Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Brak opodatkowania akcyzą produkcji ziołowych suplementów diety na bazie alkoholu

Brak opodatkowania akcyzą produkcji ziołowych suplementów diety na bazie alkoholu

Zgodnie z wydaną dnia 20 maja 2020 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacją indywidualną, znak: 0111-KDIB3-3.4013.71.2020.1.JS organ podatkowy potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, że produkcje ziołowych suplementów diety na bazie alkoholu nie są opodatkowane akcyzą. Wnioskodawca zamierza rozpocząć produkcję ziołowych suplementów diety na bazie alkoholu etylowego oraz wytwarzać produkty z zawartością alkoholu etylowego od 40% do 70%, przy czym od wykorzystywanego do produkcji alkoholu etylowego podatek akcyzowy zostanie zapłacony na poprzednich etapach obrotu (wnioskodawca nabędzie alkohol z zapłaconą akcyzą). Wyrób będzie pakowany do małych opakowań jednostkowych posiadających etykietę opisującą skład oraz przeznaczenie wyrobu. Suplement diety będzie klasyfikowany do pozycji CN 2106. Wnioskodawca nie prowadzi składu podatkowego, ani nie jest zarejestrowanym podatnikiem akcyzy. W tej sytuacji należy uznać, że:

  • prowadzona przez wnioskodawcę działalność z wykorzystaniem alkoholu etylowego z zapłaconą akcyzą nie prowadzi do powstania (wyprodukowania) innego wyrobu akcyzowego. Suplementy diety oznaczone kodem CN 2106 nie stanowią bowiem wyrobu akcyzowego. W konsekwencji, produkcja tych suplementów o kodzie CN 2106 z użyciem alkoholu etylowego nabytego z zapłaconą należną akcyzą nie mieści się w dyspozycji art. 93 ust. 2 w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (dalej: „u.p.a.”), tj. nie stanowi produkcji wyrobów akcyzowych (alkoholu etylowego). Kategorie wyrobów, których produkcja powinna odbywać się w składzie podatkowym zostały określone w art. 47 ust. 1 u.p.a. Ze wspomnianego przepisu wynika, że składzie podatkowym powinna odbywać się produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do u.p.a., w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do u.p.a., objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w tym przepisie. Stosownie do wyżej poczynionych uwag, wyroby o kodzie CN 2106 nie są wyrobem akcyzowym. Nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym i z tego względu ich produkcja nie musi odbywać się w składzie podatkowym. Zatem w związku z produkcją, jak i sprzedażą tych suplementów nie powstanie po stronie wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym.

Stosownie do produkcji suplementów diety opisanych we wniosku wnioskodawca będzie używał alkoholu etylowego nabytego z zapłaconą należną kwotą akcyzy, tj. alkohol etylowy względem którego obowiązek i zobowiązanie podatkowe powstało na wcześniejszym etapie obrotu. Jednocześnie podkreślić należy, że przepisy regulujące obowiązki prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku akcyzowego nie nakładają tego rodzaju obowiązków na podmioty wykorzystujące w swojej działalności alkohol etylowy z zapłaconą kwotą akcyzy, wykorzystywany do produkcji wyrobów nieakcyzowych. Z powyższych względów na wnioskodawcę jako podmiot, który będzie zużywał do produkcji jedynie alkohol etylowy z zapłaconą kwotą akcyzy do produkcji wyrobów nieakcyzowych, nie będzie nałożony obowiązek prowadzenia ewidencji na potrzeby podatku akcyzowego. W konsekwencji, należy wskazać, że w sytuacji przedstawionej w przedmiotowym wniosku, tj. wytwarzania wyrobu nieakcyzowego na bazie alkoholu etylowego nabywanego z zapłaconą akcyzą, wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozliczenia (dopłaty) podatku akcyzowego, ani do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby podatku akcyzowego, ani do składania deklaracji akcyzowych, ani też do prowadzenia ewidencji akcyzowych.

Obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy objęte są jedynie wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 3 do u.p.a., który enumeratywnie i w sposób zupełny wskazuje wyroby akcyzowe, które podlegają oznaczaniu znakami akcyzy. Przedmiotowy załącznik oprócz wskazania listy wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy wskazuje kody CN, pod którymi są zaklasyfikowane wyroby akcyzowe objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy. Jednocześnie, w myśl powyższych uwag, wyroby o kodzie CN 2106 nie zostały wymienione w tym załączniku. W związku z tym, w stosunku do wyrobów o takim kodzie CN nie powstaje obowiązek oznaczania ich znakami akcyzy (banderolami).