Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Możliwość korzystania ze zwolnienia od akcyzy piwa

Możliwość korzystania ze zwolnienia od akcyzy piwa

Możliwość korzystania ze zwolnienia od akcyzy piwa, produkowanego w ilości do 200.000 hl w roku kalendarzowym, w przypadku zlecenia innemu podmiotowi usługowego rozlewu piwa oraz brak obowiązku wliczania ilości piwa, będącego półproduktem w procesie wytwarzania piwa bezalkoholowego, do limitu 200.000 hl piwa wyprodukowanego w roku kalendarzowym, uprawniającego do zastosowania zwolnienia od akcyzy.

W wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dnia 19 maja 2020 r. interpretacji indywidualnej, znak: 0111-KDIB3-3.4013.73.2020.1.MAZ, organ potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym dla możliwości skorzystania ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 13 rozporządzenia MF z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego kluczowe jest, aby podatnik produkujący piwo nie przekroczył w roku kalendarzowym limitu 200.000 hl wyprodukowanego piwa. Zaś pojęcie „produkcja piwa” powinno być rozumiane w sposób zdefiniowany w art. 94 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym (dalej: „u.p.a.”) i obejmować wytwarzanie lub przetwarzanie piwa, a także jego rozlew. Ponadto podatnik produkujący piwo powinien charakteryzować się niezależnością od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo, spełniając warunki tej niezależności wskazane w § 13 ust. 3 rozporządzenia. Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego zauważyć należy, jak podał wnioskodawca, spółka w skali roku produkuje nie więcej niż 200.000 hl piwa. Wnioskodawca w tym limicie produkcji uwzględnia także wolumen piwa, które będzie przekazywał innemu podmiotowi do usługowego rozlewania do puszek. Przy tym przez cały czas piwo będzie pozostawało własnością spółki. Zatem należy uznać, że Wnioskodawca będzie spełniał warunek określony w § 13 ust. 1 rozporządzenia i nie przekraczał limitu produkcji piwa w skali roku, wynoszący 200.000 hl. Spółka podała w opisie zdarzenia przyszłego, że jest niezależna od innych podmiotów wytwarzających piwo (w miejscu, gdzie spółka prowadzi działalność, nie prowadzi jej żaden inny podmiot), a przy tym nie wytwarza piwa na podstawie licencji innych podmiotów. Z kolei relacja z podmiotem trzecim, któremu spółka zleci rozlew piwa do puszek, będzie miała charakter czysto usługowy. Wykonywaną usługą będzie wyłącznie rozlew dostarczonego piwa, stanowiącego u wnioskodawcy wyrób gotowym – w toku rozlewu piwo nie będzie w żaden sposób modyfikowane. W związku z tym, gdy tak określona wielkość produkcji spółki nie będzie przekraczała 200.000 hl, spółka będzie korzystał ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia. Natomiast ilość piwa przemieszczanego zwrotnie do spółki od innego podmiotu, który uprzednio to piwo rozlał do puszek, nie będzie dla wnioskodawcy stanowiła produkcji piwa.

Z kolei w wydanej dnia 2 stycznia 2020 r. interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, znak. 0111-KDIB3-3.4013.254.2019.1.MAZ wynika brak obowiązku wliczania ilości piwa, będącego półproduktem w procesie wytwarzania piwa bezalkoholowego, do limitu 200.000 hl piwa wyprodukowanego w roku kalendarzowym, uprawniającego do zastosowania zwolnienia od akcyzy.Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że wnioskodawca produkuje piwo w składzie podatkowym. Wytwarzanie piwa obejmuje wszystkie fazy produkcyjne, po czym następuje jego rozlew do butelek, puszek i opakowań typu KEG. Wnioskodawca rozważa podjęcie produkcji napoju zwanego „piwem bezalkoholowym”, tj. produktu niebędącego wyrobem akcyzowym, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 0,5%. Produkcja piwa bezalkoholowego jest podobna do produkcji piwa zawierającego alkohol, z tą różnicą, że w procesie biotechnologicznym lub za pomocą urządzeń przeznaczonych do usuwania alkoholu, powstały wyrób pozbawiany jest alkoholu do wartości równej lub niższej niż 0,5% objętości. Produktem końcowym będzie piwo bezalkoholowe, rozlewane do opakowań jednostkowych. W tej sytuacji należy uznać, iż piwo (klasyfikowane do kodu CN 2203) będące półproduktem powstającym u wnioskodawcy w procesie produkcji piwa bezalkoholowego – napoju niebędącego wyrobem akcyzowym, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 0,5% – nie wlicza się do limitu, o którym mowa w § 13 pkt 1 rozporządzenia MF z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Zaznaczyć przy tym trzeba, że powyższe odnosi się wyłącznie do sytuacji opisanej we wniosku, gdy piwo o kodzie CN 2203 zostanie w całości wytworzone u wnioskodawcy, a następnie wykorzystane do produkcji piwa bezalkoholowego, czyli wyrobu niebędącego wyrobem akcyzowym.

Podsumowując, istnieje możliwość korzystania ze zwolnienia od akcyzy piwa, produkowanego w ilości do 200.000 hl w roku kalendarzowym, w przypadku zlecenia innemu podmiotowi usługowego rozlewu piwa oraz brak obowiązku wliczania ilości piwa, będącego półproduktem w procesie wytwarzania piwa bezalkoholowego, do limitu 200.000 hl piwa wyprodukowanego w roku kalendarzowym, uprawniającego do zastosowania zwolnienia od akcyzy.