Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | TAX NEWS | Marzec 2023

Advicero Nexia | TAX NEWS | Marzec 2023

 1. Ulga na robotyzację – pozytywne rozstrzygnięcie organu podatkowego
 2. Łączne stosowanie ulgi B+R i preferencji podatkowej z IP Box (w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r.)
 3. Nowe obowiązki w VAT dla instytucji płatniczych
 4. Urząd Skarbowy obliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT dla podatnika
 5. Nowelizacja ustawy o pomocy świadczonej dla obywateli Ukrainy
 6. Ulga dla młodych – objaśnienia podatkowe Ministra Finansów
1. Ulga na robotyzację – pozytywne rozstrzygnięcie organu podatkowego

Dnia 3 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w interpretacji znak: 0114-KDIP2-1.4010.236.2022.2.KW, wydał pozytywne rozstrzygnięcie wobec spółki chcącej skorzystać z ulgi na robotyzację po zakupieniu robota przemysłowego. Wraz z robotem spółka nabyła m.in. będące wartością niematerialną i prawną szkolenie z obsługi sprzętu, a także urządzenia peryferyjne i maszyny służące zapewnieniu ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz prawidłowego uruchomienia i korzystania ze sprzętu. Pytania wnioskodawcy dotyczyły: sposobu odliczania kosztów poniesionych na robota, podstawy określenia kwoty ulgi na robotyzację oraz sposobu rozliczania tej ulgi.

Zdaniem organu, podatnik, który nabył robota stanowiącego środek trwały, nie może jednorazowo odliczyć od podstawy opodatkowania 50% wydatków. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania 50% odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych stanowiących roboty przemysłowe, urządzenia, lub maszyny, w myśl art. 38eb ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT w latach podatkowych 2023-2026, na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT.

Koszty uzyskania przychodów poniesione na amortyzację stanowią odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w latach 2023-2026, które zostały nabyte i wprowadzone do ewidencji środków trwałych po dniu 1 stycznia 2022 r.

Wartość początkowa nabytego środka trwałego obejmuje – poza jednostkową wartością tego środka trwałego – także wszelkie koszty bezpośrednio związane z zakupem oraz z przyjęciem środka trwałego do używania (urządzenia peryferyjne, oprogramowania oraz montaż), a więc wszelkie wydatki nierozerwalnie związane z nabyciem, ulepszeniem i odpowiednim oddaniem do użytkowania (nowe środki trwałe). Naliczone do dnia przyjęcia robota do używania i wprowadzenia do ewidencji Środków Trwałych i wartości niematerialnych i prawnych należy uznać za zwiększające wartość początkową robota. W ten sposób ulga na robotyzację umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto organ podatkowy potwierdził, że w związku z rozliczeniem ulgi w systemie rocznym, podatnicy będą mieli obowiązek wykazać całość kosztów uzyskania przychodów poniesionych w ciągu roku podatkowego na robotyzację w rocznym zeznaniu podatkowym.

2. Łączne stosowanie ulgi B+R i preferencji podatkowej z IP Box (w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r.)

Przepisy prawne do końca 2021 r. nie umożliwiały podatnikom łączenia preferencji podatkowej IP BOX oraz ulgi B+R. Zmiany wprowadził „Polski Ład” i z dniem 1 stycznia 2022 r. dopuścił jednoczesne stosowanie obu rozwiązań. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 16 lutego 2023 r. (sygn. akt I SA/Rz 634/22).

