Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | TAX NEWS | Maj 2021

Advicero Nexia | TAX NEWS | Maj 2021

  1. Spółki jawne nie muszą być opodatkowane podatkiem CIT
  2. Przychód z e-sprzedaży nie powinien być uwzględniany w ramach kalkulacji limitu wartości sprzedaży detalicznej
  3. Internetowe przesyłki z VAT
  4. Strategia podatkowa – rok podatkowy nietożsamy z rokiem kalendarzowym
  5. Automatyzacja tytułów wykonawczych już od 1 lipca – nowe zagrożenie dla podatników
  6. Sankcja 20% VAT nie może być nakładana automatycznie – Wyrok TSUE Grupa warzywna
  7. Nowy wzór wniosku o interpretację – konsekwencje praktyczne

1. Spółki jawne nie muszą być opodatkowane podatkiem CIT

Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne zostały podatnikami CIT (gdy wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne). Jednak przepisy przewidują odstępstwo od tego opodatkowania, jeśli spółka jawna w odpowiednim momencie złoży informację o podatnikach podatku PIT i CIT (na formularzu CIT-15J).

Przepisy art. 3 ust 1a ustawy o CIT wskazują następujący moment na złożenie takiej informacji:

  • przed rozpoczęciem roku obrotowego lub,
  • w terminie 14 dni licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników, które powodują konieczność złożenia aktualizacji tej informacji.

Wątpliwości powstają, gdy spółka powstaje z przekształcenia innej formy prawnej, ponieważ moment wpisania spółki do rejestru stanowi moment rozpoczęcia roku obrotowego, a więc spółka jawna nie może przed tym momentem złożyć informacji, bo jeszcze nie istnieje. Kiedy w takim razie jest właściwy moment na złożenie danej informacji? Czy może jest to sytuacja, gdy spółka jawna automatycznie staje się podatnikiem podatku CIT?

O interpretację podatkową wystąpiła spółka komandytowa, która zamierza się przekształcić w spółkę jawną. W momencie przekształcenia zmianie nie ulegnie ani skład, ani proporcje udziałów wspólników spółki. Zdaniem wnioskodawcy informację o podatnikach podatku PIT i CIT powinna złożyć spółka przekształcana, a nie spółka przekształcona. Dyrektor KIS potwierdził to stanowisko wskazując na fakt, że spółka przekształcana (spółka komandytowa) jest prawnym poprzednikiem spółki jawnej, a więc jeśli spółka przekształcana dotrzyma terminu przewidzianego w ustawie i złoży wymaganą informację, spółka jawna powstała w wyniku przekształcenia spółki komandytowej zachowa status podmiotu podatkowo transparentnego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 15 marca 2021 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.9.2021.2.ŚS.  

Zachęcamy również do zapoznania się z odpowiedzią na interpelację w zakresie spółek jawnych:

2. Przychód z e-sprzedaży nie powinien być uwzględniany w ramach kalkulacji limitu wartości sprzedaży detalicznej

Interpretacja dotyczyła zaopiniowania pod kątem podatku od sprzedaży detalicznej różnych modeli biznesowych: w sklepach stacjonarnych, w ramach sklepów stacjonarnych w galeriach handlowych, oraz sprzedaż za pośrednictwem Internetu.

W związku z powyższym stanem faktycznym powstało pytanie, czy przychody uzyskiwane w drodze sprzedaży elektronicznej za pomocą e-sklepu oraz aukcji stanowią przychód w rozumieniu art. 5 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (dalej: PSD) w związku z art. 8 tejże ustawy i powstaniem obowiązku podatkowego po przekroczeniu progu 17 mln złotych. Wnioskodawca stał na stanowisku, że przychód uzyskiwany z działalności „online” nie powinien być uwzględniany w ramach kalkulacji limitu wartości sprzedaży detalicznej zrealizowanej w danym miesiącu.

Argumentacja takiej tezy głównie opierała się na analizie krótkiej, aczkolwiek treściwej ustawy o PSD. W art. 3 ust. 5 odnajdziemy definicję sprzedaży detalicznej czyli takiej, która odbywa się w lokalu przedsiębiorstwa lub poza lokalem przedsiębiorstwa – oba pojęcia w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem takich kanałów sprzedaży jak e-sklep i aukcje nie będą spełniały warunków umów zawieranych w lokalu, ani poza nim. Uzasadnienie projektu ustawy (druk sejmowy 615 z 2016 roku) także wskazuje na słuszność tej tezy. Dodatkowo przywołano interpretację indywidualną z 20 września 2019 roku o sygn. 0111-KDIB3-3.4019.1.2019.1.PK. Takie stanowisko również potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Interpretacja indywidualna dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 9 lutego 2021 r., 0111-KDIB3-3.4019.3.2020.1.PK

3. Internetowe przesyłki z VAT

Warto przypomnieć, że niedawno został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o VAT (dalej: Nowelizacja), który wprowadza zmiany w handlu internetowym. Celem wprowadzanych zmian jest przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego. Zmiany dotyczą w szczególności zakupów internetowych w tym m.in. takich platform jak eBay czy Amazon. Nowelizacja ma obowiązywać już od 1 lipca 2021 r. a zatem do jakich głównych zmian platformy internetowe powinny się przygotować?

