Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Magazyn call-off stock – ułatwienie prowadzenia działalności w Polsce dla podmiotów zagranicznych

Magazyn call-off stock – ułatwienie prowadzenia działalności w Polsce dla podmiotów zagranicznych

Lead

Z rocznym opóźnieniem w stosunku do obowiązku nałożonego przez przepisy wspólnotowe (tj. z dniem 1 stycznia 2021 r.) Polska zamierza wprowadzić niektóre elementy tzw. pakietu quick fixes  VAT, wynikające z implementację dyrektywy 2018/1910. Rozwiązaniem, które może okazać się zaskakująco korzystne dla podmiotów zagranicznych handlujących w Polsce jest wprowadzenie unijnej regulacji magazynów call-off stock w miejsce funkcjonujących magazynów konsygnacyjnych.

Istota instytucji

Generalnie magazyny konsygnacyjne i magazyny call-off stock to ta sama instytucja, gdyż wprowadzając do polskiej regulacji te pierwsze Ustawodawca opierał się na ogólnych zasadach tworzenia magazynów call-off stock, choć w zakresie niektórych konsekwencji prawnych wybrał inne rozwiązania niż przyjętej później dyrektywy 2018/1910.

Postępowanie takie było prawidłowe, ale też spowodowało, iż magazyny konsygnacyjne nie cieszyły się wielką popularnością.

Istotą wspólną dla obu odmian tych magazynów jest to, że sprowadzając towary wewnątrzwspólnotowo do Polski – do takiego magazynu – można odsunąć w czasie moment rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru do czasu pobrania towarów z magazynu. Innymi słowy magazyn call-off stock w handlu wewnątrzwspólnotowym stanowi odpowiednik składu celnego.

Założenia funkcjonalne składu konsygnacyjnego

W zakresie istotnych rozwiązań przyjętych przy wprowadzaniu magazynów konsygnacyjnych było założenie:

 – maksymalnego 24 miesięcznego okresu przechowywania towarów,

– rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez ich nabywcę pobierającego towar z magazynu,

– towary dostarczane do magazynu są przeznaczone wyłącznie dla jednego nabywcy i wyłącznie do celów jego działalności produkcyjnej lub usługowej,

 – dostawca (podatnik podatku od wartości dodanej) nie jest zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT.

Różnice i nowości – magazyn call-off stock

W związku z tym, że istota instytucji nie zmieni, nowelizacja dotyka w zasadzie jedynie pewnych skutków prawnych.  Dyrektywa 2018/1910 przejęła bowiem częściowo odmienne rozwiązania, które przed jej uchwaleniem były stosowane w niektórych państwach członkowskich, które wcześniej, tak jak polska, wprowadziły magazyny call-off stock dobrowolnie.

Następujące zatem elementy ulegną zmianie:

 – skrócony zostanie do 12 miesięcy okres przechowywania towarów w magazynie,

 – towary będą mogły być wykorzystywane także do działalności handlowej,

– obowiązanym do rozliczenia nabycia wewnątrzwspólnotowego w Polsce w wielu przypadkach będzie dostawca zagraniczny i co z tego wynika,

 – nabywca towarów lub podmiot, który go zastąpi rozlicza nabycie wewnątrzwspólnotowe tylko w niektórych przypadkach,

 – nie tylko może ale także powinien się zarejestrować dla celów VAT w Polsce.

Ocena zmian i korzyści

Skrócenie okresu przechowywania towarów o połowę może być uznane za zmianę na niekorzyść, to jednak wydaje się że możliwości płynące z kolejnych zmian mogą to zrekompensować.

W zakresie korzyści dla podatników zagranicznych przede wszystkim zwrócić trzeba uwagę na wprowadzenie możliwości pobierania towarów także do działalności handlowej. Ta opcja może być szczególnie interesująca dla podmiotów dostarczających gotowe towary do Polski, w tym w ramach sprzedaży wysyłkowej (którzy wyczerpią limit), w zakresie odsunięcia momentu powstania obowiązku podatkowego. Dodatkową korzyścią jest także zmiana sposobu rozliczania.

Otóż o ile dotychczas nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów rozliczał ich nabywca w Polsce, a więc miało ono charakter transakcyjny, to od 1 stycznia 2021 r. będzie ono miało charakter wewnętrzny, nietransakcyjny: a więc zarówno dostawę (w kraju wysyłki), jak i nabycie (w Polsce). To oczywiście rodzi konieczność rejestracji w Polsce (ale to i tak często następuje), ale daje też duże możliwości kontroli powstania obowiązku podatkowego, zarządzania towarem itp.

W zakresie nowych przepisów warto dodać, że prowadzenie składu call-off stock wymaga zgłoszenia w ciągu 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu w tej procedurze, także pod rygorem karnoskarbowym.