Wspomniany wyrok uchylił interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 15 sierpnia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.95.2022.1.JD), wydaną na wniosek spółki będącej producentem oprogramowania i wytwarzającej, rozwijającej oraz ulepszającej oprogramowanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka stała na stanowisku, że możliwe jest skorzystanie w jednym roku podatkowym zarówno z ulgi B+R, jak i z preferencji podatkowej z IP BOX. Pierwsza z nich daje możliwość uwzględnienia kwalifikowanych kosztów prac badawczo-rozwojowych przy obliczaniu dochodu, a następnie pomniejszenia o określony procent tych kosztów podstawy opodatkowania. Preferencja IP BOX pozwala wyodrębnić dochód kwalifikowany z praw własności intelektualnej z podstawy opodatkowania oraz opodatkowania tego dochodu niższą stawką. Ponadto przepisami „Polskiego Ładu” wprowadzono art. 24d ust. 9a ustawy CIT, w którym ustawodawca wyraźnie dopuścił możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Spółka chciała skorzystać z obu ulg w następujący sposób:

 • wydatki z tytułu prac badawczo-rozwojowych wykazane jako koszty uzyskania przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, z których dochody są opodatkowane preferencyjną stawką 5% CIT na zasadzie IP Box;
 • te same wydatki z tytułu prac badawczo-rozwojowych nie zostaną wykazane przez jako koszty uzyskania przychodów z działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych, uzyskiwanych w tych samych okresach w roku podatkowym, co przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej opodatkowane na zasadzie IP Box,
 • w związku z poniesionymi w roku podatkowym wydatkami na działalność B+R, w rozliczeniu za rok podatkowy, rozliczyć ulgę B+R w ramach dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych.

Natomiast organ podatkowy uznał, że koszty kwalifikowane ulgi B+R, które zostaną uwzględnione jako koszt w celu ustalenia dochodu z IP-BOX, nadal nie mogą zostać odliczone w ramach ulgi B+R od dochodu ustalonego według zasad ogólnych.

W związku z powyższym organ wskazał, że nowowprowadzony przepis art. 24d ust. 9a ustawy o CIT, nie uprawnia do dokonywania odliczeń wg zasady zaproponowanej przez Spółkę.

Z kolei WSA wraz z uchyleniem zaskarżonej interpretacji, stwierdził w uzasadnieniu ustnym (brak jeszcze uzasadnienia pisemnego), że przepis art. 24d ust. 9a ustawy o CIT nie zmienił w żaden sposób konstrukcji ulgi IP Box ani B+R i możliwe jest korzystanie z obu ulg w jednym roku podatkowym. Sąd przywołał i potwierdził aktualność stanowiska zaprezentowanego przez NSA w wyroku z dnia 29 września 2021 r. (sygn. II FSK 752/21), pomimo zmiany stanu prawnego od 1 stycznia 2022 r.

3. Nowe obowiązki w VAT dla instytucji płatniczych

Dnia 15 lutego bieżącego roku w Sejmie rozpoczęły się pracę, nad rządowym projektem ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Regulacje te mają być kluczowym rozwiązaniem do zwalczania oszustw podatkowych w międzynarodowym handlu elektronicznym. Nowe regulacje mają wejść w życie z początkiem 2024 r.

Projekt ustawy jest odpowiedzią na zobowiązanie krajów członkowskich Unii Europejskiej, do zaimplementowania rozwiązań prawnych wchodzących w treść dyrektywy 2020/284 (pełna nazwa: Dyrektywa 2020/284 zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych). Wszystkie zmiany będą miały bezpośredni wpływ na obowiązki w zakresie ewidencjonowania płatności przez banki i określone instytucje finansowe, a także na przechowywanie i zasady udostępniania danych wrażliwych odbiorców płatności, oraz podmiotów płatności transgranicznych, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Obowiązki w zakresie przechowywania i przekazywania informacji do KAS, będą ciążyły na dostawcach usług płatniczych, wobec każdego podmiotu dokonującego przelewów transgranicznych, po przekroczeniu kwartalnego limitu 25 płatności.

Informacje zebrane w ten sposób będą trafiały do nowej, zarządzanej na poziomie Unii Europejskiej instytucji, czyli do Centralnego Elektronicznego Systemu Informacji O Płatnościach (CESOP), nadzorowanego przez samą Komisję Europejską.