Przede wszystkim, wspomnieć należy o zlikwidowaniu zwolnienia podatku VAT od importowania produktów o mniejszych wartościach – do 22 euro. Taka zmiana spowoduje, że od przesyłek z krajów trzecich podmiot będzie musiał odprowadzać podatek VAT, co przełoży się z pewnością na wzrost finalnej ceny. Co ważne, do przesyłek do wartości 150 euro takim zobowiązaniem z tytułu podatku VAT obciążony będzie podmiot prowadzący platformę internetową, przez którą konsument dokona zakupu online.

Przewidziano jednak pewne rozwiązanie tego problemu – tzw. Importowy One Stop Shop (IOSS), czyli punkty kompleksowej obsługi, dzięki którym możliwe będzie pobieranie podatku VAT w chwili sprzedaży produktów i tym samym automatycznego płacenia go w tym punkcie. Takie rozwiązanie ma ułatwić funkcjonalność platform internetowych, ponieważ zlikwiduje to nie tylko obowiązek pobierania podatku importowego w późniejszym etapie, ale również konieczność dokonywania odpraw celnych.

4. Strategia podatkowa – rok podatkowy nietożsamy z rokiem kalendarzowym

Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2021 r. istnieje obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii za rok podatkowy. Przepis ten dotyczy podatkowych grup kapitałowych oraz innych podatników niż grupy kapitałowe, których przychód za dany rok podatkowy przekroczył 50 mln € (w przybliżeniu powyżej 200 mln PLN).

Do 31 grudnia 2021 r. należy przekazać (elektronicznie) naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla danego podatnika informację o adresie strony internetowej, gdzie została zamieszczona informacja o realizacji strategii podatkowej (sporządzona bądź przetłumaczona na język polski) – termin przewidziany w ustawie stanowi, że podatnik zamieszcza daną informację w terminie do końca 12 miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego (art. 27c ust. 4 ustawy o CIT). W związku z tak określonym terminem, pojawiły się wątpliwości w kwestii podmiotów, których rok podatkowy nie jest zbieżny z rokiem kalendarzowym. Jak wskazało Ministerstwo Finansów: „w przypadku podatników z przesuniętym rokiem podatkowym przepisy w zakresie obowiązku sporządzenia i publikacji informacji o strategii podatkowej weszły w życie w trakcie trwającego roku podatkowego. W konsekwencji w przypadku podatnika z rokiem podatkowym rozpoczętym 1 kwietnia 2020 r. i zakończonym 31 marca 2021 r. pierwszy obowiązek publikacji wystąpi 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, w którym weszły w życie nowe regulacje. Innymi słowy, taki podatnik będzie musiał opublikować informację o strategii podatkowej do 31 marca 2022 r.” W związku z tym podmioty mające przesunięty rok podatkowy mają więcej czasu na dopełnienie formalności w związku z nowymi przepisami.

Warto także zaznaczyć, że w przypadku niedopełnienia tego obowiązku grozi kara pieniężna w wysokości do 250.000 PLN (art. 27c ust. 8 ustawy o CIT). Natomiast nie przewidziano kar w przypadku ewentualnych błędów.

5. Automatyzacja tytułów wykonawczych już od 1 lipca – nowe zagrożenie dla podatników

Ministerstwo Finansów poinformowało, iż od dnia 1 lipca 2021 r. możliwe będzie przekazywanie elektronicznych wniosków egzekucyjnych do urzędu skarbowego.

Zautomatyzowanie tego procesu ma odbywać się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który nie tylko przyspieszy proces egzekwowania, ale przede wszystkim wyeliminuje dotychczasowy problem zbędnych, papierowych formalności. Takie działania ma na celu przyspieszenie procesów korespondencyjnych między wierzycielami a Krajową Administracją Skarbową, co przedłoży się na skrócenie czasu rozpoczęcia procesu egzekucyjnego.

Wprowadzane zmiany są podyktowane w oparciu o art. 26aa ust. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, który wskazuje, że system teleinformatyczny, przy wykorzystaniu którego wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze lub informacje przekazywane przez wierzyciela wraz z wnioskiem i tytułem egzekucyjnym są przekazywane do organu egzekucyjnego, będącego naczelnikiem urzędu skarbowego, jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Dla podatników nie są to jednak dobre wiadomości. Warto pamiętać, że przepisy o egzekucji w administracji są wykorzystywane do instrumentalnego zapobiegania przedawnieniu podatków i stąd często wykorzystywane nawet przed wydaniem decyzji (zabezpieczenie). Nowa procedura może oznaczać, że podatnicy będą mieli znaczenie mniejsze szanse obrony przed takimi działaniami.

