Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku

Państwowa Inspekcja Pracy na 2021 rok zaplanowała, iż przeprowadzi 52 tysiące kontroli u przedsiębiorców. Do dotychczasowych obszarów jakie były kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy, należy dodać czynności kontrolne, które nakierowane będą na weryfikację przestrzegania przepisów związanych z pandemią koronawirusa, wprowadzonych licznymi Tarczami Antykryzysowymi.

Kontrole PIP w tym zakresie skupiać będą się przede wszystkim na prawidłowości zastosowanych rozwiązań w ramach art. 15g, które zakładają obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie przestoju ekonomicznego w celu otrzymania dofinansowania do miejsc pracy. Tarcze antykryzysowe zakładają również specjalne rozwiązania w zakresie czasu pracy, dzięki którym możliwe jest wprowadzenie przez pracodawców równoważnego czasu pracy lub mniej korzystnych warunków zatrudnienia. Badaniu nadużyć poddane zostaną również regulacje dotyczące kierowania pracowników do wykorzystania zaległych urlopów czy ograniczania wysokości wypłacanych odpraw czy odszkodowań pracownikom.

Oprócz kwestii związanych z pandemią COVID-19, inspektorzy skupią się również na kontroli następujących obszarów:

  • bezpieczeństwa w zakładach pracy, w których duża liczba zatrudnionych pracuje w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia;
  • bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsnym;
  • bezpieczeństwo w zakładach pracy, w których pracownicy narażeni są na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;
  • bezpieczeństwa przy pracy w przedsiębiorstwach rolnych, leśnych, obróbki drewna, w przemyśle wytwarzającym tworzywa sztuczne a także pracy przy urządzeniach i instalacjach elektromagnetycznych.

Ponadto kontrole tak jak dotychczas obejmować będą weryfikację maszyn i urządzeń w szczególności maszyn rolniczych.

Sektorem objętym w 2021 roku szczególną opieką Państwowej Inspekcji Pracy będzie branża budowlana z uwagi na utrzymujący się wysoki poziom wypadków przy pracy.

W ramach przeprowadzanych kontroli oprócz wymienionych wyżej działań inspektorzy zajmą się również kontrolą prawidłowości wdrażania w przedsiębiorstwach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Oprócz rutynowych kontroli w zakładach pracy, przeprowadzane będą również kontrole będące następstwem skarg otrzymywanych przez PIP od pracowników lub byłych pracowników. Najczęstszymi problemami zgłaszanymi przez zatrudnionych są kwestie braku wypłaty wynagrodzenia lub jego nieterminowej wypłaty, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy lub nieprawidłowe nawiązywanie lub rozwiązywanie stosunku pracy.