Działania te mają stworzyć współpracę pomiędzy dostawcami usług płatniczych, a administracją podatkową. Polski projekt ustawy wyodrębnia części składowe ewidencji przedmiotowej oraz wskazuje dane, które ma sobą objąć ewidencja – więcej informacji na ten temat można znaleźć ->tutaj<-.

4. Urząd Skarbowy obliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT dla podatnika

Obliczanie różnicy i korzystniejszego sposobu rozliczenia podatkowego będzie leżało w gestii Krajowej Administracji Skarbowej, zwalniając tym samym podatnika z owego obowiązku.

W nadchodzącym rozliczeniu podatkowym za rok 2022 znajdzie się istotna zmiana dotycząca podatników rozliczających się za pomocą PIT-36 lub PIT-37. Minister Finansów na oficjalnej stronie rządowej zamieścił informację, iż przy rozliczeniu podatku, obliczanie różnicy zwrotu podatku nie będzie obowiązkiem podatnika (to samo dotyczy różnicy wynikającej z ulgi dla klasy średniej – która przestała obowiązywać). Podatnik nie będzie też indywidualnie ustalał korzystniejszego dla siebie sposobu rozliczenia – zobowiązana do tego zostanie Krajowa Administracja Skarbowa. Naczelnik urzędu skarbowego będzie organem, który obliczy należny podatek z uwzględnieniem ulgi, jeśli spełnione zostaną enumeratywnie wymienione przesłanki, takie jak:

 • wykazanie w zeznaniu dochodów między 68.412,00 PLN do 133.692,00 PLN,
 • złożenie PIT-36, PIT-37 z odpowiednim wyborem sposobu rozliczenia,
 • przychody muszą być osiągnięte ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej czy spółdzielczego stosunku pracy i z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Do obliczenia podatku będą wykorzystane informacje złożone w deklaracji PIT oraz wskazane przez podatnika ulgi i preferencje rozliczenia. Urząd będzie dokonywał ich rozpatrzenia w terminie 45 dni przy zeznaniach złożonych za pomocą formularzy elektronicznych, czy też w ciągu 3 miesięcy wobec zeznań podatkowych złożonych za pomocą formularzy papierowych.

Minister Finansów zamierza uruchomić dla podatników kalkulator umieszczony na witrynie www.podatki.gov.pl, który pozwoli każdemu podatnikowi ma obliczenie „hipotetycznego podatku należnego”. Gdy dojdzie do tego, iż „hipotetyczny podatek należny” obliczony przez Urząd Skarbowym nie będzie pokrywał się z tym zadeklarowanym przez podatnika zostanie on o tym poinformowany w formie pisma urzędowego, wysłanego terminie 21 dni od daty złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub za pośrednictwem operatora pocztowego – urząd poinformuje w nim o różnicy i wysokości kwoty do zwrotu.

Zeznania podatkowe PIT-36 i PIT-37 można składać już od 15 lutego do 2 maja bieżącego roku. Jeśli podatnik nie dokona zmian w rozliczeniu PIT-37, na wzór roku poprzedniego zostanie zaakceptowane ono automatycznie bez zmian w dniu 2 maja. Zmianie nie ulegną także formy rozliczenia i jak dotychczas rozliczyć będzie można się: indywidualnie, z małżonkiem albo jako podatnik samotnie wychowujący dziecko.

5. Nowelizacja ustawy o pomocy świadczonej dla obywateli Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 28 stycznia 2023 r. Przepisy regulują m.in. kwestie dotyczące zasad pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Nowelizacja ustawy zakłada m.in. następujące rozwiązania:

