Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Dobrowolny kasowy PIT zacznie obowiązywać już od 2025 roku

Dobrowolny kasowy PIT zacznie obowiązywać już od 2025 roku

MF pracuje intensywnie nad kolejnymi zmianami w podatkach dochodowych. Oprócz planowanego wdrożenia KSeF, a także przesyłania plików JPK CIT, prowadzone są prace nad wdrożeniem kasowego PIT. Celem wdrożenia kasowego PIT jest zapewnienie przedsiębiorcom kasowego sposobu rozliczania przychodów oraz kosztów ich uzyskania.

Założenia projektu

Warunki dotyczące możliwości wyboru kasowego PIT zostały określone w Projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 23 kwietnia 2024 roku (dalej: „Projekt”). Rozwiązanie to mogą wybrać podatnicy, którzy osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i spełniają łącznie następujące warunki:

  • Prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą,
  • Przychody z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w roku bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty odpowiadającej równowartości 250 000 euro,
  • W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie prowadzą ksiąg rachunkowych,
  • Złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze metody kasowej rozliczania przychodów w ustawowym terminie.

Zgodnie z treścią Projektu, podatnicy, którzy wybrali metodę kasową rozliczania przychodów muszą stosować tę metodę przez cały rok podatkowy. Zasada ta ma dotyczyć również przedsiębiorstwa w spadku.

Podmioty objęte kasowym PIT

Możliwość wybrania kasowego PIT jest przewidziana dla podatników, którzy opłacają:

  • Podatek według skali podatkowej,
  • Podatek liniowy,
  • Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX),
  • Zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Sposób rozliczania w kasowym PIT

Cechą charakterystyczną rozliczeń w metodzie kasowej ma być ustalenie momentu powstania przychodu w dacie uregulowania należności. Pod pojęciem uregulowania należności należy również rozumieć częściowe uregulowanie należności, w tym także na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Tym samym przychód będą stanowiły również zapłacona zaliczka, przedpłata czy zapłacona rata.

Wyłączenia

Kasowy PIT będzie dotyczył wyłącznie transakcji, które zostały udokumentowane fakturami. Metoda kasowa nie znajdzie zastosowania do transakcji z podmiotami powiązanymi, jak również w przypadku transakcji realizowanej z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Podsumowanie

Rozwiązanie przedstawione w Projekcie może znacząco wesprzeć podatników w utrzymaniu prawidłowego poziomu płynności finansowej i zapewnić możliwość konkurowania z większymi firmami. Wynika to z faktu, że podatnicy, którzy wybiorą kasowy PIT będą mieli możliwość zapłaty podatku dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar albo wykonaną usługę.

Jeśli mają Państwo wątpliwości w zakresie kasowego PIT bądź innych przepisów podatkowych, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.