Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Kolejne wyjaśnienia MF odnośnie do wypełniania sprawozdania CIT-TP i PIT-TP

Kolejne wyjaśnienia MF odnośnie do wypełniania sprawozdania CIT-TP i PIT-TP

W dniu 6 lipca 2018 r. weszło w życie:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1301),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1300),

określające nowe wzory uproszczonych sprawozdań PIT-TP oraz CIT-TP.

Do sporządzenia uproszczonych sprawozdań PIT-TP oraz CIT-TP zobowiązani są podatnicy, którzy:

– dokonują transakcji lub innych operacji z podmiotami powiązanymi i jednocześnie wartość przychodów lub kosztów w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekroczyła u nich w poprzednim roku podatkowym równowartość 10 mln euro;

– dokonują zapłaty należności na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. poz. 555), podatnicy mogą skorzystać z:

– przedłużonego terminu złożenia uproszczonego sprawozdania, odrębnie od zeznania podatkowego, tj. po terminie złożenia zeznania podatkowego. Uproszczone sprawozdanie w zakresie podatku CIT-TP i PIT-TP, stanowi załącznik do rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu.

Zmiany w nowych wzorach formularzy PIT-TP oraz CIT-TP dotyczą:

– wprowadzenia rozróżnienia między podatnikiem składającym sprawozdanie, a podmiotem, którego ono dotyczy. W tym zakresie, podatnik składający sprawozdanie w imieniu podmiotu, w części C. wypełnia dane identyfikacyjne tego podmiotu. Podatnik, który składa sprawozdanie w swoim imieniu pola z danymi identyfikacyjnymi podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie (poz. 11, 12) pozostawia puste, wypełniając w tym zakresie jedynie część B.

– umożliwienia odrębnego wykazania transakcji/innych zdarzeń dokonywanych przez spółki tworzące PGK, czyli PGK nie wykazuje transakcji/ innych zdarzeń zawieranych między podmiotami wchodzącymi w jej skład lub odrębnego wykazania informacji dotyczącej podatnika i/lub spółek niebędących osobą prawną, dla których podatnik ten został wyznaczony do przygotowania dokumentacji podatkowych. PGK wypełnia formularz w odniesieniu do transakcji/innych zdarzeń dokonywanych pomiędzy spółkami tworzącymi PGK a podmiotami powiązanymi nie wchodzącymi w skład PGK.

W związku z tym, w stosunku do pierwotnego wzoru formularza CIT-TP: Wprowadzono dodatkowe pole (nr 6) – w którym podatnik wskazuje liczbę podmiotów, za które składane jest uproszczone sprawozdanie, – W części A – wprowadzono możliwość złożenia korekty sprawozdania, – W części C – uzupełniono o możliwość wskazania danych identyfikacyjnych podmiotu, którego dotyczą kolejne części uproszczonego sprawozdania, – Części C-G – mają charakter powtarzalny dla każdego z podmiotów, za które składane jest uproszczone sprawozdanie i obejmują informacje o transakcjach lub innych zdarzeniach dotyczących podmiotu wskazanego każdorazowo w sekcji C (lub w sekcji B – jeśli podatnik składa sprawozdanie w swoim imieniu).

W stosunku do pierwotnego wzoru formularza PIT – TP: – Wprowadzono dodatkowe pole (nr 5) – w którym podatnik wskazuje liczbę podmiotów, za które składane jest uproszczone sprawozdanie, – W części A – wprowadzono możliwość złożenia korekty sprawozdania, – W części C – uzupełniono o możliwość wskazania danych identyfikacyjnych podmiotu, którego dotyczą kolejne części uproszczonego sprawozdania, – Części C-G – mają charakter powtarzalny dla każdego z podmiotów, za które składane jest uproszczone sprawozdanie i obejmują informacje o transakcjach lub innych zdarzeniach dotyczących podmiotu wskazanego każdorazowo w sekcji C (lub w sekcji B – jeśli podatnik składa sprawozdanie w swoim imieniu).