 • Przedłużenie większości ułatwień i zwolnień podatkowych obowiązujących pierwotnie do 31 grudnia 2022 r. w ustawach o podatkach dochodowych (PIT i CIT). Regulacje te będą obowiązywały do 31 grudnia 2023 r.
 • Od 1 kwietnia 2023 r. dla obywateli Ukrainy, posiadających PESEL ze statusem UKR, stanie się możliwe złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (EU Blue Card) lub prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Wniosek o nadanie nr PESEL należy złożyć w terminie 30 dni od dnia przybycia na terytorium Polski (jeżeli obywatel Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej nie złożył wniosku o nadanie numeru PESEL, miał na to jeszcze 30 dni)
 • Nadal obowiązywać będą regulacje, dające obywatelom Ukrainy wolny dostęp do rynku pracy w Polsce, pod warunkiem legalnego pobytu. Istotna jest każdorazowa konieczność poinformowania Urzędu Pracy o podjęciu zatrudnienia w ciągu 14 dni.
 • Uprawnienia pobytowe dla osób, które przebywały na terytorium RP przed 24 lutego 2022 zostały wydłużone (do 24 sierpnia 2023 r.).
 • Uchylono możliwość korzystania z ochrony czasowej dla osób posiadającą takową w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – zmiana ta podyktowana została decyzją wykonawczą Rady UE, która miała w założeniu zapewnić bezpieczny, legalny pobyt obywatelom Ukrainy wyjeżdżającym z kraju z powodu konfliktu zbrojnego.
 • Obywatele Ukrainy będą mogli ubiegać się o pozwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy:
  • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy szczególnie przenalizować przepisy wprowadzonej nowelizacji przez osoby zatrudniające cudzoziemców, w celu uniknięcia ewentualnych problemów związanych z rejestracją pracowników na terytorium RP.

6. Ulga dla młodych – objaśnienia podatkowe Ministra Finansów

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe do obowiązującej od 1 sierpnia 2019 r. ulgi dla młodych w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób do 26. roku życia.

Objaśnienia z 27 grudnia 2022 r. stanowią aktualizacje objaśnień wydanych jeszcze w 2020 roku, dotyczących tzw. „zerowego PIT-u dla młodych” czyli ulgi podatkowej obejmującej sobą osoby do 26 roku życia, do kwoty 85 528 PLN. Oprócz tego limitu podatnicy korzystają także z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 000 PLN, co oznacza, że nie płacą PIT do kwoty 115 528 PLN.

W objaśnieniach doprecyzowano m.in., że:

 • Ulga dla młodych przysługuje również w kwestii rozliczania przychodów wynikających z odbywania praktyki studenckiej bądź stażu uczniowskiego (zmiana ta weszła w życie 1 stycznia 2021 r.)
 • Ulga obejmuje także zasiłek macierzyński (od 1 stycznia 2022 r.)
 • Zwrócono uwagę na limit, który trzeba stosować w przypadku korzystania z ulgi, jeżeli równocześnie podatnik stosuje 50% koszty dla twórców. Suma tych kosztów i przychodów z pracy na etacie objętych ulgą (dla młodych, ale też na powrót z zagranicy oraz ulgą dla rodzin z co najmniej czwórka dzieci) nie może bowiem w roku podatkowym przekroczyć 120 000 PLN.
 • Jeżeli podatnik nie zna kwoty składek pobranych przez płatnika od przychodów objętych ulgą dla młodych, a wyłącznie dysponuje ogólną kwotą zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne odlicza w tej części ogółu zapłaconych składek, która odpowiada udziałowi przychodów podlegających opodatkowaniu w sumie przychodów objętych ulgą dla młodych oraz przychodów podlegających opodatkowaniu.
 • Określono także okoliczności wymagane do zaistnienia obowiązku złożenia zeznania podatkowego:
  • oprócz przychodów objętych ulga muszą pojawić się w zeznaniu także przychody podlegającej opodatkowaniu według skali podatkowej,
  • ma obowiązek doliczyć do dochodu lub podatku kwoty uprzednio dokonanych odliczeń, do których utracił prawo,
  • gdy podatnik ubiega się o zwrot nadpłacanego podatku,
  • przy korzystaniu z ulgi dla rodzin 4+ lub ulgi na dzieci.

Podobne wpisy