Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / COVID-19 a nowe technologie

COVID-19 a nowe technologie

Koszty kwalifikowane na działalność B+R w związku z COVID-19

W związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, koszty kwalifikowane ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, podatnik może odliczyć od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki na podatek (art. 52t ustawy o PIT). Odliczenie może nastąpić już przy obliczaniu zaliczki, a nie dopiero w zeznaniu rocznym. Przy tym, przepis art. 26e ustawy o PIT stosuje się odpowiednio (tzn. kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).

W podatku dochodowym od osób prawnych następuje taka sama zależność, na podstawie art. 38l ustawy o CIT, zgodnie z którym koszty kwalifikowane ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, podatnik może odliczyć od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki na podatek. Skorzystanie z ulgi jest zatem możliwe wcześniej – przy zaliczkach, a nie dopiero w zeznaniu rocznym. Limity kosztów wskazane zostały w art. 18d ustawy o CIT.

Podatnik nie musi zatem czekać z odliczeniem do końca roku podatkowego (uwzględniając ulgę dopiero w zeznaniu rocznym), lecz może ją odliczyć już od zaliczek.

Podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX) w związku z COVID-19

Zgodnie z art. 52u ustawy o PIT, podatnicy osiągający w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, mogą stosować w trakcie roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie (tj. 5%), przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Wysokość zaliczek oblicza się w następujący sposób:

− pierwszą zaliczkę oblicza się od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca 2020 r., z zastosowaniem stawki 5%;

− zaliczki za kolejne miesiące albo kwartały oblicza się jako różnicę między podatkiem obliczonym z zastosowaniem stawki 5%, od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca 2020, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące albo kwartały obliczonych od tych dochodów.

Zasady powyższe stosuje się również w przypadku, gdy podatnik nie posiada kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5% stawkę podatku.

Na podstawie art. 38m ustawy o CIT, podatnicy osiągający w roku podatkowym, który:

− rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. lub

− rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.

kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, mogą stosować w trakcie tego roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę 5%, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Wysokość zaliczek oblicza się w sposób identyczny jak w przypadku wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, także zasady te stosuje się również w przypadku, gdy podatnik nie posiada kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5% stawkę podatku.

Niezależnie od wyżej omówionych nowych regulacji, nadal funkcjonuje standardowa ulga B+R, umożliwiająca ponowne odliczenie (a w określonych przypadkach – nawet w wysokości 150%) kosztów spełniających wymogi kwalifikowanych. Ulga B+R może być stosowana przez szerokie spektrum podatników i zachęcamy do jej wykorzystania w prowadzonej działalności.