Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Employer Solutions / Advicero Nexia | Employer Solutions: Zniesienie stanu zagrożenia a obowiązki pracodawcy

Advicero Nexia | Employer Solutions: Zniesienie stanu zagrożenia a obowiązki pracodawcy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2023 r. ustaje w Polsce stan zagrożenia epidemicznego (obowiązujący po stanie epidemii). Wiąże się to z przywróceniem lub zniesieniem niektórych rozwiązań obejmujących pracodawców, które zostały zawieszone lub wprowadzone na czas pandemii. W związku z powyższym, przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie najważniejszych zmian.

Zapraszamy do kontaktu z nami celem omówienia szczegółowego wpływu tychże zmian na Państwa obowiązki.

  1. Powrót fikcji doręczenia po dwukrotnym awizo
  2. Powrót okresowych badań medycyny pracy
  3. Szkolenie BHP – powrót dotychczasowych zasad
  4. Zatrudnianie cudzoziemców – ważność dokumentów pobytowych
  5. Praca zdalna z polecenia pracodawcy
  6. Udzielanie urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika – zmiany
1. Powrót fikcji doręczenia po dwukrotnym awizo

Przepisy covidowe dotyczące fikcji doręczenia zakładały, że nieodebrane pismo, którego termin odbioru określony w awizo przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie może być uznane za doręczone w czasie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego i w okresie 14 dni po zniesieniu tych stanów. W praktyce powodowało to trudności dla pracodawców, którzy chcieli np. złożyć pracownikowi wypowiedzenie za pośrednictwem poczty.

W związku z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego powraca tzw. fikcja doręczenia po dwukrotnym awizowaniu i obowiązuje ponownie od 15 lipca 2023 r.

2. Powrót okresowych badań medycyny pracy

W okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego zawieszone zostały obowiązkowe badania wstępne oraz profilaktyczne pracowników. Wskutek zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego badania wstępne ponownie stały się obowiązkowe. Pracodawcy muszą zatem skierować pracowników, których orzeczenia się przeterminowały na wymagane badania profilaktyczne.

Orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła 7 marca 2020 r. oraz orzeczenia wydane przez lekarza innego niż lekarz medycyny pracy pozostają aktualne do 28 grudnia 2023 r.(180 dni od daty odwołania stanu zagrożenia epidemicznego).

3. Szkolenie BHP – powrót dotychczasowych zasad

Przepisy covidowe wprowadzały również uproszczenia w zakresie szkoleń BHP m.in. wydłużyły ważność odbytych wcześniej szkoleń okresowych. Wraz ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego powróciły również obowiązki w tym zakresie. Pracodawcy mają 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego na przeprowadzenie szkoleń.

Tym samym szkolenia BHP przypadające na okres między 14 marca 2020 r., a 31 lipca 2023 r., muszą zostać przeprowadzone najpóźniej 30 sierpnia 2023 r.

4. Zatrudnianie cudzoziemców – ważność dokumentów pobytowych

Przepisy covidowe przedłużyły ważność dokumentów pobytowych oraz zezwalających na pracę w Polsce cudzoziemców, które traciły ważność w okresie pandemii – w takim przypadku legalny pobyt i praca w Polsce trwa dla tych osób przez dodatkowe 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Oznacza to, że wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt i ewentualnie na pracę w Polsce należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

5. Praca zdalna z polecenia pracodawcy

Po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej pracownikom wyłączenie w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie będzie czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

6. Udzielanie urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika – zmiany

Na podstawie przepisów covidowych pracodawca mógł udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik był obowiązany taki urlop wykorzystać.

Po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca br. pracodawcy nie mogą już korzystać z takiego rozwiązania.

Podobne wpisy