepszeniu.

W projekcie proponuje się ponadto:

 • ujednolicenie progu powiązań kapitałowych w ustawie o VAT, poprzez podniesienie progu z 5% do 25%;
 • doprecyzowanie, że wykreślenie podatnika z rejestru powinno dotyczyć podatników składających „zerowe” deklaracje (czyli takie, w których nie została wykazana ani sprzedaż, ani zakupy);
 • rozszerzenie katalogu podatników, do których nie stosuje się zwolnienia podmiotowego w VAT.

Projekt znajduje się obecnie w fazie opiniowania. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Sprawozdania finansowe – nowy obowiązek składania przez Internet

Od 15 marca 2018 obowiązuje nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z nowymi przepisami sprawozdania finansowe i inne dokumenty finansowe będą musiały być sporządzone w formie elektronicznej i opatrywane podpisem elektronicznym.

W praktyce oznacza to, że zamiast składania do KRS dokumenty będą umieszczane w elektronicznym repozytorium dokumentów finansowych.

Zmiany mogą być problematyczne dla cudzoziemców, będących wspólnikami lub wchodzących w skład organów podmiotów podlegających rejestracji w KRS.

Do złożenia dokumentów finansowych konieczne będzie bowiem ujawnienie w KRS numeru PESEL osoby składającej. Jednocześnie nie będzie już możliwe złożenie sprawozdania finansowego przez pełnomocnika.

Skutki błędnej kwalifikacji transakcji – wyrok TSUE z 21 lutego 2018 r., C 628/16 Kreuzmayr GmbH

Pytanie prejudycjalne dotyczyło sytuacji, w której niemiecki dostawca, nieświadomy roli pośrednika, jaką odgrywa nabywca towarów oraz nieświadomy istnienia trzeciego podmiotu w łańcuchu dostaw, potraktował dokonaną transakcję na rzecz austriackiego kontrahenta jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Pośrednik wystawił fakturę dokumentującą dokonaną przez siebie dostawę z wykazaną kwotą VAT, który to podatek finalny nabywca w swojej austriackiej deklaracji VAT odliczył.

W praktyce transakcja obejmowała trzy podmioty – niemieckiego dostawcę, pośrednika z Austrii oraz finalnego odbiorcę, również z siedzibą w Austrii. Problem z identyfikacją transakcji wynikał z faktu, że kontrahent nie poinformował sprzedawcy o tym, że jest jedynie pośrednikiem. Zanim towary trafiły do Austrii, zostały sprzedane na rzecz finalnego nabywcy (również z Austrii).

TSUE stanął na stanowisku, że skoro finalny nabywca wszedł w posiadanie towarów przed ich przemieszczeniem, to dostawa zrealizowana na jego rzecz powinna mieć charakter ruchomy. Niemiecki dostawca powinien zatem potraktować swoją dostawę jako lokalną, opodatkowaną VAT w Niemczech.

TSUE orzekł, że brak wiedzy dostawcy co do finalnego nabywcy nie powinien mieć znaczenia. W związku z tym, nabywca końcowy nie ma prawa do odliczenia VAT z faktury dokumentującej transakcję błędnie zakwalifikowaną jako dostawę towarów. Tym niemniej TSUE dopuścił możliwość korekty wcześniejszych rozliczeń w drodze dokonania uzgodnień z dostawcą.

Wyrok TSUE w sprawie C-159/17

Sprawa dotyczyła spółki z siedzibą w Rumunii, zarejestrowanej w tym kraju na cele podatku VAT. Ze względu na niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji VAT, tamtejsze organy podatkowe zdecydowały o cofnięciu rejestracji. Pomimo braku rejestracji, spółka dalej wystawiała faktury z VAT.

Spółka została zobowiązana do zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie VAT, jaką przedsiębiorstwo to pobrało w okresie, w którym nie było zarejestrowane do celów VAT.

Następnie Spółka wniosła o odliczenie od żądanej sumy kwoty VAT zapłaconego za towary i usługi wykorzystane do świadczenia usług w okresie, w którym nie była zarejestrowana do celów VAT, czego organ podatkowy odmówił.

W pytaniu prejudycjalnym sąd rumuński zapytał, czy dyrektywa VAT stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które pozwala organom podatkowym odmówić podatnikowi prawa do odliczenia VAT, w wypadku gdy jego rejestracja została cofnięta, ponieważ nie złożył on deklaracji VAT w terminie.

Zdaniem Trybunału, nie można utrudniać podatnikowi wykonywania jego prawa do odliczenia z tego względu, że nie został zarejestrowany dla celów VAT przed wykorzystaniem towarów zakupionych w ramach swej działalności podlegającej opodatkowaniu.

Trybunał orzekł jednak, że przepisy Dyrektywy VAT nie stoją na przeszkodzie uregulowaniom krajowym, pozwalającym organom podatkowym odmówić prawa do odliczenia VAT, gdy ze względu na uchybienia organy podatkowe nie mogły dysponować informacjami niezbędnymi do wykazania, iż spełnione zostały wymogi materialne dające prawo do odliczenia podatku.