Termin ogłoszenia tych zmian był jednak zależny od obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra lub w BIP na mocy art. 28 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz innych ustaw. Tak też, jak ogłoszono na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 4 maja 2021 r., od 1 lipca 2021 roku wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.

6. Sankcja 20% VAT nie może być nakładana automatycznie – wyrok TSUE Grupa Warzywna

Polskie regulacje zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług niezgodne z prawem unijnym. Takie stwierdzenie po raz kolejny już w tym roku usłyszeliśmy od sędziów TSUE w Luksemburgu tym razem w wyroku z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie C-935/19 Grupa Warzywna.

Polska spółka zakupiła nieruchomość zasiedloną na dwa lata przed datą zakupu. Uzgodniono, że sprzedawca wystawia fakturę z VAT, który to Grupa Warzywna wykazała w swojej deklaracji, a następnie zawnioskowała o zwrot VAT wynikający z nadwyżki. Okazało się jednak, że zdaniem organu transakcja była zwolniona z VAT, a spółki nie złożyły oświadczenia o dobrowolnej chęci opodatkowania i nabywca nie był uprawniony do zwrotu. Grupa Warzywna złożyła więc stosowne korekty, a mimo to organ na drodze decyzji z art. 112b ust. 2 nałożył 20% sankcję od nienależnego VAT, po czym sprawa trafiła do sądu we Wrocławiu. Sprawa wydała się być na tyle złożona, że WSA we Wrocławiu zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do TSUE.

Wyrok TSUE w tej polskiej sprawie pokazuje, że zakłócona została zasada proporcjonalności. Należy dokładnie rozróżnić sytuacje, w której przestępstwo jest dokonane z premedytacją, a sytuację, w której nie można wskazać przesłanek do chęci uszczuplenia Skarbu Państwa, co niewątpliwie było widoczne w tej sprawie. Pytanie jednak jakim kluczem można się kierować analizując powyższe: popełnienie nieświadomego błędu a celowe jego uczynienie.

W konsekwencji organ nie powinien nakładać dodatkowej sankcji w wysokości 20% na podatnika, który zastosował się do jego wskazówek i skorygował swoje deklaracje. Wyrok wydaje się być furtką do odzyskania nienależnie zapłaconej sankcji, jednak należy pamiętać, że stan faktyczny jest dość osobliwy, gdyż polski Skarb Państwa de facto nie poniósł uszczerbku. 

Przy okazji warto wspomnieć, iż Ministerstwo Finansów  w pakiecie SLIM VAT 2 już pracuje nad poprawką, która poniekąd miała zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Chodzi o rozwiązanie kwestii oświadczenia o woli opodatkowania VAT dostawy nieruchomości, które będzie mogło być zawarte w akcie notarialnym i stanowić będzie wystarczającą przesłankę rezygnacji ze zwolnienia bez konieczności składania odrębnego zawiadomienia. Takie rozwiązanie jest słuszne, wszystkie akty notarialne zbycia nieruchomości i tak trafiają do fiskusa (z uwagi na inne podatki), więc nie ma potrzeby mnożyć formalności.

7. Nowy wzór wniosku o interpretację konsekwencje praktyczne

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej. Nowe obowiązki obligują składających do podawania elementów transgranicznych stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca od 2021 r. zobowiązany jest do podawania informacji na temat osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym pełną nazwę, zagraniczny numer identyfikacyjny, rodzaj numeru identyfikacyjnego, kraj wydania tego numeru oraz państwo lub terytorium siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Co więcej, sekcja H.3 przeznaczona jest na zapisanie danych dotyczących zagranicznego zakładu.

Taka zmiana ma prawdopodobnie odpowiadać przepisowi, który wskazuje, iż w przypadku przedstawienia we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego transakcja ta faktycznie obejmuje wszystkie transakcje oraz resztę zdarzeń wskazanych w art. 14b ust. 3a pkt 2 Ordynacji podatkowej, w tym właśnie skutków transgranicznych. W praktyce jednak zmiana ta może sprawiać duże problemy, szczególnie w zakresie podatków obrotowych. W ich bowiem wypadku pojawiać się może znacznie więcej kontrahentów niż np. przy podatku CIT, a wzór ORD-IN zawiera tylko dwa pola do wykazania. Z kolei załącznik ORD-IN/A w ogóle nie zawiera części H, choć to do niego właśnie odsyła przypis do części H w przypadku konieczności wykazania większej ilości podmiotów.

Podobne wpisy