Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Już niedługo upływa termin na zgłoszenie do CRBR – 13 lipca 2020 r.

Już niedługo upływa termin na zgłoszenie do CRBR – 13 lipca 2020 r.

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2020.971) w art. 195 zgłaszanie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: „CRBR”) przez spółki wpisane do KRS przed wejściem w życie ustawy przedłużone zostało do 9 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów dot. CRBR, zgodnie z czym termin na zgłoszenie został przesunięty do 13 lipca 2020 r.

Wydłużenie terminu zgłoszeń do CRBR o trzy miesiące jest uzasadnione sytuacją związaną z epidemią COVID-19. Przedłużony termin dotyczy jedynie spółek, które zostały zarejestrowane w KRS przed dniem 13 października 2019 r. Spółki, które zostały zarejestrowane po dniu 13 października 2019 r., na zgłoszenie do CRBR mają nadal 7 dni roboczych od wpisu spółki do rejestru lub zmiany danych.

1. Co to jest CRBR?

CRBR jest to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Celem CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma istotne znaczenie dla zwalczania powyższych zjawisk, gdyż publiczny charakter rejestru, umożliwiający wszystkim nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia większą kontrolę informacji przez społeczeństwo oraz ma przyczynić się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

2. Podmioty obowiązane do zgłaszania informacji

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

1) spółki jawne;

2) spółki komandytowe;

3) spółki komandytowo-akcyjne;

4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych

3. Jakie informacje podlegają zgłoszeniu do CRBR?

Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:

1) dane identyfikacyjne spółek:

a) nazwę (firmę),

b) formę organizacyjną,

c) siedzibę,

d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

e) NIP;

2) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek:

a) imię i nazwisko,

b) obywatelstwo,

c) państwo zamieszkania,

d) numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,

e) informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

4. Kto jest uznawany za beneficjenta rzeczywistego?

Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne:

  • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

  • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
  • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
  • Kto zgłasza dane do CRBR?

5. Kto zgłasza dane do CRBR?

Zgłoszenia danych do CRBR dokonuje wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom.

6. Jak zgłosić dane do CRBR

Zgłoszenie do CRBR składa się w formie elektronicznej na stronie internetowej crbr.podatki.gov.pl i nie podlega ono opłacie. Zgłaszane dane powinny odpowiadać rzeczywistości. Zgłoszenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zawiera oświadczenie osoby zgłaszającej dane o prawdziwości zgłaszanych informacji. Zgłoszenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.