Blog

Advicero Nexia
Home / Blog / Projekty rozporządzeń w sprawie e-deklaracji na podatek od nieruchomości oraz podatki rolny i leśny już opublikowane

Projekty rozporządzeń w sprawie e-deklaracji na podatek od nieruchomości oraz podatki rolny i leśny już opublikowane

8 kwietnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Finansów opublikowało projekty rozporządzeń, dzięki którym od 1 lipca 2019 r. możliwe będzie składanie w formie elektronicznej:

  • informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości,
  • informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny,
  • informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny.

Taka możliwość jest, co prawda, zawarta w obecnie obowiązujących przepisach ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o podatku rolnym. Wynika z nich bowiem, że rada gminy może określić w drodze uchwały warunki i tryb składania wymienionych wyżej deklaracji
i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Praktyka pokazuje jednak, że dotychczas niewiele gmin zdecydowało się na wprowadzenie takich ułatwień dla podatników.

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami od lipca informacje i deklaracje będzie można wysłać
z wykorzystaniem platformy ePUAP lub własnych systemów teleinformatycznych jednostek samorządu terytorialnego (o ile takie systemy zostaną wdrożone przez gminy). Jeśli chodzi natomiast
o podpisywanie informacji i deklaracji, projektodawca określił, że będą one opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

Na początku tego tygodnia Ministerstwo Finansów opublikowało również projekty rozporządzeń, dzięki którym od 1 lipca tego roku dla wszystkich gmin na terenie całej Polski wprowadzone zostaną zapowiadane od dawna jednolite wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Obecnie wzory informacji i deklaracji w zakresie tych trzech podatków określane są przez rady gmin. W praktyce można więc dość często zetknąć się z sytuacją, że co gmina, to inny formularz. Utrudnia to zatem wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych zwłaszcza tym podatnikom, którzy posiadają przedmioty opodatkowania w różnych gminach.

Wszystkie opisane wyżej rozporządzenia mają wejść w życie 1 lipca 2019 r. Warto jednak zauważyć, że projekty rozporządzeń są efektem zmian wprowadzonych przez ustawę z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym
i gospodarczym. Z art. 37 tej ustawy wynika, że jeśli obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego powstał przed 1 lipca 2019 r., deklaracje
i informacje składa się na dotychczasowych zasadach. W konsekwencji większość podatników prześle  
e-deklaracje do lokalnych organów podatkowych dopiero w 2020 r.